Ezra 8
Ezra 8 WLC
1ואלה ראשי אבתיהם והתיחשם העלים עמי במלכות ארתחשסתא המלך מבבל׃ ס 2מבני פינחס גרשם ס מבני איתמר דניאל ס מבני דויד חטוש׃ ס 3מבני שכניה ס מבני פרעש זכריה ועמו התיחש לזכרים מאה וחמשים׃ ס 4מבני פחת מואב אליהועיני בן־זרחיה ועמו מאתים הזכרים׃ ס 5מבני שכניה בן־יחזיאל ועמו שלש מאות הזכרים׃ ס 6ומבני עדין עבד בן־יונתן ועמו חמשים הזכרים׃ ס 7ומבני עילם ישעיה בן־עתליה ועמו שבעים הזכרים׃ ס 8ומבני שפטיה זבדיה בן־מיכאל ועמו שמנים הזכרים׃ ס 9מבני יואב עבדיה בן־יחיאל ועמו מאתים ושמנה עשר הזכרים׃ ס 10ומבני שלומית בן־יוספיה ועמו מאה וששים הזכרים׃ ס 11ומבני בבי זכריה בן־בבי ועמו עשרים ושמנה הזכרים׃ ס 12ומבני עזגד יוחנן בן־הקטן ועמו מאה ועשרה הזכרים׃ ס 13ומבני אדניקם אחרנים ואלה שמותם אליפלט יעיאל ושמעיה ועמהם ששים הזכרים׃ ס 14ומבני בגוי עותי [וזבוד כ] (וזכור ק) ועמו שבעים הזכרים׃ פ

15ואקבצם אל־הנהר הבא אל־אהוא ונחנה שם ימים שלשה ואבינה בעם ובכהנים ומבני לוי לא־מצאתי שם׃ 16ואשלחה לאליעזר לאריאל לשמעיה ולאלנתן וליריב ולאלנתן ולנתן ולזכריה ולמשלם ראשים וליויריב ולאלנתן מבינים ׃ 17[ואוצאה כ] (ואצוה ק) אותם על־אדו הראש בכספיא המקום ואשימה בפיהם דברים לדבר אל־אדו אחיו [הנתונים כ] (הנתינים ק) בכספיא המקום להביא־לנו משרתים לבית אלהינו׃ 18ויביאו לנו כיד־אלהינו הטובה עלינו איש שכל מבני מחלי בן־לוי בן־ישראל ושרביה ובניו ואחיו שמנה עשר׃ 19ואת־חשביה ואתו ישעיה מבני מררי אחיו ובניהם עשרים׃ ס 20ומן־הנתינים שנתן דויד והשרים לעבדת הלוים נתינים מאתים ועשרים כלם נקבו בשמות׃

21ואקרא שם צום על־הנהר אהוא להתענות לפני אלהינו לבקש ממנו דרך ישרה לנו ולטפנו ולכל־רכושנו׃ 22כי בשתי לשאול מן־המלך חיל ופרשים לעזרנו מאויב בדרך כי־אמרנו למלך לאמר יד־אלהינו על־כל־מבקשיו לטובה ועזו ואפו על כל־עזביו׃ 23ונצומה ונבקשה מאלהינו על־זאת ויעתר לנו׃

24ואבדילה משרי הכהנים שנים עשר לשרביה חשביה ועמהם מאחיהם עשרה׃ 25[ואשקולה כ] (ואשקלה ק) להם את־הכסף ואת־הזהב ואת־הכלים תרומת בית־אלהינו ההרימו המלך ויעציו ושריו וכל־ישראל הנמצאים׃ 26ואשקלה על־ידם כסף ככרים שש־מאות וחמשים וכלי־כסף מאה לככרים זהב מאה ככר׃ 27וכפרי זהב עשרים לאדרכנים אלף וכלי נחשת מצהב טובה שנים חמודת כזהב׃ 28ואמרה אלהם אתם קדש ליהוה והכלים קדש והכסף והזהב נדבה ליהוה אלהי אבתיכם׃ 29שקדו ושמרו עד־תשקלו לפני שרי הכהנים והלוים ושרי־האבות לישראל בירושלם הלשכות בית יהוה׃ 30וקבלו הכהנים והלוים משקל הכסף והזהב והכלים להביא לירושלם לבית אלהינו׃ פ

31ונסעה מנהר אהוא בשנים עשר לחדש הראשון ללכת ירושלם ויד־אלהינו היתה עלינו ויצילנו מכף אויב ואורב על־הדרך׃ 32ונבוא ירושלם ונשב שם ימים שלשה׃

33וביום הרביעי נשקל הכסף והזהב והכלים בבית אלהינו על יד־מרמות בן־אוריה הכהן ועמו אלעזר בן־פינחס ועמהם יוזבד בן־ישוע ונועדיה בן־בנוי הלוים׃ 34במספר במשקל לכל ויכתב כל־המשקל בעת ההיא׃ פ

35הבאים מהשבי בני־הגולה הקריבו עלות ׀ לאלהי ישראל פרים שנים־עשר על־כל־ישראל אילים ׀ תשעים וששה כבשים שבעים ושבעה צפירי חטאת שנים עשר הכל עולה ליהוה׃ פ 36ויתנו ׀ את־דתי המלך לאחשדרפני המלך ופחוות עבר הנהר ונשאו את־העם ואת־בית־האלהים׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Ezra 7
Top of Page
Top of Page