Y'chizki'el 10
Ezekiel 10 Aleppo Codex
1א ואראה והנה אל הרקיע אשר על ראש הכרבים כאבן ספיר כמראה דמות כסא--נראה עליהם 2ב ויאמר אל האיש לבש הבדים ויאמר בא אל בינות לגלגל אל תחת לכרוב ומלא חפניך גחלי אש מבינות לכרבים וזרק על העיר ויבא לעיני

3ג והכרבים עמדים מימין לבית--בבאו האיש והענן מלא את החצר הפנימית 4ד וירם כבוד יהוה מעל הכרוב על מפתן הבית וימלא הבית את הענן והחצר מלאה את נגה כבוד יהוה 5ה וקול כנפי הכרובים--נשמע עד החצר החיצנה  כקול אל שדי בדברו

6ו ויהי בצותו את האיש לבש הבדים לאמר קח אש מבינות לגלגל מבינות לכרובים ויבא ויעמד אצל האופן 7ז וישלח הכרוב את ידו מבינות לכרובים אל האש אשר בינות הכרבים וישא ויתן אל חפני לבש הבדים ויקח ויצא 8ח וירא לכרבים--תבנית יד אדם תחת כנפיהם

9ט ואראה והנה ארבעה אופנים אצל הכרובים--אופן אחד אצל הכרוב אחד ואופן אחד אצל הכרוב אחד ומראה האופנים כעין אבן תרשיש 10י ומראיהם--דמות אחד לארבעתם  כאשר יהיה האופן בתוך האופן 11יא בלכתם אל ארבעת רבעיהם ילכו--לא יסבו בלכתם  כי המקום אשר יפנה הראש אחריו ילכו--לא יסבו בלכתם 12יב וכל בשרם וגבהם וידיהם וכנפיהם--והאופנים מלאים עינים סביב לארבעתם אופניהם 13יג לאופנים--להם קורא הגלגל באזני 14יד וארבעה פנים לאחד  פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם והשלישי פני אריה והרביעי פני נשר

15טו וירמו הכרובים--היא החיה אשר ראיתי בנהר כבר 16טז ובלכת הכרובים ילכו האופנים אצלם ובשאת הכרובים את כנפיהם לרום מעל הארץ לא יסבו האופנים גם הם מאצלם 17יז בעמדם יעמדו וברומם ירומו אותם  כי רוח החיה בהם

18יח ויצא כבוד יהוה מעל מפתן הבית ויעמד על הכרובים 19יט וישאו הכרובים את כנפיהם וירומו מן הארץ לעיני בצאתם והאופנים לעמתם ויעמד פתח שער בית יהוה הקדמוני וכבוד אלהי ישראל עליהם מלמעלה

20כ היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי ישראל--בנהר כבר ואדע כי כרובים המה 21כא ארבעה ארבעה פנים לאחד וארבע כנפים לאחד ודמות ידי אדם תחת כנפיהם 22כב ודמות פניהם--המה הפנים אשר ראיתי על נהר כבר מראיהם ואותם איש אל עבר פניו ילכו

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Ezekiel 9
Top of Page
Top of Page