Yehoshua 21
Joshua 21 WLC
1ויגשו ראשי אבות הלוים אל־אלעזר הכהן ואל־יהושע בן־נון ואל־ראשי אבות המטות לבני ישראל׃ 2וידברו אליהם בשלה בארץ כנען לאמר יהוה צוה ביד־משה לתת־לנו ערים לשבת ומגרשיהן לבהמתנו׃ 3ויתנו בני־ישראל ללוים מנחלתם אל־פי יהוה את־הערים האלה ואת־מגרשיהן׃ 4ויצא הגורל למשפחת הקהתי ויהי לבני אהרן הכהן מן־הלוים ממטה יהודה וממטה השמעני וממטה בנימן בגורל ערים שלש עשרה׃ ס

5ולבני קהת הנותרים ממשפחת מטה־אפרים וממטה־דן ומחצי מטה מנשה בגורל ערים עשר׃ ס

6ולבני גרשון ממשפחות מטה־יששכר וממטה־אשר וממטה נפתלי ומחצי מטה מנשה בבשן בגורל ערים שלש עשרה׃ ס

7לבני מררי למשפחתם ממטה ראובן וממטה־גד וממטה זבולן ערים שתים עשרה׃

8ויתנו בני־ישראל ללוים את־הערים האלה ואת־מגרשיהן כאשר צוה יהוה ביד־משה בגורל׃ פ

9ויתנו ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון את הערים האלה אשר־יקרא אתהן בשם׃ 10ויהי לבני אהרן ממשפחות הקהתי מבני לוי כי להם היה הגורל ריאשנה׃ 11ויתנו להם את־קרית ארבע אבי הענוק היא חברון בהר יהודה ואת־מגרשה סביבתיה׃ 12ואת־שדה העיר ואת־חצריה נתנו לכלב בן־יפנה באחזתו׃ ס

13ולבני ׀ אהרן הכהן נתנו את־עיר מקלט הרצח את־חברון ואת־מגרשה ואת־לבנה ואת־מגרשה׃ 14ואת־יתר ואת־מגרשה ואת־אשתמע ואת־מגרשה׃ 15ואת־חלן ואת־מגרשה ואת־דבר ואת־מגרשה׃ 16ואת־עין ואת־מגרשה ואת־יטה ואת־מגרשה את־בית שמש ואת־מגרשה ערים תשע מאת שני השבטים האלה׃ פ 17וממטה בנימן את־גבעון ואת־מגרשה את־גבע ואת־מגרשה׃ 18את־ענתות ואת־מגרשה ואת־עלמון ואת־מגרשה ערים ארבע׃ 19כל־ערי בני־אהרן הכהנים שלש־עשרה ערים ומגרשיהן׃ ס

20ולמשפחות בני־קהת הלוים הנותרים מבני קהת ויהי ערי גורלם ממטה אפרים׃ 21ויתנו להם את־עיר מקלט הרצח את־שכם ואת־מגרשה בהר אפרים ואת־גזר ואת־מגרשה׃ 22ואת־קבצים ואת־מגרשה ואת־בית חורן ואת־מגרשה ערים ארבע׃ ס 23וממטה־דן את־אלתקא ואת־מגרשה את־גבתון ואת־מגרשה׃ 24את־אילון ואת־מגרשה את־גת־רמון ואת־מגרשה ערים ארבע׃ ס 25וממחצית מטה מנשה את־תענך ואת־מגרשה ואת־גת־רמון ואת־מגרשה ערים שתים׃ 26כל־ערים עשר ומגרשיהן למשפחות בני־קהת הנותרים׃ ס

27ולבני גרשון ממשפחת הלוים מחצי מטה מנשה את־עיר מקלט הרצח את־ [גלון כ] (גולן ק) בבשן ואת־מגרשה ואת־בעשתרה ואת־מגרשה ערים שתים׃ ס 28וממטה יששכר את־קשיון ואת־מגרשה את־דברת ואת־מגרשה׃ 29את־ירמות ואת־מגרשה את־עין גנים ואת־מגרשה ערים ארבע׃ ס 30וממטה אשר את־משאל ואת־מגרשה את־עבדון ואת־מגרשה׃ 31את־חלקת ואת־מגרשה ואת־רחב ואת־מגרשה ערים ארבע׃ ס 32וממטה נפתלי את־עיר ׀ מקלט הרצח את־קדש בגליל ואת־מגרשה ואת־חמת דאר ואת־מגרשה ואת־קרתן ואת־מגרשה ערים שלש׃ 33כל־ערי הגרשני למשפחתם שלש־עשרה עיר ומגרשיהן׃ ס

34ולמשפחות בני־מררי הלוים הנותרים מאת מטה זבולן את־יקנעם ואת־מגרשה את־קרתה ואת־מגרשה׃ 35את־דמנה ואת־מגרשה את־נהלל ואת־מגרשה ערים ארבע׃ 36וממטה ראובן את־בצר ואת־מגרשה ואת־יהצה ואת־מגרשה׃ 37את־קדמות ואת־מגרשה ואת־מיפעת ואת־מגרשה ערים ארבע׃ ס 38וממטה־גד את־עיר מקלט הרצח את־רמת בגלעד ואת־מגרשה ואת־מחנים ואת־מגרשה׃ 39את־חשבון ואת־מגרשה את־יעזר ואת־מגרשה כל־ערים ארבע׃ 40כל־הערים לבני מררי למשפחתם הנותרים ממשפחות הלוים ויהי גורלם ערים שתים עשרה׃

41כל ערי הלוים בתוך אחזת בני־ישראל ערים ארבעים ושמנה ומגרשיהן׃ 42תהיינה הערים האלה עיר עיר ומגרשיה סביבתיה כן לכל־הערים האלה׃ ס

43ויתן יהוה לישראל את־כל־הארץ אשר נשבע לתת לאבותם וירשוה וישבו בה׃ 44וינח יהוה להם מסביב ככל אשר־נשבע לאבותם ולא־עמד איש בפניהם מכל־איביהם את כל־איביהם נתן יהוה בידם׃ 45לא־נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר־דבר יהוה אל־בית ישראל הכל בא׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Joshua 20
Top of Page
Top of Page