1 Peter 3
Study Bible

Ὁμοίως  [αἱ]  γυναῖκες,  ὑποτασσόμεναι  τοῖς  ἰδίοις  ἀνδράσιν,  ἵνα  καὶ  εἴ  τινες  ἀπειθοῦσιν  τῷ  λόγῳ,  διὰ  τῆς  τῶν  γυναικῶν  ἀναστροφῆς  ἄνευ  λόγου  κερδηθήσονται,  ἐποπτεύσαντες  τὴν  ἐν  φόβῳ  ἁγνὴν  ἀναστροφὴν  ὑμῶν.  ὧν  ἔστω  οὐχ    ἔξωθεν  ἐμπλοκῆς  τριχῶν  καὶ  περιθέσεως  χρυσίων    ἐνδύσεως  ἱματίων  κόσμος,  ἀλλ’    κρυπτὸς  τῆς  καρδίας  ἄνθρωπος  ἐν  τῷ  ἀφθάρτῳ  τοῦ  πραέως  καὶ  ἡσυχίου  πνεύματος,    ἐστιν  ἐνώπιον  τοῦ  Θεοῦ  πολυτελές.  οὕτως  γάρ  ποτε  καὶ  αἱ  ἅγιαι  γυναῖκες  αἱ  ἐλπίζουσαι  εἰς  Θεὸν  ἐκόσμουν  ἑαυτάς,  ὑποτασσόμεναι  τοῖς  ἰδίοις  ἀνδράσιν,  ὡς  Σάρρα  ὑπήκουσεν  τῷ  Ἀβραάμ,  κύριον  αὐτὸν  καλοῦσα·  ἧς  ἐγενήθητε  τέκνα  ἀγαθοποιοῦσαι  καὶ  μὴ  φοβούμεναι  μηδεμίαν  πτόησιν. 

Οἱ  ἄνδρες  ὁμοίως  συνοικοῦντες  κατὰ  γνῶσιν  ὡς  ἀσθενεστέρῳ  σκεύει  τῷ  γυναικείῳ,  ἀπονέμοντες  τιμήν  ὡς  καὶ  συνκληρονόμοις  χάριτος  ζωῆς,  εἰς  τὸ  μὴ  ἐνκόπτεσθαι  τὰς  προσευχὰς  ὑμῶν. 

Turn from Evil

Τὸ  δὲ  τέλος  πάντες  ὁμόφρονες,  συμπαθεῖς,  φιλάδελφοι,  εὔσπλαγχνοι,  ταπεινόφρονες,  μὴ  ἀποδιδόντες  κακὸν  ἀντὶ  κακοῦ    λοιδορίαν  ἀντὶ  λοιδορίας,  τοὐναντίον  δὲ  εὐλογοῦντες,  ὅτι  εἰς  τοῦτο  ἐκλήθητε  ἵνα  εὐλογίαν  κληρονομήσητε. 

10   γὰρ  θέλων  ζωὴν  ἀγαπᾶν  καὶ  ἰδεῖν  ἡμέρας  ἀγαθὰς  παυσάτω  τὴν  γλῶσσαν  ἀπὸ  κακοῦ  καὶ  χείλη  τοῦ  μὴ  λαλῆσαι  δόλον, 

11 ἐκκλινάτω  δὲ  ἀπὸ  κακοῦ  καὶ  ποιησάτω  ἀγαθόν,  ζητησάτω  εἰρήνην  καὶ  διωξάτω  αὐτήν· 

12 ὅτι  ὀφθαλμοὶ  Κυρίου  ἐπὶ  δικαίους  καὶ  ὦτα  αὐτοῦ  εἰς  δέησιν  αὐτῶν,  πρόσωπον  δὲ  Κυρίου  ἐπὶ  ποιοῦντας  κακά. 

13 Καὶ  τίς    κακώσων  ὑμᾶς  ἐὰν  τοῦ  ἀγαθοῦ  ζηλωταὶ  γένησθε; 

Suffering for Righteousness

14 ἀλλ’  εἰ  καὶ  πάσχοιτε  διὰ  δικαιοσύνην,  μακάριοι.  τὸν  δὲ  φόβον  αὐτῶν  μὴ  φοβηθῆτε  μηδὲ  ταραχθῆτε,  15 Κύριον  δὲ  τὸν  Χριστὸν  ἁγιάσατε  ἐν  ταῖς  καρδίαις  ὑμῶν,  ἕτοιμοι  ἀεὶ  πρὸς  ἀπολογίαν  παντὶ  τῷ  αἰτοῦντι  ὑμᾶς  λόγον  περὶ  τῆς  ἐν  ὑμῖν  ἐλπίδος,  ἀλλὰ  μετὰ  πραΰτητος  καὶ  φόβου,  16 συνείδησιν  ἔχοντες  ἀγαθήν,  ἵνα  ἐν    καταλαλεῖσθε  καταισχυνθῶσιν  οἱ  ἐπηρεάζοντες  ὑμῶν  τὴν  ἀγαθὴν  ἐν  Χριστῷ  ἀναστροφήν.  17 κρεῖττον  γὰρ  ἀγαθοποιοῦντας,  εἰ  θέλοι  τὸ  θέλημα  τοῦ  Θεοῦ,  πάσχειν    κακοποιοῦντας.  18 ὅτι  καὶ  Χριστὸς  ἅπαξ  περὶ  ἁμαρτιῶν  ἔπαθεν*,  δίκαιος  ὑπὲρ  ἀδίκων,  ἵνα  ὑμᾶς  προσαγάγῃ  τῷ  Θεῷ,  θανατωθεὶς  μὲν  σαρκὶ  ζωοποιηθεὶς  δὲ  πνεύματι·  19 ἐν    καὶ  τοῖς  ἐν  φυλακῇ  πνεύμασιν  πορευθεὶς  ἐκήρυξεν,  20 ἀπειθήσασίν  ποτε  ὅτε  ἀπεξεδέχετο    τοῦ  Θεοῦ  μακροθυμία  ἐν  ἡμέραις  Νῶε  κατασκευαζομένης  κιβωτοῦ,  εἰς  ἣν  ὀλίγοι,  τοῦτ’  ἔστιν  ὀκτὼ  ψυχαί,  διεσώθησαν  δι’  ὕδατος.  21   καὶ  ὑμᾶς  ἀντίτυπον  νῦν  σῴζει  βάπτισμα,  οὐ  σαρκὸς  ἀπόθεσις  ῥύπου  ἀλλὰ  συνειδήσεως  ἀγαθῆς  ἐπερώτημα  εἰς  Θεόν,  δι’  ἀναστάσεως  Ἰησοῦ  Χριστοῦ,  22 ὅς  ἐστιν  ἐν  δεξιᾷ  [τοῦ]  Θεοῦ,  πορευθεὶς  εἰς  οὐρανόν,  ὑποταγέντων  αὐτῷ  ἀγγέλων  καὶ  ἐξουσιῶν  καὶ  δυνάμεων. 

Greek and Hebrew Study Bible Base Texts:

Hebrew Text: Westminster Leningrad Codex
Greek Text: Nestle 1904; Variants: {TR} ⧼RP⧽ (WH) 〈NE〉 [NA] ‹SBL›

Study Bible © 2011 - 2013 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others. Section Headings Courtesy INT Bible © 2012, Used by Permission.

Bible Hub

1 Peter 2
Top of Page
Top of Page