IOANNOU A΄ 2
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1teknia mou tauta graphō umin ina mē amartēte kai ean tis amartē paraklēton echomen pros ton patera iēsoun christon dikaion 2kai autos ilasmos estin peri tōn amartiōn ēmōn ou peri tōn ēmeterōn de monon alla kai peri olou tou kosmou

3kai en toutō ginōskomen oti egnōkamen auton ean tas entolas autou tērōmen 4o legōn oti egnōka auton kai tas entolas autou mē tērōn pseustēs estin kai en toutō ē alētheia ouk estin 5os d an tērē autou ton logon alēthōs en toutō ē agapē tou theou teteleiōtai en toutō ginōskomen oti en autō esmen 6o legōn en autō menein opheilei kathōs ekeinos periepatēsen kai autos peripatein

7agapētoi ouk entolēn kainēn graphō umin all entolēn palaian ēn eichete ap archēs ē entolē ē palaia estin o logos on ēkousate 8palin entolēn kainēn graphō umin o estin alēthes en autō kai en umin oti ē skotia paragetai kai to phōs to alēthinon ēdē phainei 9o legōn en tō phōti einai kai ton adelphon autou misōn en tē skotia estin eōs arti 10o agapōn ton adelphon autou en tō phōti menei kai skandalon en autō ouk estin 11o de misōn ton adelphon autou en tē skotia estin kai en tē skotia peripatei kai ouk oiden pou upagei oti ē skotia etuphlōsen tous ophthalmous autou

12graphō umin teknia oti apheōntai umin ai amartiai dia to onoma autou 13graphō umin pateres oti egnōkate ton ap archēs graphō umin neaniskoi oti nenikēkate ton ponēron egrapsa umin paidia oti egnōkate ton patera 14egrapsa umin pateres oti egnōkate ton ap archēs egrapsa umin neaniskoi oti ischuroi este kai o logos [tou theou] en umin menei kai nenikēkate ton ponēron

15mē agapate ton kosmon mēde ta en tō kosmō ean tis agapa ton kosmon ouk estin ē agapē tou patros en autō 16oti pan to en tō kosmō ē epithumia tēs sarkos kai ē epithumia tōn ophthalmōn kai ē alazoneia tou biou ouk estin ek tou patros all ek tou kosmou estin 17kai o kosmos paragetai kai ē epithumia [autou] o de poiōn to thelēma tou theou menei eis ton aiōna

18paidia eschatē ōra estin kai kathōs ēkousate oti antichristos erchetai kai nun antichristoi polloi gegonasin othen ginōskomen oti eschatē ōra estin 19ex ēmōn exēlthan all ouk ēsan ex ēmōn ei gar ex ēmōn ēsan memenēkeisan an meth ēmōn all ina phanerōthōsin oti ouk eisin pantes ex ēmōn 20kai umeis chrisma echete apo tou agiou oidate pantes 21ouk egrapsa umin oti ouk oidate tēn alētheian all oti oidate autēn kai oti pan pseudos ek tēs alētheias ouk estin 22tis estin o pseustēs ei mē o arnoumenos oti iēsous ouk estin o christos outos estin o antichristos o arnoumenos ton patera kai ton uion 23pas o arnoumenos ton uion oude ton patera echei o omologōn ton uion kai ton patera echei 24umeis o ēkousate ap archēs en umin menetō ean en umin meinē o ap archēs ēkousate kai umeis en tō uiō kai [en] tō patri meneite

25kai autē estin ē epangelia ēn autos epēngeilato ēmin tēn zōēn tēn aiōnion

26tauta egrapsa umin peri tōn planōntōn umas 27kai umeis to chrisma o elabete ap autou menei en umin kai ou chreian echete ina tis didaskē umas all ōs to autou chrisma didaskei umas peri pantōn kai alēthes estin kai ouk estin pseudos kai kathōs edidaxen umas menete en autō

28kai nun teknia menete en autō ina ean phanerōthē schōmen parrēsian kai mē aischunthōmen ap autou en tē parousia autou 29ean eidēte oti dikaios estin ginōskete oti pas o poiōn tēn dikaiosunēn ex autou gegennētai

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

1 John 1
Top of Page
Top of Page