Nachum 3
Nahum 3 WLC
1הוי עיר דמים כלה כחש פרק מלאה לא ימיש טרף׃

2קול שוט וקול רעש אופן וסוס דהר ומרכבה מרקדה׃

3פרש מעלה ולהב חרב וברק חנית ורב חלל וכבד פגר ואין קצה לגויה [יכשלו כ] (וכשלו ק) בגויתם׃

4מרב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המכרת גוים בזנוניה ומשפחות בכשפיה׃

5הנני אליך נאם יהוה צבאות וגליתי שוליך על־פניך והראיתי גוים מערך וממלכות קלונך׃

6והשלכתי עליך שקצים ונבלתיך ושמתיך כראי׃

7והיה כל־ראיך ידוד ממך ואמר שדדה נינוה מי ינוד לה מאין אבקש מנחמים לך׃

8התיטבי מנא אמון הישבה ביארים מים סביב לה אשר־חיל ים מים חומתה׃

9כוש עצמה ומצרים ואין קצה פוט ולובים היו בעזרתך׃

10גם־היא לגלה הלכה בשבי גם עלליה ירטשו בראש כל־חוצות ועל־נכבדיה ידו גורל וכל־גדוליה רתקו בזקים׃

11גם־את תשכרי תהי נעלמה גם־את תבקשי מעוז מאויב׃

12כל־מבצריך תאנים עם־בכורים אם־ינועו ונפלו על־פי אוכל׃

13הנה עמך נשים בקרבך לאיביך פתוח נפתחו שערי ארצך אכלה אש בריחיך׃

14מי מצור שאבי־לך חזקי מבצריך באי בטיט ורמסי בחמר החזיקי מלבן׃

15ם תאכלך אש תכריתך חרב תאכלך כילק התכבד כילק התכבדי כארבה׃

16הרבית רכליך מכוכבי השמים ילק פשט ויעף׃

17מנזריך כארבה וטפסריך כגוב גבי החונים בגדרות ביום קרה שמש זרחה ונודד ולא־נודע מקומו אים׃

18נמו רעיך מלך אשור ישכנו אדיריך נפשו עמך על־ההרים ואין מקבץ׃

19אין־כהה לשברך נחלה מכתך כל ׀ שמעי שמעך תקעו כף עליך כי על־מי לא־עברה רעתך תמיד׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Nahum 2
Top of Page
Top of Page