B'resheet 14
Genesis 14 WLC
1ויהי בימי אמרפל מלך־שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים׃ 2עשו מלחמה את־ברע מלך סדם ואת־ברשע מלך עמרה שנאב ׀ מלך אדמה ושמאבר מלך [צביים כ] (צבויים ק) ומלך בלע היא־צער׃ 3כל־אלה חברו אל־עמק השדים הוא ים המלח׃ 4שתים עשרה שנה עבדו את־כדרלעמר ושלש־עשרה שנה מרדו׃ 5ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר והמלכים אשר אתו ויכו את־רפאים בעשתרת קרנים ואת־הזוזים בהם ואת האימים בשוה קריתים׃ 6ואת־החרי בהררם שעיר עד איל פארן אשר על־המדבר׃ 7וישבו ויבאו אל־עין משפט הוא קדש ויכו את־כל־שדה העמלקי וגם את־האמרי הישב בחצצן תמר׃ 8ויצא מלך־סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך [צביים כ] (צבוים ק) ומלך בלע הוא־צער ויערכו אתם מלחמה בעמק השדים׃ 9את כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר ארבעה מלכים את־החמשה׃

10ועמק השדים בארת בארת חמר וינסו מלך־סדם ועמרה ויפלו־שמה והנשארים הרה נסו׃ 11ויקחו את־כל־רכש סדם ועמרה ואת־כל־אכלם וילכו׃ 12ויקחו את־לוט ואת־רכשו בן־אחי אברם וילכו והוא ישב בסדם׃

13ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית־אברם׃ 14וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את־חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד־דן׃ 15ויחלק עליהם ׀ לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד־חובה אשר משמאל לדמשק׃ 16וישב את כל־הרכש וגם את־לוט אחיו ורכשו השיב וגם את־הנשים ואת־העם׃

17ויצא מלך־סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את־כדר־לעמר ואת־המלכים אשר אתו אל־עמק שוה הוא עמק המלך׃ 18ומלכי־צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון׃

19ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ׃

20וברוך אל עליון אשר־מגן צריך בידך ויתן־לו מעשר מכל׃

21ויאמר מלך־סדם אל־אברם תן־לי הנפש והרכש קח־לך׃ 22ויאמר אברם אל־מלך סדם הרימתי ידי אל־יהוה אל עליון קנה שמים וארץ׃ 23אם־מחוט ועד שרוך־נעל ואם־אקח מכל־אשר־לך ולא תאמר אני העשרתי את־אברם׃ 24בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי ענר אשכל וממרא הם יקחו חלקם׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Genesis 13
Top of Page
Top of Page