Job 40
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·ya·'an ha·shem et-i·yo·vv vai·yo·mar.

2ha·rov im-shad·dai yis·so·vr; mo·v·chi·ach e·lo·vh·ah ya·'a·nen·nah. f

3vai·ya·'an i·yo·vv et-ha·shem vai·yo·mar.

4hen kal·lo·ti mah a·shi·vek·ka; ya·di sam·ti le·mov-fi.

5a·chat dib·bar·ti ve·lo e·'e·neh; u·she·ta·yim ve·lo o·v·sif. f

6vai·ya·'an-ha·shem et-i·yo·vv min ch se·'a·rah ch min k se·'a·rah k vai·yo·mar.

7e·zar-na che·ge·ver cha·la·tzei·cha; esh·'a·le·cha ve·ho·v·di·'e·ni.

8ha·'af ta·fer mish·pa·ti; tar·shi·'e·ni le·ma·'an titz·dak.

9ve·'im-ze·ro·v·a' ka·'el lach; u·ve·ko·vl ka·mo·hu tar·'em.

10a·deh na ga·'o·vn va·go·vah; ve·ho·vd ve·ha·dar til·bash.

11ha·fetz ev·ro·vt ap·pe·cha; u·re·'eh chol-ge·'eh ve·hash·pi·le·hu.

12re·'eh chol-ge·'eh hach·ni·'e·hu; va·ha·doch re·sha·'im tach·tam.

13ta·me·nem be·'a·far ya·chad; pe·nei·hem cha·vosh bat·ta·mun.

14ve·gam-a·ni o·v·dek·ka; ki-to·v·shi·a' le·cha ye·mi·ne·cha.

15hin·neh-na ve·he·mo·vt a·sher-a·si·ti im·mach; cha·tzir kab·ba·kar yo·chel.

16hin·neh-na cho·chov ve·ma·te·nav; ve·'o·nov bish·ri·rei vit·nov.

17yach·potz ze·na·vov che·mov-a·rez; gi·dei fa·cha·dov ch fa·cha·dav k ye·so·ra·gu.

18a·tza·mav a·fi·kei ne·chu·shah; ge·ra·mav kim·til bar·zel.

19hu re·shit dar·chei-el; ha·'o·sov yag·gesh char·bov.

20ki-vul ha·rim yis·'u-lov; ve·chol-chai·yat has·sa·deh ye·sa·cha·ku-sham.

21ta·chat-tze·'e·lim yish·kav; be·se·ter ka·neh u·vi·tzah.

22ye·suk·ku·hu tze·'e·lim tzi·la·lov; ye·sub·bu·hu ar·vei-na·chal.

23hen ya·'a·shok na·har lo yach·po·vz; yiv·tach ki-ya·gi·ach yar·den el-pi·hu.

24be·'ei·nav yik·ka·chen·nu; be·mo·vk·shim yin·kav-af.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Job 39
Top of Page
Top of Page