1 Samuel 6
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vay·hi a·ro·vn-ha·shem bis·deh fe·lish·tim shiv·'ah cho·da·shim. 2vai·yik·re·'u fe·lish·tim lak·ko·ha·nim ve·lak·ko·se·mim le·mor, mah-na·'a·seh la·'a·ro·vn ha·shem; ho·v·di·'u·nu bam·meh ne·shal·le·chen·nu lim·ko·v·mov. 3vai·yo·me·ru im-me·shal·le·chim et-a·ro·vn e·lo·hei yis·ra·'el al-te·shal·le·chu o·tov rei·kam, ki-ha·shev ta·shi·vu lov a·sham; az te·ra·fe·'u ve·no·v·da la·chem, lam·mah lo-ta·sur ya·dov mik·kem. 4vai·yo·me·ru mah ha·'a·sham a·sher na·shiv lov vai·yo·me·ru mis·par sar·nei fe·lish·tim, cha·mi·shah a·fe·lei ch te·cho·rei k za·hav, va·cha·mi·shah ach·be·rei za·hav; ki-mag·ge·fah a·chat le·chul·lam u·le·sar·nei·chem. 5va·'a·si·tem tzal·mei a·fe·lei·chem ch te·cho·rei·chem k ve·tzal·mei ach·be·rei·chem ham·mash·chi·tim et-ha·'a·retz, u·ne·tat·tem le·lo·hei yis·ra·'el ka·vo·vd; u·lai ya·kel et-ya·dov me·'a·lei·chem, u·me·'al e·lo·hei·chem u·me·'al ar·tze·chem. 6ve·lam·mah te·chab·be·du et-le·vav·chem, ka·'a·sher kib·be·du mitz·ra·yim u·far·'oh et-lib·bam; ha·lo·v ka·'a·sher hit·'al·lel ba·hem, vay·shal·le·chum vai·ye·le·chu. 7ve·'at·tah ke·chu va·'a·su a·ga·lah cha·da·shah e·chat, u·she·tei fa·ro·vt a·lo·vt, a·sher lo-a·lah a·lei·hem ol; va·'a·sar·tem et-hap·pa·ro·vt ba·'a·ga·lah, va·ha·shei·vo·tem be·nei·hem me·'a·cha·rei·hem hab·ba·ye·tah. 8u·le·kach·tem et-a·ro·vn ha·shem u·ne·tat·tem o·tov el-ha·'a·ga·lah, ve·'et ke·lei haz·za·hav a·sher ha·she·vo·tem lov a·sham, ta·si·mu va·'ar·gaz mi·tzid·dov; ve·shil·lach·tem o·tov ve·ha·lach. 9u·re·'i·tem im-de·rech ge·vu·lov ya·'a·leh beit she·mesh, hu a·sah la·nu, et-ha·ra·'ah hag·ge·do·v·lah haz·zot; ve·'im-lo ve·ya·da'·nu ki lo ya·dov na·ge·'ah ba·nu, mik·reh hu ha·yah la·nu.

10vai·ya·'a·su ha·'a·na·shim ken, vai·yik·chu she·tei fa·ro·vt a·lo·vt, vai·ya·'as·rum ba·'a·ga·lah; ve·'et-be·nei·hem ka·lu vab·ba·yit. 11vai·ya·si·mu et-a·ro·vn ha·shem el-ha·'a·ga·lah; ve·'et ha·'ar·gaz ve·'et ach·be·rei haz·za·hav, ve·'et tzal·mei te·cho·rei·hem. 12va·yi·shar·nah hap·pa·ro·vt bad·de·rech al-de·rech beit she·mesh, bim·sil·lah a·chat ha·le·chu ha·loch ve·ga·'ov, ve·lo-sa·ru ya·min u·se·mo·vl; ve·sar·nei fe·lish·tim ho·le·chim a·cha·rei·hem, ad-ge·vul beit sha·mesh.

13u·veit she·mesh, ko·tze·rim ke·tzir-chit·tim ba·'e·mek; vai·yis·'u et-ei·nei·hem vai·yir·'u et-ha·'a·ro·vn, vai·yis·me·chu lir·'o·vt. 14ve·ha·'a·ga·lah ba·'ah el-se·deh ye·ho·v·shu·a' beit-ha·shim·shi vat·ta·'a·mod sham, ve·sham e·ven ge·do·v·lah; vay·vak·ke·'u et-a·tzei ha·'a·ga·lah, ve·'et-hap·pa·ro·vt, he·'e·lu o·lah la·shem. s 15ve·hal·vi·yim ho·v·ri·du et-a·ro·vn ha·shem ve·'et-ha·'ar·gaz a·sher-it·tov a·sher-bov che·lei-za·hav, vai·ya·si·mu el-ha·'e·ven hag·ge·do·v·lah; ve·'an·shei veit-she·mesh he·'e·lu o·lo·vt vai·yiz·be·chu ze·va·chim bai·yo·vm ha·hu la·shem. 16va·cha·mi·shah sar·nei-fe·lish·tim ra·'u; vai·ya·shu·vu ek·ro·vn bai·yo·vm ha·hu. s

17ve·'el·leh te·cho·rei haz·za·hav, a·sher he·shi·vu fe·lish·tim a·sham la·shem; le·'ash·do·vd e·chad, le·'az·zah e·chad le·'ash·ke·lo·vn e·chad, le·gat e·chad le·'ek·ro·vn e·chad. s 18ve·'ach·be·rei haz·za·hav mis·par kol-a·rei fe·lish·tim la·cha·me·shet has·se·ra·nim, me·'ir miv·tzar, ve·'ad ko·fer hap·pe·ra·zi; ve·'ad a·vel hag·ge·do·v·lah a·sher hin·ni·chu a·lei·ha et a·ro·vn ha·shem, ad hai·yo·vm haz·zeh, bis·deh ye·ho·v·shu·a' beit-ha·shim·shi.

19vai·yach be·'an·shei veit-she·mesh ki ra·'u ba·'a·ro·vn ha·shem, vai·yach ba·'am shiv·'im ish, cha·mi·shim e·lef ish; vai·yit·'ab·be·lu ha·'am, ki-hik·kah ha·shem ba·'am mak·kah ge·do·v·lah. 20vai·yo·me·ru an·shei veit-she·mesh, mi yu·chal la·'a·mod, lif·nei ha·shem ha·'e·lo·him hak·ka·do·vsh haz·zeh; ve·'el-mi ya·'a·leh me·'a·lei·nu. s 21vai·yish·le·chu mal·'a·chim, el-yo·vsh·vei kir·yat-ye·'a·rim le·mor; he·shi·vu fe·lish·tim et-a·ro·vn ha·shem, re·du ha·'a·lu o·tov a·lei·chem.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

1 Samuel 5
Top of Page
Top of Page