2 Chronicles 21
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·yish·kav ye·ho·v·sha·fat im-a·vo·tav, vai·yik·ka·ver im-a·vo·tav be·'ir da·vid; vai·yim·loch ye·ho·v·ram be·nov tach·tav. 2ve·lov-a·chim be·nei ye·ho·v·sha·fat a·zar·yah vi·chi·'el u·ze·char·ya·hu va·'a·zar·ya·hu, u·mi·cha·'el u·she·fat·ya·hu; kol-el·leh be·nei ye·ho·v·sha·fat me·lech-yis·ra·'el. 3vai·yit·ten la·hem a·vi·hem mat·ta·no·vt rab·bo·vt le·che·sef u·le·za·hav u·le·mig·da·no·vt, im-a·rei me·tzu·ro·vt bi·hu·dah; ve·'et-ham·mam·la·chah na·tan li·ho·v·ram ki-hu hab·be·cho·vr. f

4vai·ya·kam ye·ho·v·ram al-mam·le·chat a·viv vai·yit·chaz·zak, vai·ya·ha·rog et-kol-e·chav be·cha·rev; ve·gam mis·sa·rei yis·ra·'el. 5ben-she·lo·shim u·she·ta·yim sha·nah ye·ho·v·ram be·ma·le·chov; u·she·mo·v·neh sha·nim, ma·lach bi·ru·sha·lim. 6vai·ye·lech be·de·rech mal·chei yis·ra·'el ka·'a·sher a·su beit ach·'av, ki bat-ach·'av, ha·ye·tah lov i·shah; vai·ya·'as ha·ra be·'ei·nei ha·shem. 7ve·lo-a·vah ha·shem le·hash·chit et-beit da·vid, le·ma·'an hab·be·rit, a·sher ka·rat le·da·vid; ve·cha·'a·sher a·mar la·tet lov nir u·le·va·nav kol-hai·ya·mim.

8be·ya·mav pa·sha e·do·vm, mit·ta·chat yad-ye·hu·dah; vai·yam·li·chu a·lei·hem me·lech. 9vai·ya·'a·vor ye·ho·v·ram im-sa·rav, ve·chol-ha·re·chev im·mov; vay·hi kam lay·lah, vai·yach et-e·do·vm has·so·v·vev e·lav, ve·'et sa·rei ha·ra·chev. 10vai·yif·sha e·do·vm mit·ta·chat yad-ye·hu·dah ad hai·yo·vm haz·zeh, az tif·sha liv·nah ba·'et ha·hi mit·ta·chat ya·dov; ki a·zav, et-ha·shem e·lo·hei a·vo·tav. 11gam-hu a·sah-va·mo·vt be·ha·rei ye·hu·dah; vai·ye·zen et-yo·she·vei ye·ru·sha·lim, vai·yad·dach et-ye·hu·dah. f

12vai·ya·vo e·lav mich·tav, me·'e·li·ya·hu han·na·vi le·mor; koh a·mar ha·shem e·lo·hei da·vid a·vi·cha, ta·chat a·sher lo-ha·lach·ta be·dar·chei ye·ho·v·sha·fat a·vi·cha, u·ve·dar·chei a·sa me·lech-ye·hu·dah. 13vat·te·lech be·de·rech mal·chei yis·ra·'el, vat·taz·neh et-ye·hu·dah ve·'et-yo·she·vei ye·ru·sha·lim, ke·haz·no·vt beit ach·'av; ve·gam et-a·chei·cha veit-a·vi·cha hat·to·v·vim mim·me·cha ha·ra·ge·ta. 14hin·neh ha·shem no·gef mag·ge·fah ge·do·v·lah be·'am·me·cha; u·ve·va·nei·cha u·ve·na·shei·cha u·ve·chol-re·chu·she·cha. 15ve·'at·tah ba·cho·la·yim rab·bim be·ma·cha·leh me·'ei·cha; ad-ye·tze·'u me·'ei·cha min-ha·cho·li, ya·mim al-ya·mim.

16vai·ya·'ar ha·shem al-ye·ho·v·ram et ru·ach hap·pe·lish·tim ve·ha·'ar·vim, a·sher al-yad ku·shim. 17vai·ya·'a·lu vi·hu·dah vai·yiv·ka·'u·ha, vai·yish·bu et kol-ha·re·chush han·nim·tza le·veit-ham·me·lech, ve·gam-ba·nav ve·na·shav; ve·lo nish·'ar-lov ben, ki im-ye·ho·v·'a·chaz ke·ton ba·nav.

18ve·'a·cha·rei kol-zot; ne·ga·fov ha·shem be·me·'av la·cho·li le·'ein mar·pe. 19vay·hi le·ya·mim mi·ya·mim u·che·'et tzet hak·ketz le·ya·mim she·na·yim ya·tze·'u me·'av im-cha·le·yov, vai·ya·mat be·ta·cha·lu·'im ra·'im; ve·lo-a·su lov am·mov se·re·fah kis·re·fat a·vo·tav. 20ben-she·lo·shim u·she·ta·yim ha·yah ve·ma·le·chov, u·she·mo·v·neh sha·nim, ma·lach bi·ru·sha·lim; vai·ye·lech be·lo chem·dah, vai·yik·be·ru·hu be·'ir da·vid, ve·lo be·kiv·ro·vt ham·me·la·chim.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

2 Chronicles 20
Top of Page
Top of Page