IAKOBOU 2
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1adelphoi mou mē en prosōpolēmpsiais echete tēn pistin tou kuriou ēmōn iēsou christou tēs doxēs 2ean gar eiselthē eis sunagōgēn umōn anēr chrusodaktulios en esthēti lampra eiselthē de kai ptōchos en rupara esthēti 3epiblepsēte de epi ton phorounta tēn esthēta tēn lampran kai eipēte su kathou ōde kalōs kai tō ptōchō eipēte su stēthi ē kathou ekei upo to upopodion mou 4ou diekrithēte en eautois kai egenesthe kritai dialogismōn ponērōn 5akousate adelphoi mou agapētoi ouch o theos exelexato tous ptōchous tō kosmō plousious en pistei kai klēronomous tēs basileias ēs epēngeilato tois agapōsin auton 6umeis de ētimasate ton ptōchon ouch oi plousioi katadunasteuousin umōn kai autoi elkousin umas eis kritēria 7ouk autoi blasphēmousin to kalon onoma to epiklēthen eph umas

8ei mentoi nomon teleite basilikon kata tēn graphēn agapēseis ton plēsion sou ōs seauton kalōs poieite 9ei de prosōpolēmpteite amartian ergazesthe elenchomenoi upo tou nomou ōs parabatai 10ostis gar olon ton nomon tērēsē ptaisē de en eni gegonen pantōn enochos 11o gar eipōn mē moicheusēs eipen kai mē phoneusēs ei de ou moicheueis phoneueis de gegonas parabatēs nomou 12outōs laleite kai outōs poieite ōs dia nomou eleutherias mellontes krinesthai 13ē gar krisis aneleos tō mē poiēsanti eleos katakauchatai eleos kriseōs

14ti ophelos adelphoi mou ean pistin legē tis echein erga de mē echē mē dunatai ē pistis sōsai auton 15ean adelphos ē adelphē gumnoi uparchōsin kai leipomenoi tēs ephēmerou trophēs 16eipē de tis autois ex umōn upagete en eirēnē thermainesthe kai chortazesthe mē dōte de autois ta epitēdeia tou sōmatos ti ophelos 17outōs kai ē pistis ean mē echē erga nekra estin kath eautēn

18all erei tis su pistin echeis kagō erga echō deixon moi tēn pistin sou chōris tōn ergōn kagō soi deixō ek tōn ergōn mou tēn pistin 19su pisteueis oti eis theos estin kalōs poieis kai ta daimonia pisteuousin kai phrissousin 20theleis de gnōnai ō anthrōpe kene oti ē pistis chōris tōn ergōn argē estin 21abraam o patēr ēmōn ouk ex ergōn edikaiōthē anenenkas isaak ton uion autou epi to thusiastērion 22blepeis oti ē pistis sunērgei tois ergois autou kai ek tōn ergōn ē pistis eteleiōthē 23kai eplērōthē ē graphē ē legousa episteusen de abraam tō theō kai elogisthē autō eis dikaiosunēn kai philos theou eklēthē 24orate oti ex ergōn dikaioutai anthrōpos kai ouk ek pisteōs monon 25omoiōs de kai raab ē pornē ouk ex ergōn edikaiōthē upodexamenē tous angelous kai etera odō ekbalousa 26ōsper to sōma chōris pneumatos nekron estin outōs kai ē pistis chōris ergōn nekra estin

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

James 1
Top of Page
Top of Page