B'resheet 7
Genesis 7 Aleppo Codex
1א ויאמר יהוה לנח בא אתה וכל ביתך אל התבה  כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה 2ב מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה--איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים--איש ואשתו 3ג גם מעוף השמים שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ 4ד כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה 5ה ויעש נח ככל אשר צוהו יהוה

6ו ונח בן שש מאות שנה והמבול היה מים על הארץ 7ז ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו--אל התבה  מפני מי המבול 8ח מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהרה ומן העוף--וכל אשר רמש על האדמה 9ט שנים שנים באו אל נח אל התבה--זכר ונקבה  כאשר צוה אלהים את נח 10י ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ 11יא בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש--ביום הזה נבקעו כל מעינת תהום רבה וארבת השמים נפתחו 12יב ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה

13יג בעצם היום הזה בא נח ושם וחם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם--אל התבה 14יד המה וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרמש הרמש על הארץ למינהו וכל העוף למינהו כל צפור כל כנף 15טו ויבאו אל נח אל התבה שנים שנים מכל הבשר אשר בו רוח חיים 16טז והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר צוה אתו אלהים ויסגר יהוה בעדו

17יז ויהי המבול ארבעים יום על הארץ וירבו המים וישאו את התבה ותרם מעל הארץ 18יח ויגברו המים וירבו מאד על הארץ ותלך התבה על פני המים 19יט והמים גברו מאד מאד--על הארץ ויכסו כל ההרים הגבהים אשר תחת כל השמים 20כ חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים 21כא ויגוע כל בשר הרמש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השרץ על הארץ--וכל האדם 22כב כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה--מתו 23כג וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן הארץ וישאר אך נח ואשר אתו בתבה 24כד ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Genesis 6
Top of Page
Top of Page