2 Chronicles 15
Hebrew OT: WLC Transliterated

1va·'a·zar·ya·hu ben-o·v·ded, ha·ye·tah a·lav ru·ach e·lo·him. 2vai·ye·tze lif·nei a·sa vai·yo·mer lov, she·ma·'u·ni a·sa ve·chol-ye·hu·dah u·vin·ya·min; ha·shem im·ma·chem bih·yo·vt·chem im·mov, ve·'im-tid·re·shu·hu yim·ma·tze la·chem, ve·'im-ta·'az·vu·hu ya·'a·zov et·chem. s 3ve·ya·mim rab·bim le·yis·ra·'el; le·lo e·lo·hei e·met u·le·lo ko·hen mo·v·reh u·le·lo to·v·rah. 4vai·ya·shav ba·tzar-lov, al-ha·shem e·lo·hei yis·ra·'el; vay·vak·shu·hu vai·yim·ma·tze la·hem. 5u·va·'it·tim ha·hem, ein sha·lo·vm lai·yo·v·tze ve·lab·ba; ki me·hu·mot rab·bo·vt, al kol-yo·vsh·vei ha·'a·ra·tzo·vt. 6ve·chut·te·tu go·vy-be·go·vy ve·'ir be·'ir; ki-e·lo·him ha·ma·mam be·chol-tza·rah. 7ve·'at·tem chiz·ku, ve·'al-yir·pu ye·dei·chem; ki yesh sa·char lif·'ul·lat·chem. s

8ve·chish·mo·a' a·sa had·de·va·rim ha·'el·leh ve·han·ne·vu·'ah o·ded han·na·vi hit·chaz·zak vai·ya·'a·ver ha·shik·ku·tzim mik·kol-e·retz ye·hu·dah u·vin·ya·min, u·min-he·'a·rim, a·sher la·chad me·har ef·ra·yim; vay·chad·desh et-miz·bach ha·shem, a·sher lif·nei u·lam ha·shem. 9vai·yik·botz et-kol-ye·hu·dah u·vin·ya·min, ve·hag·ga·rim im·ma·hem, me·'ef·ra·yim u·me·na·sheh u·mi·shim·'o·vn; ki-na·fe·lu a·lav mi·yis·ra·'el la·rov, bir·'o·tam ki-ha·shem e·lo·hav im·mov. f 10vai·yik·ka·ve·tzu ye·ru·sha·lim ba·cho·desh ha·she·li·shi; lish·nat cha·mesh-es·reh le·mal·chut a·sa. 11vai·yiz·be·chu la·shem bai·yo·vm ha·hu, min-ha·sha·lal he·vi·'u; ba·kar she·va me·'o·vt, ve·tzon shiv·'at a·la·fim. 12vai·ya·vo·'u vab·be·rit, lid·ro·vsh et-ha·shem e·lo·hei a·vo·v·tei·hem; be·chol-le·va·vam u·ve·chol-naf·sham. 13ve·chol a·sher lo-yid·rosh la·shem e·lo·hei-yis·ra·'el yu·mat; le·min-ka·ton ve·'ad-ga·do·vl, le·me·'ish ve·'ad-i·shah. 14vai·yi·sha·ve·'u la·shem, be·ko·vl ga·do·vl u·vit·ru·'ah; u·va·cha·tzo·tze·ro·vt u·ve·sho·v·fa·ro·vt. 15vai·yis·me·chu chol-ye·hu·dah al-ha·she·vu·'ah ki ve·chol-le·va·vam nish·ba·'u, u·ve·chol-re·tzo·v·nam bik·shu·hu, vai·yim·ma·tze la·hem; vai·ya·nach ha·shem la·hem mis·sa·viv.

16ve·gam-ma·'a·chah em a·sa ham·me·lech he·si·rah mig·ge·vi·rah, a·sher-a·se·tah la·'a·she·rah mif·la·tzet; vai·yich·rot a·sa et-mif·latz·tah, vai·ya·dek vai·yis·rof be·na·chal kid·ro·vn. 17ve·hab·ba·mo·vt, lo-sa·ru mi·yis·ra·'el; rak le·vav-a·sa ha·yah sha·lem kol-ya·mav. 18vai·ya·ve et-ka·de·shei a·viv ve·ka·da·shav beit ha·'e·lo·him; ke·sef ve·za·hav ve·che·lim. 19u·mil·cha·mah lo ha·ya·tah; ad she·nat-she·lo·shim ve·cha·mesh le·mal·chut a·sa. s

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

2 Chronicles 14
Top of Page
Top of Page