1 Peter 2
Study Bible
The Lord is Good

Ἀποθέμενοι  οὖν  πᾶσαν  κακίαν  καὶ  πάντα  δόλον  καὶ  ὑποκρίσεις  καὶ  φθόνους  καὶ  πάσας  καταλαλιάς,  ὡς  ἀρτιγέννητα  βρέφη  τὸ  λογικὸν  ἄδολον  γάλα  ἐπιποθήσατε,  ἵνα  ἐν  αὐτῷ  αὐξηθῆτε  εἰς  σωτηρίαν,  εἰ  ἐγεύσασθε  ὅτι  χρηστὸς    Κύριος. 

πρὸς  ὃν  προσερχόμενοι,  λίθον  ζῶντα,  ὑπὸ  ἀνθρώπων  μὲν  ἀποδεδοκιμασμένον  παρὰ  δὲ  Θεῷ  ἐκλεκτὸν  ἔντιμον,  καὶ  αὐτοὶ  ὡς  λίθοι  ζῶντες  οἰκοδομεῖσθε  οἶκος  πνευματικὸς  εἰς  ἱεράτευμα  ἅγιον,  ἀνενέγκαι  πνευματικὰς  θυσίας  εὐπροσδέκτους  [τῷ]  Θεῷ  διὰ  Ἰησοῦ  Χριστοῦ. 

διότι  περιέχει  ἐν  γραφῇ  Ἰδοὺ  τίθημι  ἐν  Σιὼν  λίθον  ἐκλεκτὸν ⇔  ἀκρογωνιαῖον  ἔντιμον,  καὶ    πιστεύων  ἐπ’  αὐτῷ  οὐ  μὴ  καταισχυνθῇ. 

ὑμῖν  οὖν    τιμὴ  τοῖς  πιστεύουσιν·  ἀπιστοῦσιν  δὲ  λίθος  ὃν  ἀπεδοκίμασαν  οἱ  οἰκοδομοῦντες,  οὗτος  ἐγενήθη  εἰς  κεφαλὴν  γωνίας 

καὶ  λίθος  προσκόμματος  καὶ  πέτρα  σκανδάλου·  οἳ  προσκόπτουσιν  τῷ  λόγῳ  ἀπειθοῦντες,  εἰς    καὶ  ἐτέθησαν· 

ὑμεῖς  δὲ  γένος  ἐκλεκτόν,  βασίλειον  ἱεράτευμα,  ἔθνος  ἅγιον,  λαὸς  εἰς  περιποίησιν,  ὅπως  τὰς  ἀρετὰς  ἐξαγγείλητε  τοῦ  ἐκ  σκότους  ὑμᾶς  καλέσαντος  εἰς  τὸ  θαυμαστὸν  αὐτοῦ  φῶς·  10 οἵ  ποτε  οὐ  λαὸς,  νῦν  δὲ  λαὸς  Θεοῦ,  οἱ  οὐκ  ἠλεημένοι,  νῦν  δὲ  ἐλεηθέντες. 

11 Ἀγαπητοί,  παρακαλῶ  ὡς  παροίκους  καὶ  παρεπιδήμους  ἀπέχεσθαι  τῶν  σαρκικῶν  ἐπιθυμιῶν,  αἵτινες  στρατεύονται  κατὰ  τῆς  ψυχῆς·  12 τὴν  ἀναστροφὴν  ὑμῶν  ἐν  τοῖς  ἔθνεσιν  ἔχοντες  καλήν,  ἵνα  ἐν    καταλαλοῦσιν  ὑμῶν  ὡς  κακοποιῶν,  ἐκ  τῶν  καλῶν  ἔργων  ἐποπτεύοντες  δοξάσωσιν  τὸν  Θεὸν  ἐν  ἡμέρᾳ  ἐπισκοπῆς. 

Submission to Authorities

13 Ὑποτάγητε  πάσῃ  ἀνθρωπίνῃ  κτίσει  διὰ  τὸν  Κύριον·  εἴτε  βασιλεῖ  ὡς  ὑπερέχοντι,  14 εἴτε  ἡγεμόσιν  ὡς  δι’  αὐτοῦ  πεμπομένοις  εἰς  ἐκδίκησιν  κακοποιῶν  ἔπαινον  δὲ  ἀγαθοποιῶν·  15 ὅτι  οὕτως  ἐστὶν  τὸ  θέλημα  τοῦ  Θεοῦ,  ἀγαθοποιοῦντας  φιμοῦν  τὴν  τῶν  ἀφρόνων  ἀνθρώπων  ἀγνωσίαν·  16 ὡς  ἐλεύθεροι,  καὶ  μὴ  ὡς  ἐπικάλυμμα  ἔχοντες  τῆς  κακίας  τὴν  ἐλευθερίαν,  ἀλλ’  ὡς  Θεοῦ  δοῦλοι.  17 πάντας  τιμήσατε,  τὴν  ἀδελφότητα  ἀγαπᾶτε,  τὸν  Θεὸν  φοβεῖσθε,  τὸν  βασιλέα  τιμᾶτε. 

18 Οἱ  οἰκέται,  ὑποτασσόμενοι  ἐν  παντὶ  φόβῳ  τοῖς  δεσπόταις,  οὐ  μόνον  τοῖς  ἀγαθοῖς  καὶ  ἐπιεικέσιν  ἀλλὰ  καὶ  τοῖς  σκολιοῖς.  19 τοῦτο  γὰρ  χάρις  εἰ  διὰ  συνείδησιν  Θεοῦ  ὑποφέρει  τις  λύπας  πάσχων  ἀδίκως.  20 ποῖον  γὰρ  κλέος  εἰ  ἁμαρτάνοντες  καὶ  κολαφιζόμενοι  ὑπομενεῖτε;  ἀλλ’  εἰ  ἀγαθοποιοῦντες  καὶ  πάσχοντες  ὑπομενεῖτε,  τοῦτο  χάρις  παρὰ  Θεῷ. 

Christ's Example of Suffering

21 εἰς  τοῦτο  γὰρ  ἐκλήθητε,  ὅτι  καὶ  Χριστὸς  ἔπαθεν  ὑπὲρ  ὑμῶν,  ὑμῖν  ὑπολιμπάνων  ὑπογραμμὸν  ἵνα  ἐπακολουθήσητε  τοῖς  ἴχνεσιν  αὐτοῦ·  22 ὃς  ἁμαρτίαν  οὐκ  ἐποίησεν  οὐδὲ  εὑρέθη  δόλος  ἐν  τῷ  στόματι  αὐτοῦ·  23 ὃς  λοιδορούμενος  οὐκ  ἀντελοιδόρει,  πάσχων  οὐκ  ἠπείλει,  παρεδίδου  δὲ  τῷ  κρίνοντι  δικαίως·  24 ὃς  τὰς  ἁμαρτίας  ἡμῶν  αὐτὸς  ἀνήνεγκεν  ἐν  τῷ  σώματι  αὐτοῦ  ἐπὶ  τὸ  ξύλον,  ἵνα  ταῖς  ἁμαρτίαις  ἀπογενόμενοι  τῇ  δικαιοσύνῃ  ζήσωμεν·  οὗ  τῷ  μώλωπι  ἰάθητε.  25 ἦτε  γὰρ  ὡς  πρόβατα  πλανώμενοι,  ἀλλὰ  ἐπεστράφητε  νῦν  ἐπὶ  τὸν  Ποιμένα  καὶ  Ἐπίσκοπον  τῶν  ψυχῶν  ὑμῶν. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

1 Peter 1
Top of Page
Top of Page