Psalmet 25
Albanian
1Te ti, o Zot, e lartoj shpirtin tim.

2O Perëndia im, kam besim te ti; bëj që të mos mbetem i zhgënjyer dhe që armiqtë e mi të mos triumfojnë mbi mua.

3Po, bëj që asnjë nga ata që kanë besim te ti të mos zhgënjehet; u turpërofshin ata që sillen pabesisht pa shkak.

4O Zot, më trego rrugët e tua, më mëso shtigjet e tua.

5Më udhëhiq në të vërtetën tënde dhe më mëso, sepse ti je Perëndia i shpëtimit tim; unë shpresoj shumë te ti gjatë gjithë ditës.

6Kujto, o Zot, mëshirën tënde dhe miresinë tënde, sepse janë të përhershme.

7Mos i kujto mëkatet e rinisë sime, as shkeljet e mia; por në dashamirësinë tënde më kujto, o Zot, për hir të mirësisë sate.

8Zoti është i mirë dhe i drejtë, prandaj ai do t'u mësojë rrugën mëkatarëve.

9Ai do të udhëheqë njerëzit zemërbutë në drejtësi dhe do t'u mësojë të përulurve rrugën e tij.

10Të gjitha rrugët e Zotit janë mirësi dhe vërtetësi për ata që respektojnë besëlidhjen e tij dhe porositë e tij.

11Për hir të emrit tënd, o Zot, fale paudhësinë time, sepse ajo është e madhe.

12Kush është njeriu që ka frikë nga Zoti? Ai do t'i tregojë rrugën që duhet të zgjedhë.

13Ai do të jetojë në bollëk dhe pasardhësit e tij do të trashëgojnë tokën.

14Sekreti i Zotit u tregohet atyre që kanë frikë prej tij, dhe ai u bën të njohur atyre besëlidhjen e tij.

15Sytë e mi drejtohen vazhdimisht te Zoti, sepse ai do të m'i nxjerrë këmbët nga rrjeta.

16Kthehu nga unë dhe ki mëshirë për mua, sepse jam vetëm dhe i dëshpëruar.

17Ankthet e zemrës sime janë shtuar; më çliro nga fatkeqësitë e mia.

18Shiko pikëllimin tim dhe ankthin tim, dhe fali të gjitha mëkatet e mia.

19Këqyr armiqtë e mi, sepse janë të shumtë dhe më urrejnë me një urrejtje plot dhunë.

20Ruaje jetën time dhe më çliro; bëj që të mos jem i pështjelluar, sepse unë po gjej strehë te ti.

21Pastërtia dhe ndershmëria më mbrofshin, sepse unë shpresoj te ti.

22O Perëndi, liroje Izraelin nga të gjitha mundimet e tij.Albanian, ABS Version 1994

This text is copyright the Albanian Bible Society (ABS)

Bible Hub

Psalm 24
Top of Page
Top of Page