Numbers 24
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·yar· bil·'am ki to·vv be·'ei·nei ha·shem le·va·rech et-yis·ra·'el, ve·lo-ha·lach ke·fa·'am-be·fa·'am lik·rat ne·cha·shim; vai·ya·shet el-ham·mid·bar pa·nav. 2vai·yis·sa vil·'am et-ei·nav vai·yar· et-yis·ra·'el, sho·chen lish·va·tav; vat·te·hi a·lav ru·ach e·lo·him.

3vai·yis·sa me·sha·lov vai·yo·mar; ne·'um bil·'am be·nov ve·'or, u·ne·'um hag·ge·ver she·tum ha·'a·yin.

4ne·'um sho·me·a' im·rei-el; a·sher ma·cha·zeh shad·dai ye·che·zeh, no·fel u·ge·l? ei·na·yim.

5mah-to·vu o·ha·lei·cha ya·'a·kov; mish·ke·no·tei·cha yis·ra·'el.

6kin·cha·lim nit·tai·u, ke·gan·not a·lei na·har; ka·'a·ha·lim na·ta ha·shem, ka·'a·ra·zim a·lei-ma·yim.

7yiz·zal-ma·yim mid·da·le·yav, ve·zar·'ov be·ma·yim rab·bim; ve·ya·rom me·'a·gag mal·kov, ve·tin·nas·se mal·chu·tov.

8el mo·v·tzi·'ov mim·mitz·ra·yim, ke·to·v·'a·fot re·'em lov; yo·chal go·v·yim tza·rav ve·'atz·mo·tei·hem ye·ga·rem ve·chi·tzav yim·chatz.

9ka·ra sha·chav ka·'a·ri u·che·la·vi mi ye·ki·men·nu; me·va·ra·chei·cha va·ruch, ve·'o·re·rei·cha a·rur.

10vai·yi·char-af ba·lak el-bil·'am, vai·yis·pok et-kap·pav; vai·yo·mer ba·lak el-bil·'am la·kov o·ye·vai ke·ra·ti·cha, ve·hin·neh be·rach·ta va·rech, zeh sha·losh pe·'a·mim. 11ve·'at·tah be·rach-le·cha el-me·ko·v·me·cha; a·mar·ti kab·bed a·chab·bed·cha, ve·hin·neh me·na·'a·cha ha·shem mik·ka·vo·vd. 12vai·yo·mer bil·'am el-ba·lak; ha·lo gam el-mal·'a·chei·cha a·sher-sha·lach·ta e·lai dib·bar·ti le·mor. 13im-yit·ten-li va·lak me·lo vei·tov ke·sef ve·za·hav lo u·chal la·'a·vor et-pi ha·shem, la·'a·so·vt to·v·vah ov ra·'ah mil·lib·bi; a·sher-ye·dab·ber ha·shem o·tov a·dab·ber. 14ve·'at·tah hin·ni ho·v·lech le·'am·mi; le·chah i·'a·tze·cha, a·sher ya·'a·seh ha·'am haz·zeh le·'am·me·cha be·'a·cha·rit hai·ya·mim.

15vai·yis·sa me·sha·lov vai·yo·mar; ne·'um bil·'am be·nov ve·'or, u·ne·'um hag·ge·ver she·tum ha·'a·yin.

16ne·'um sho·me·a' im·rei-el, ve·yo·de·a' da·'at el·yo·vn; ma·cha·zeh shad·dai ye·che·zeh, no·fel u·ge·l? ei·na·yim.

17er·'en·nu ve·lo at·tah, a·shu·ren·nu ve·lo ka·ro·vv; da·rach ko·v·chav mi·ya·'a·kov ve·kam she·vet mi·yis·ra·'el, u·ma·chatz pa·'a·tei mo·v·'av, ve·kar·kar kol-be·nei-shet.

18ve·ha·yah e·do·vm ye·re·shah ve·ha·yah ye·re·shah se·'ir o·ye·vav; ve·yis·ra·'el o·seh cha·yil.

19ve·ye·re·de mi·ya·'a·kov; ve·he·'e·vid sa·rid me·'ir.

20vai·yar· et-a·ma·lek, vai·yis·sa me·sha·lov vai·yo·mar; re·shit go·v·yim a·ma·lek, ve·'a·cha·ri·tov a·dei o·ved.

21vai·yar· et-hak·kei·ni, vai·yis·sa me·sha·lov vai·yo·mar; ei·tan mo·v·sha·ve·cha, ve·sim bas·se·la kin·ne·cha.

22ki im-yih·yeh le·va·'er ka·yin; ad-mah a·shur tish·bek·ka.

23vai·yis·sa me·sha·lov vai·yo·mar; o·vy mi yich·yeh mis·su·mov el.

24ve·tzim mi·yad kit·tim, ve·'in·nu a·shur ve·'in·nu-e·ver; ve·gam-hu a·dei o·ved.

25vai·ya·kam bil·'am, vai·ye·lech vai·ya·shav lim·ko·mov; ve·gam-ba·lak ha·lach le·dar·kov. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Numbers 23
Top of Page
Top of Page