PROS KOLOSSAEIS 4
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1oi kurioi to dikaion kai tēn isotēta tois doulois parechesthe eidotes oti kai umeis echete kurion en ouranō

2tē proseuchē proskartereite grēgorountes en autē en eucharistia 3proseuchomenoi ama kai peri ēmōn ina o theos anoixē ēmin thuran tou logou lalēsai to mustērion tou christou di o kai dedemai 4ina phanerōsō auto ōs dei me lalēsai

5en sophia peripateite pros tous exō ton kairon exagorazomenoi 6o logos umōn pantote en chariti alati ērtumenos eidenai pōs dei umas eni ekastō apokrinesthai

7ta kat eme panta gnōrisei umin tuchikos o agapētos adelphos kai pistos diakonos kai sundoulos en kuriō 8on epempsa pros umas eis auto touto ina gnōte ta peri ēmōn kai parakalesē tas kardias umōn 9sun onēsimō tō pistō kai agapētō adelphō os estin ex umōn panta umin gnōrisousin ta ōde

10aspazetai umas aristarchos o sunaichmalōtos mou kai markos o anepsios barnaba peri ou elabete entolas ean elthē pros umas dexasthe auton 11kai iēsous o legomenos ioustos oi ontes ek peritomēs outoi monoi sunergoi eis tēn basileian tou theou oitines egenēthēsan moi parēgoria 12aspazetai umas epaphras o ex umōn doulos christou iēsou pantote agōnizomenos uper umōn en tais proseuchais ina stathēte teleioi kai peplērophorēmenoi en panti thelēmati tou theou 13marturō gar autō oti echei polun ponon uper umōn kai tōn en laodikeia kai tōn en ierapolei 14aspazetai umas loukas o iatros o agapētos kai dēmas 15aspasasthe tous en laodikeia adelphous kai numphan kai tēn kat oikon autēs ekklēsian

16kai otan anagnōsthē par umin ē epistolē poiēsate ina kai en tē laodikeōn ekklēsia anagnōsthē kai tēn ek laodikeias ina kai umeis anagnōte 17kai eipate archippō blepe tēn diakonian ēn parelabes en kuriō ina autēn plērois

18o aspasmos tē emē cheiri paulou mnēmoneuete mou tōn desmōn ē charis meth umōn

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Colossians 3
Top of Page
Top of Page