Shemot 31
Exodus 31 Aleppo Codex
1א וידבר יהוה אל משה לאמר 2ב ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה 3ג ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה 4ד לחשב מחשבת לעשות בזהב ובכסף ובנחשת 5ה ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכה 6ו ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר צויתך 7ז את אהל מועד ואת הארן לעדת ואת הכפרת אשר עליו ואת כל כלי האהל 8ח ואת השלחן ואת כליו ואת המנרה הטהרה ואת כל כליה ואת מזבח הקטרת 9ט ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיור ואת כנו 10י ואת בגדי השרד ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן 11יא ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים לקדש  ככל אשר צויתך יעשו  {פ}

12יב ויאמר יהוה אל משה לאמר 13יג ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו  כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם--לדעת כי אני יהוה מקדשכם 14יד ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת--כי כל העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמיה 15טו ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש ליהוה כל העשה מלאכה ביום השבת מות יומת 16טז ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם 17יז ביני ובין בני ישראל--אות הוא לעלם  כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש  {ס}

18יח ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת--לחת אבן כתבים באצבע אלהים

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Exodus 30
Top of Page
Top of Page