IAKOBOU 3
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1mē polloi didaskaloi ginesthe adelphoi mou eidotes oti meizon krima lēmpsometha 2polla gar ptaiomen apantes ei tis en logō ou ptaiei outos teleios anēr dunatos chalinagōgēsai kai olon to sōma 3ei de tōn ippōn tous chalinous eis ta stomata ballomen eis to peithesthai autous ēmin kai olon to sōma autōn metagomen 4idou kai ta ploia tēlikauta onta kai upo anemōn sklērōn elaunomena metagetai upo elachistou pēdaliou opou ē ormē tou euthunontos bouletai 5outōs kai ē glōssa mikron melos estin kai megala auchei idou ēlikon pur ēlikēn ulēn anaptei 6kai ē glōssa pur o kosmos tēs adikias ē glōssa kathistatai en tois melesin ēmōn ē spilousa olon to sōma kai phlogizousa ton trochon tēs geneseōs kai phlogizomenē upo tēs geennēs 7pasa gar phusis thēriōn te kai peteinōn erpetōn te kai enaliōn damazetai kai dedamastai tē phusei tē anthrōpinē 8tēn de glōssan oudeis damasai dunatai anthrōpōn akatastaton kakon mestē iou thanatēphorou 9en autē eulogoumen ton kurion kai patera kai en autē katarōmetha tous anthrōpous tous kath omoiōsin theou gegonotas 10ek tou autou stomatos exerchetai eulogia kai katara ou chrē adelphoi mou tauta outōs ginesthai 11mēti ē pēgē ek tēs autēs opēs bruei to gluku kai to pikron 12mē dunatai adelphoi mou sukē elaias poiēsai ē ampelos suka oute alukon gluku poiēsai udōr

13tis sophos kai epistēmōn en umin deixatō ek tēs kalēs anastrophēs ta erga autou en prautēti sophias 14ei de zēlon pikron echete kai eritheian en tē kardia umōn mē katakauchasthe kai pseudesthe kata tēs alētheias 15ouk estin autē ē sophia anōthen katerchomenē alla epigeios psuchikē daimoniōdēs 16opou gar zēlos kai eritheia ekei akatastasia kai pan phaulon pragma 17ē de anōthen sophia prōton men agnē estin epeita eirēnikē epieikēs eupeithēs mestē eleous kai karpōn agathōn adiakritos anupokritos 18karpos de dikaiosunēs en eirēnē speiretai tois poiousin eirēnēn

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

James 2
Top of Page
Top of Page