PROS ROMAIOUS 10
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1adelphoi ē men eudokia tēs emēs kardias kai ē deēsis pros ton theon uper autōn eis sōtērian 2marturō gar autois oti zēlon theou echousin all ou kat epignōsin 3agnoountes gar tēn tou theou dikaiosunēn kai tēn idian zētountes stēsai tē dikaiosunē tou theou ouch upetagēsan 4telos gar nomou christos eis dikaiosunēn panti tō pisteuonti

5mōusēs gar graphei oti tēn dikaiosunēn tēn ek nomou o poiēsas anthrōpos zēsetai en autē 6ē de ek pisteōs dikaiosunē outōs legei mē eipēs en tē kardia sou tis anabēsetai eis ton ouranon tout estin christon katagagein 7ē tis katabēsetai eis tēn abusson tout estin christon ek nekrōn anagagein 8alla ti legei engus sou to rēma estin en tō stomati sou kai en tē kardia sou tout estin to rēma tēs pisteōs o kērussomen 9oti ean omologēsēs to rēma en tō stomati sou oti kurios iēsous kai pisteusēs en tē kardia sou oti o theos auton ēgeiren ek nekrōn sōthēsē 10kardia gar pisteuetai eis dikaiosunēn stomati de omologeitai eis sōtērian 11legei gar ē graphē pas o pisteuōn ep autō ou kataischunthēsetai 12ou gar estin diastolē ioudaiou te kai ellēnos o gar autos kurios pantōn ploutōn eis pantas tous epikaloumenous auton 13pas gar os an epikalesētai to onoma kuriou sōthēsetai

14pōs oun epikalesōntai eis on ouk episteusan pōs de pisteusōsin ou ouk ēkousan pōs de akousōsin chōris kērussontos 15pōs de kēruxōsin ean mē apostalōsin kathaper gegraptai ōs ōraioi oi podes tōn euangelizomenōn agatha

16all ou pantes upēkousan tō euangeliō ēsaias gar legei kurie tis episteusen tē akoē ēmōn 17ara ē pistis ex akoēs ē de akoē dia rēmatos christou

18alla legō mē ouk ēkousan menounge eis pasan tēn gēn exēlthen o phthongos autōn kai eis ta perata tēs oikoumenēs ta rēmata autōn

19alla legō mē israēl ouk egnō prōtos mōusēs legei egō parazēlōsō umas ep ouk ethnei ep ethnei asunetō parorgiō umas

20ēsaias de apotolma kai legei eurethēn tois eme mē zētousin emphanēs egenomēn tois eme mē eperōtōsin

21pros de ton israēl legei olēn tēn ēmeran exepetasa tas cheiras mou pros laon apeithounta kai antilegonta

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Romans 9
Top of Page
Top of Page