Devarim 16
Deuteronomy 16 Aleppo Codex
1א שמור את חדש האביב ועשית פסח ליהוה אלהיך  כי בחדש האביב הוציאך יהוה אלהיך ממצרים--לילה 2ב וזבחת פסח ליהוה אלהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר יהוה לשכן שמו שם 3ג לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עני  כי בחפזון יצאת מארץ מצרים--למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך 4ד ולא יראה לך שאר בכל גבלך שבעת ימים ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון--לבקר 5ה לא תוכל לזבח את הפסח באחד שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך 6ו כי אם אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו--שם תזבח את הפסח בערב  כבוא השמש מועד צאתך ממצרים 7ז ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו ופנית בבקר והלכת לאהליך 8ח ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת ליהוה אלהיך--לא תעשה מלאכה  {ס}

9ט שבעה שבעת תספר לך  מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות 10י ועשית חג שבעות ליהוה אלהיך--מסת נדבת ידך אשר תתן  כאשר יברכך יהוה אלהיך 11יא ושמחת לפני יהוה אלהיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך--במקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם 12יב וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החקים האלה  {פ}

13יג חג הסכת תעשה לך שבעת ימים  באספך--מגרנך ומיקבך 14יד ושמחת בחגך  אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך 15טו שבעת ימים תחג ליהוה אלהיך במקום אשר יבחר יהוה  כי יברכך יהוה אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח

16טז שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר--בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא יראה את פני יהוה ריקם 17יז איש כמתנת ידו כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך  {ס}

18יח שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק 19יט לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שחד--כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם 20כ צדק צדק תרדף--למען תחיה וירשת את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך  {ס}

21כא לא תטע לך אשרה כל עץ  אצל מזבח יהוה אלהיך--אשר תעשה לך 22כב ולא תקים לך מצבה אשר שנא יהוה אלהיך  {ס}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Deuteronomy 15
Top of Page
Top of Page