Malachim Bet 11
2 Kings 11 WLC
1ועתליה אם אחזיהו [וראתה כ] (ראתה ק) כי מת בנה ותקם ותאבד את כל־זרע הממלכה׃ 2ותקח יהושבע בת־המלך־יורם אחות אחזיהו את־יואש בן־אחזיה ותגנב אתו מתוך בני־המלך [הממותתים כ] (המומתים ק) אתו ואת־מינקתו בחדר המטות ויסתרו אתו מפני עתליהו ולא הומת׃ 3ויהי אתה בית יהוה מתחבא שש שנים ועתליה מלכת על־הארץ׃ פ

4ובשנה השביעית שלח יהוידע ויקח ׀ את־שרי [המאיות כ] (המאות ק) לכרי ולרצים ויבא אתם אליו בית יהוה ויכרת להם ברית וישבע אתם בבית יהוה וירא אתם את־בן־המלך׃ 5ויצום לאמר זה הדבר אשר תעשון השלשית מכם באי השבת ושמרי משמרת בית המלך׃ 6והשלשית בשער סור והשלשית בשער אחר הרצים ושמרתם את־משמרת הבית מסח׃ 7ושתי הידות בכם כל יצאי השבת ושמרו את־משמרת בית־יהוה אל־המלך׃ 8והקפתם על־המלך סביב איש וכליו בידו והבא אל־השדרות יומת והיו את־המלך בצאתו ובבאו׃

9ויעשו שרי [המאיות כ] (המאות ק) ככל אשר־צוה יהוידע הכהן ויקחו איש את־אנשיו באי השבת עם יצאי השבת ויבאו אל־יהוידע הכהן׃ 10ויתן הכהן לשרי [המאיות כ] (המאות ק) את־החנית ואת־השלטים אשר למלך דוד אשר בבית יהוה׃ 11ויעמדו הרצים איש ׀ וכליו בידו מכתף הבית הימנית עד־כתף הבית השמאלית למזבח ולבית על־המלך סביב׃ 12ויוצא את־בן־המלך ויתן עליו את־הנזר ואת־העדות וימלכו אתו וימשחהו ויכו־כף ויאמרו יחי המלך׃ ס

13ותשמע עתליה את־קול הרצין העם ותבא אל־העם בית יהוה׃ 14ותרא והנה המלך עמד על־העמוד כמשפט והשרים והחצצרות אל־המלך וכל־עם הארץ שמח ותקע בחצצרות ותקרע עתליה את־בגדיה ותקרא קשר קשר׃ ס 15ויצו יהוידע הכהן את־שרי [המיאות כ] (המאות ׀ ק) פקדי החיל ויאמר אליהם הוציאו אתה אל־מבית לשדרת והבא אחריה המת בחרב כי אמר הכהן אל־תומת בית יהוה׃ 16וישמו לה ידים ותבוא דרך־מבוא הסוסים בית המלך ותומת שם׃ ס

17ויכרת יהוידע את־הברית בין יהוה ובין המלך ובין העם להיות לעם ליהוה ובין המלך ובין העם׃ 18ויבאו כל־עם הארץ בית־הבעל ויתצהו את־ [מזבחתו כ] (מזבחתיו ק) ואת־צלמיו שברו היטב ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות וישם הכהן פקדות על־בית יהוה׃ 19ויקח את־שרי המאות ואת־הכרי ואת־הרצים ואת ׀ כל־עם הארץ וירידו את־המלך מבית יהוה ויבואו דרך־שער הרצים בית המלך וישב על־כסא המלכים׃ 20וישמח כל־עם־הארץ והעיר שקטה ואת־עתליהו המיתו בחרב בית [מלך כ] (המלך׃ ק) ס

21בן־שבע שנים יהואש במלכו׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
2 Kings 10
Top of Page
Top of Page