Shmuel Aleph 15
1 Samuel 15 Aleppo Codex
1א ויאמר שמואל אל שאול אתי שלח יהוה למשחך למלך על עמו על ישראל ועתה שמע לקול דברי יהוה  {ס} 2ב כה אמר יהוה צבאות פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל--אשר שם לו בדרך בעלתו ממצרים 3ג עתה לך והכיתה את עמלק והחרמתם את כל אשר לו ולא תחמל עליו והמתה מאיש עד אשה מעלל ועד יונק משור ועד שה מגמל ועד חמור  {ס}

4ד וישמע שאול את העם ויפקדם בטלאים מאתים אלף רגלי ועשרת אלפים את איש יהודה 5ה ויבא שאול עד עיר עמלק וירב בנחל 6ו ויאמר שאול אל הקיני לכו סרו רדו מתוך עמלקי פן אספך עמו ואתה עשיתה חסד עם כל בני ישראל בעלותם ממצרים ויסר קיני מתוך עמלק 7ז ויך שאול את עמלק מחוילה בואך שור אשר על פני מצרים 8ח ויתפש את אגג מלך עמלק חי ואת כל העם החרים לפי חרב 9ט ויחמל שאול והעם על אגג ועל מיטב הצאן והבקר והמשנים ועל הכרים ועל כל הטוב ולא אבו החרימם וכל המלאכה נמבזה ונמס אתה החרימו  {פ}

10י ויהי דבר יהוה אל שמואל לאמר 11יא נחמתי כי המלכתי את שאול למלך--כי שב מאחרי ואת דברי לא הקים ויחר לשמואל ויזעק אל יהוה כל הלילה 12יב וישכם שמואל לקראת שאול בבקר ויגד לשמואל לאמר בא שאול הכרמלה והנה מציב לו יד ויסב ויעבר וירד הגלגל 13יג ויבא שמואל אל שאול ויאמר לו שאול ברוך אתה ליהוה--הקימתי את דבר יהוה 14יד ויאמר שמואל ומה קול הצאן הזה באזני וקול הבקר אשר אנכי שמע 15טו ויאמר שאול מעמלקי הביאום אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר למען זבח ליהוה אלהיך ואת היותר החרמנו  {פ} 16טז ויאמר שמואל אל שאול הרף ואגידה לך את אשר דבר יהוה אלי הלילה ויאמרו (ויאמר) לו דבר  {ס}

17יז ויאמר שמואל--הלוא אם קטן אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה וימשחך יהוה למלך על ישראל 18יח וישלחך יהוה בדרך ויאמר לך והחרמתה את החטאים את עמלק ונלחמת בו עד כלותם אתם 19יט ולמה לא שמעת בקול יהוה ותעט אל השלל ותעש הרע בעיני יהוה  {ס}

20כ ויאמר שאול אל שמואל אשר שמעתי בקול יהוה ואלך בדרך אשר שלחני יהוה ואביא את אגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי 21כא ויקח העם מהשלל צאן ובקר ראשית החרם לזבח ליהוה אלהיך בגלגל  {ס}

22כב ויאמר שמואל החפץ ליהוה בעלות וזבחים כשמע בקול יהוה  הנה שמע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים

23כג כי חטאת קסם מרי ואון ותרפים הפצר  יען מאסת את דבר יהוה וימאסך ממלך  {ס}

24כד ויאמר שאול אל שמואל חטאתי כי עברתי את פי יהוה ואת דבריך  כי יראתי את העם ואשמע בקולם 25כה ועתה שא נא את חטאתי ושוב עמי ואשתחוה ליהוה 26כו ויאמר שמואל אל שאול לא אשוב עמך  כי מאסתה את דבר יהוה וימאסך יהוה מהיות מלך על ישראל  {ס} 27כז ויסב שמואל ללכת ויחזק בכנף מעילו ויקרע  {ס} 28כח ויאמר אליו שמואל קרע יהוה את ממלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך הטוב ממך  {ס} 29כט וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם  כי לא אדם הוא להנחם 30ל ויאמר חטאתי--עתה כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל ושוב עמי והשתחויתי ליהוה אלהיך 31לא וישב שמואל אחרי שאול וישתחו שאול ליהוה  {ס}

32לב ויאמר שמואל הגישו אלי את אגג מלך עמלק וילך אליו אגג מעדנת ויאמר אגג אכן סר מר המות  {ס} 33לג ויאמר שמואל--כאשר שכלה נשים חרבך כן תשכל מנשים אמך וישסף שמואל את אגג לפני יהוה בגלגל  {ס}

34לד וילך שמואל הרמתה ושאול עלה אל ביתו גבעת שאול 35לה ולא יסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו כי התאבל שמואל אל שאול ויהוה נחם כי המליך את שאול על ישראל  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

1 Samuel 14
Top of Page
Top of Page