Mashali 7
Proverbs 7 WLC
1בני שמר אמרי ומצותי תצפן אתך׃

2שמר מצותי וחיה ותורתי כאישון עיניך׃

3קשרם על־אצבעתיך כתבם על־לוח לבך׃

4אמר לחכמה אחתי את ומדע לבינה תקרא׃

5לשמרך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה׃

6כי בחלון ביתי בעד אשנבי נשקפתי׃

7וארא בפתאים אבינה בבנים נער חסר־לב׃

8עבר בשוק אצל פנה ודרך ביתה יצעד׃

9בנשף־בערב יום באישון לילה ואפלה׃

10והנה אשה לקראתו שית זונה ונצרת לב׃

11המיה היא וסררת בביתה לא־ישכנו רגליה׃

12פעם ׀ בחוץ פעם ברחבות ואצל כל־פנה תארב׃

13והחזיקה בו ונשקה־לו העזה פניה ותאמר לו׃

14זבחי שלמים עלי היום שלמתי נדרי׃

15על־כן יצאתי לקראתך לשחר פניך ואמצאך׃

16מרבדים רבדתי ערשי חטבות אטון מצרים׃

17נפתי משכבי מר אהלים וקנמון׃

18לכה נרוה דדים עד־הבקר נתעלסה באהבים׃

19כי אין האיש בביתו הלך בדרך מרחוק׃

20צרור־הכסף לקח בידו ליום הכסא יבא ביתו׃

21הטתו ברב לקחה בחלק פתיה תדיחנו׃

22הולך אחריה פתאם כשור אל־טבח יבוא וכעכס אל־מוסר אויל׃

23עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל־פח ולא־ידע כי־בנפשו הוא׃ פ

24ועתה בנים שמעו־לי והקשיבו לאמרי־פי׃

25אל־ישט אל־דרכיה לבך אל־תתע בנתיבותיה׃

26כי־רבים חללים הפילה ועצמים כל־הרגיה׃

27דרכי שאול ביתה ירדות אל־חדרי־מות׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Proverbs 6
Top of Page
Top of Page