Yesha'yah 48
Isaiah 48 WLC
1שמעו־זאת בית־יעקב הנקראים בשם ישראל וממי יהודה יצאו הנשבעים ׀ בשם יהוה ובאלהי ישראל יזכירו לא באמת ולא בצדקה׃

2כי־מעיר הקדש נקראו ועל־אלהי ישראל נסמכו יהוה צבאות שמו׃ ס

3הראשנות מאז הגדתי ומפי יצאו ואשמיעם פתאם עשיתי ותבאנה׃

4מדעתי כי קשה אתה וגיד ברזל ערפך ומצחך נחושה׃

5ואגיד לך מאז בטרם תבוא השמעתיך פן־תאמר עצבי עשם ופסלי ונסכי צום׃

6שמעת חזה כלה ואתם הלוא תגידו השמעתיך חדשות מעתה ונצרות ולא ידעתם׃

7עתה נבראו ולא מאז ולפני־יום ולא שמעתם פן־תאמר הנה ידעתין׃

8גם לא־שמעת גם לא ידעת גם מאז לא־פתחה אזנך כי ידעתי בגוד תבגוד ופשע מבטן קרא לך׃

9למען שמי אאריך אפי ותהלתי אחטם־לך לבלתי הכריתך׃

10הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך בכור עני׃

11למעני למעני אעשה כי איך יחל וכבודי לאחר לא־אתן׃ ס

12שמע אלי יעקב וישראל מקראי אני־הוא אני ראשון אף אני אחרון׃

13אף־ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים קרא אני אליהם יעמדו יחדו׃

14הקבצו כלכם ושמעו מי בהם הגיד את־אלה יהוה אהבו יעשה חפצו בבבל וזרעו כשדים׃

15אני אני דברתי אף־קראתיו הביאתיו והצליח דרכו׃

16קרבו אלי שמעו־זאת לא מראש בסתר דברתי מעת היותה שם אני ועתה אדני יהוה שלחני ורוחו׃ פ

17כה־אמר יהוה גאלך קדוש ישראל אני יהוה אלהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך׃

18לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים׃

19ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך כמעתיו לא־יכרת ולא־ישמד שמו מלפני׃

20צאו מבבל ברחו מכשדים בקול רנה הגידו השמיעו זאת הוציאוה עד־קצה הארץ אמרו גאל יהוה עבדו יעקב׃

21ולא צמאו בחרבות הוליכם מים מצור הזיל למו ויבקע־צור ויזבו מים׃

22אין שלום אמר יהוה לרשעים׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Isaiah 47
Top of Page
Top of Page