2 Chronicles 14
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·yish·kav a·vi·yah im-a·vo·tav vai·yik·be·ru o·tov be·'ir da·vid, vai·yim·loch a·sa ve·nov tach·tav; be·ya·mav sha·ke·tah ha·'a·retz e·ser sha·nim. f

2vai·ya·'as a·sa hat·to·vv ve·hai·ya·shar, be·'ei·nei ha·shem e·lo·hav. 3vai·ya·sar et-miz·be·cho·vt han·ne·char ve·hab·ba·mo·vt; vay·shab·ber et-ham·ma·tze·vo·vt, vay·gad·da et-ha·'a·she·rim. 4vai·yo·mer li·hu·dah, lid·ro·vsh et-ha·shem e·lo·hei a·vo·v·tei·hem; ve·la·'a·so·vt hat·to·v·rah ve·ham·mitz·vah. 5vai·ya·sar mik·kol-a·rei ye·hu·dah, et-hab·ba·mo·vt ve·'et-ha·cham·ma·nim; vat·tish·kot ham·mam·la·chah le·fa·nav. 6vai·yi·ven a·rei me·tzu·rah bi·hu·dah; ki-sha·ke·tah ha·'a·retz ve·'ein-im·mov mil·cha·mah ba·sha·nim ha·'el·leh, ki-he·ni·ach ha·shem lov. 7vai·yo·mer li·hu·dah niv·neh et-he·'a·rim ha·'el·leh ve·na·sev cho·v·mah u·mig·da·lim de·la·ta·yim u·ve·ri·chim o·v·den·nu ha·'a·retz le·fa·nei·nu ki da·rash·nu et-ha·shem e·lo·hei·nu, da·rash·nu vai·ya·nach la·nu mis·sa·viv; vai·yiv·nu vai·yatz·li·chu. f 8vay·hi le·'a·sa cha·yil no·se tzin·nah va·ro·mach mi·hu·dah she·losh me·'o·vt e·lef, s u·mib·bin·ya·min no·se·'ei ma·gen ve·do·re·chei ke·shet, ma·ta·yim u·she·mo·v·nim a·lef; kol-el·leh gib·bo·v·rei cha·yil.

9vai·ye·tze a·lei·hem ze·rach hak·ku·shi be·cha·yil e·lef a·la·fim, u·mar·ka·vo·vt she·losh me·'o·vt; vai·ya·vo ad-ma·re·shah. 10vai·ye·tze a·sa le·fa·nav; vai·ya·'ar·chu mil·cha·mah, be·gei tze·fa·tah le·ma·re·shah. 11vai·yik·ra a·sa el-ha·shem e·lo·hav vai·yo·mar ha·shem ein-im·me·cha la'·zo·vr bein rav le·'ein ko·ach, a·ze·re·nu ha·shem e·lo·hei·nu ki-a·lei·cha nish·'an·nu, u·ve·shim·cha va·nu, al-he·ha·mo·vn haz·zeh; ha·shem e·lo·hei·nu at·tah, al-ya'·tzor im·me·cha e·no·vsh. s 12vai·yig·gof ha·shem et-hak·ku·shim, lif·nei a·sa ve·lif·nei ye·hu·dah; vai·ya·nu·su hak·ku·shim. 13vai·yir·de·fem a·sa ve·ha·'am a·sher-im·mov ad-lig·rar vai·yip·pol mik·ku·shim le·'ein la·hem mich·yah, ki-nish·be·ru lif·nei-ha·shem ve·lif·nei ma·cha·ne·hu; vai·yis·'u sha·lal har·beh me·'od. 14vai·yak·ku et kol-he·'a·rim se·vi·vo·vt ge·rar, ki-ha·yah fa·chad-ha·shem a·lei·hem; vai·ya·voz·zu et-kol-he·'a·rim, ki-viz·zah rab·bah ha·ye·tah va·hem. 15ve·gam-a·ho·lei mik·neh hik·ku; vai·yish·bu tzon la·rov u·ge·mal·lim, vai·ya·shu·vu ye·ru·sha·lim. s

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

2 Chronicles 13
Top of Page
Top of Page