Shmuel Aleph 12
1 Samuel 12 Aleppo Codex
1א ויאמר שמואל אל כל ישראל הנה שמעתי בקלכם לכל אשר אמרתם לי ואמליך עליכם מלך 2ב ועתה הנה המלך מתהלך לפניכם ואני זקנתי ושבתי ובני הנם אתכם ואני התהלכתי לפניכם מנערי עד היום הזה 3ג הנני ענו בי נגד יהוה ונגד משיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי עשקתי את מי רצותי ומיד מי לקחתי כפר ואעלים עיני בו ואשיב לכם 4ד ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד איש מאומה 5ה ויאמר אליהם עד יהוה בכם ועד משיחו היום הזה--כי לא מצאתם בידי מאומה ויאמר עד  {פ}

6ו ויאמר שמואל אל העם  יהוה אשר עשה את משה ואת אהרן ואשר העלה את אבתיכם מארץ מצרים 7ז ועתה התיצבו ואשפטה אתכם--לפני יהוה  את כל צדקות יהוה אשר עשה אתכם ואת אבותיכם 8ח כאשר בא יעקב מצרים--ויזעקו אבותיכם אל יהוה וישלח יהוה את משה ואת אהרן ויוציאו את אבתיכם ממצרים וישבום במקום הזה 9ט וישכחו את יהוה אלהיהם וימכר אתם ביד סיסרא שר צבא חצור וביד פלשתים וביד מלך מואב וילחמו בם 10י ויזעקו אל יהוה ויאמר (ויאמרו) חטאנו כי עזבנו את יהוה ונעבד את הבעלים ואת העשתרות ועתה הצילנו מיד איבינו--ונעבדך 11יא וישלח יהוה את ירבעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל ויצל אתכם מיד איביכם מסביב ותשבו בטח

12יב ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם ותאמרו לי לא כי מלך ימלך עלינו  ויהוה אלהיכם מלככם 13יג ועתה הנה המלך אשר בחרתם--אשר שאלתם והנה נתן יהוה עליכם מלך 14יד אם תיראו את יהוה ועבדתם אתו ושמעתם בקולו ולא תמרו את פי יהוה--והיתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר יהוה אלהיכם 15טו ואם לא תשמעו בקול יהוה ומריתם את פי יהוה--והיתה יד יהוה בכם ובאבתיכם 16טז גם עתה התיצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר יהוה עשה לעיניכם 17יז הלוא קציר חטים היום--אקרא אל יהוה ויתן קלות ומטר ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני יהוה לשאול לכם מלך  {ס} 18יח ויקרא שמואל אל יהוה ויתן יהוה קלת ומטר ביום ההוא ויירא כל העם מאד את יהוה ואת שמואל

19יט ויאמרו כל העם אל שמואל התפלל בעד עבדיך אל יהוה אלהיך--ואל נמות  כי יספנו על כל חטאתינו רעה לשאל לנו מלך 20כ ויאמר שמואל אל העם אל תיראו--אתם עשיתם את כל הרעה הזאת אך אל תסורו מאחרי יהוה ועבדתם את יהוה בכל לבבכם 21כא ולא תסורו  כי אחרי התהו אשר לא יועילו ולא יצילו--כי תהו המה 22כב כי לא יטש יהוה את עמו--בעבור שמו הגדול  כי הואיל יהוה לעשות אתכם לו לעם 23כג גם אנכי חלילה לי מחטא ליהוה--מחדל להתפלל בעדכם והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה 24כד אך יראו את יהוה ועבדתם אתו באמת--בכל לבבכם  כי ראו את אשר הגדל עמכם 25כה ואם הרע תרעו--גם אתם גם מלככם תספו  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

1 Samuel 11
Top of Page
Top of Page