B'midvar 10
Numbers 10 WLC
1וידבר יהוה אל־משה לאמר׃ 2עשה לך שתי חצוצרת כסף מקשה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה ולמסע את־המחנות׃ 3ותקעו בהן ונועדו אליך כל־העדה אל־פתח אהל מועד׃ 4ואם־באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל׃ 5ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החנים קדמה׃ 6ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות החנים תימנה תרועה יתקעו למסעיהם׃ 7ובהקהיל את־הקהל תתקעו ולא תריעו׃ 8ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם׃ 9וכי־תבאו מלחמה בארצכם על־הצר הצרר אתכם והרעתם בחצצרות ונזכרתם לפני יהוה אלהיכם ונושעתם מאיביכם׃ 10וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם אני יהוה אלהיכם׃ פ

11ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת׃ 12ויסעו בני־ישראל למסעיהם ממדבר סיני וישכן הענן במדבר פארן׃ 13ויסעו בראשנה על־פי יהוה ביד־משה׃ 14ויסע דגל מחנה בני־יהודה בראשנה לצבאתם ועל־צבאו נחשון בן־עמינדב׃ 15ועל־צבא מטה בני יששכר נתנאל בן־צוער׃ 16ועל־צבא מטה בני זבולן אליאב בן־חלון׃

17והורד המשכן ונסעו בני־גרשון ובני מררי נשאי המשכן׃ ס 18ונסע דגל מחנה ראובן לצבאתם ועל־צבאו אליצור בן־שדיאור׃ 19ועל־צבא מטה בני שמעון שלמיאל בן־צורי שדי׃ 20ועל־צבא מטה בני־גד אליסף בן־דעואל׃

21ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את־המשכן עד־באם׃ ס 22ונסע דגל מחנה בני־אפרים לצבאתם ועל־צבאו אלישמע בן־עמיהוד׃ 23ועל־צבא מטה בני מנשה גמליאל בן־פדה־צור ׃ 24ועל־צבא מטה בני בנימן אבידן בן־גדעוני׃ ס

25ונסע דגל מחנה בני־דן מאסף לכל־המחנת לצבאתם ועל־צבאו אחיעזר בן־עמישדי ׃ 26ועל־צבא מטה בני אשר פגעיאל בן־עכרן׃ 27ועל־צבא מטה בני נפתלי אחירע בן־עינן׃ 28אלה מסעי בני־ישראל לצבאתם ויסעו׃ ס

29ויאמר משה לחבב בן־רעואל המדיני חתן משה נסעים ׀ אנחנו אל־המקום אשר אמר יהוה אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי־יהוה דבר־טוב על־ישראל׃ 30ויאמר אליו לא אלך כי אם־אל־ארצי ואל־מולדתי אלך׃ 31ויאמר אל־נא תעזב אתנו כי ׀ על־כן ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינים׃ 32והיה כי־תלך עמנו והיה ׀ הטוב ההוא אשר ייטיב יהוה עמנו והטבנו לך׃

33ויסעו מהר יהוה דרך שלשת ימים וארון ברית־יהוה נסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה׃ 34וענן יהוה עליהם יומם בנסעם מן־המחנה׃  ס

35ויהי בנסע הארן ויאמר משה קומה ׀ יהוה ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך׃

36ובנחה יאמר שובה יהוה רבבות אלפי ישראל׃  פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Numbers 9
Top of Page
Top of Page