Shmuel Bet 8
2 Samuel 8 WLC
1ויהי אחרי־כן ויך דוד את־פלשתים ויכניעם ויקח דוד את־מתג האמה מיד פלשתים׃

2ויך את־מואב וימדדם בחבל השכב אותם ארצה וימדד שני־חבלים להמית ומלא החבל להחיות ותהי מואב לדוד לעבדים נשאי מנחה׃

3ויך דוד את־הדדעזר בן־רחב מלך צובה בלכתו להשיב ידו בנהר־ (פרת ׃ ק) 4וילכד דוד ממנו אלף ושבע־מאות פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דוד את־כל־הרכב ויותר ממנו מאה רכב׃ 5ותבא ארם דמשק לעזר להדדעזר מלך צובה ויך דוד בארם עשרים־ושנים אלף איש׃ 6וישם דוד נצבים בארם דמשק ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה וישע יהוה את־דוד בכל אשר הלך׃ 7ויקח דוד את שלטי הזהב אשר היו אל עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם׃ 8ומבטח ומברתי ערי הדדעזר לקח המלך דוד נחשת הרבה מאד׃ ס

9וישמע תעי מלך חמת כי הכה דוד את כל־חיל הדדעזר׃ 10וישלח תעי את־יורם־בנו אל־המלך־דוד לשאל־לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו כי־איש מלחמות תעי היה הדדעזר ובידו היו כלי־כסף וכלי־זהב וכלי נחשת׃ 11גם־אתם הקדיש המלך דוד ליהוה עם־הכסף והזהב אשר הקדיש מכל־הגוים אשר כבש׃ 12מארם וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק ומשלל הדדעזר בן־רחב מלך צובה׃

13ויעש דוד שם בשבו מהכותו את־ארם בגיא־מלח שמונה עשר אלף׃ 14וישם באדום נצבים בכל־אדום שם נצבים ויהי כל־אדום עבדים לדוד ויושע יהוה את־דוד בכל אשר הלך׃

15וימלך דוד על־כל־ישראל ויהי דוד עשה משפט וצדקה לכל־עמו׃ 16ויואב בן־צרויה על־הצבא ויהושפט בן־אחילוד מזכיר׃ 17וצדוק בן־אחיטוב ואחימלך בן־אביתר כהנים ושריה סופר׃ 18ובניהו בן־יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
2 Samuel 7
Top of Page
Top of Page