Yirmi'yah 1
Jeremiah 1 WLC
1דברי ירמיהו בן־חלקיהו מן־הכהנים אשר בענתות בארץ בנימן׃ 2אשר היה דבר־יהוה אליו בימי יאשיהו בן־אמון מלך יהודה בשלש־עשרה שנה למלכו׃ 3ויהי בימי יהויקים בן־יאשיהו מלך יהודה עד־תם עשתי עשרה שנה לצדקיהו בן־יאשיהו מלך יהודה עד־גלות ירושלם בחדש החמישי׃ ס

4ויהי דבר־יהוה אלי לאמר׃

5בטרם [אצורך כ] (אצרך ק) בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך׃

6ואמר אהה אדני יהוה הנה לא־ידעתי דבר כי־נער אנכי׃ פ

7ויאמר יהוה אלי אל־תאמר נער אנכי כי על־כל־אשר אשלחך תלך ואת כל־אשר אצוך תדבר׃

8אל־תירא מפניהם כי־אתך אני להצלך נאם־יהוה׃

9וישלח יהוה את־ידו ויגע על־פי ויאמר יהוה אלי הנה נתתי דברי בפיך׃

10ראה הפקדתיך ׀ היום הזה על־הגוים ועל־הממלכות לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס לבנות ולנטוע׃ פ

11ויהי דבר־יהוה אלי לאמר מה־אתה ראה ירמיהו ואמר מקל שקד אני ראה׃ 12ויאמר יהוה אלי היטבת לראות כי־שקד אני על־דברי לעשתו׃ פ

13ויהי דבר־יהוה ׀ אלי שנית לאמר מה אתה ראה ואמר סיר נפוח אני ראה ופניו מפני צפונה׃ 14ויאמר יהוה אלי מצפון תפתח הרעה על כל־ישבי הארץ׃ 15כי ׀ הנני קרא לכל־משפחות ממלכות צפונה נאם־יהוה ובאו ונתנו איש כסאו פתח ׀ שערי ירושלם ועל כל־חומתיה סביב ועל כל־ערי יהודה׃ 16ודברתי משפטי אותם על כל־רעתם אשר עזבוני ויקטרו לאלהים אחרים וישתחוו למעשי ידיהם׃ 17ואתה תאזר מתניך וקמת ודברת אליהם את כל־אשר אנכי אצוך אל־תחת מפניהם פן־אחתך לפניהם׃ 18ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחמות נחשת על־כל־הארץ למלכי יהודה לשריה לכהניה ולעם הארץ׃ 19ונלחמו אליך ולא־יוכלו לך כי־אתך אני נאם־יהוה להצילך׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Isaiah 66
Top of Page
Top of Page