Saùng-theá Kyù 5
Vietnamese
1Ðây là sách chép dòng dõi của A-đam. Ngày mà Ðức Chúa Trời dựng nên loài người, thì người làm nên loài người giống như Ðức Chúa Trời; 2Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong ngày đã dựng nên, đặt tên là người.

3Vả, A-đam được một trăm ba mươi tuổi, sanh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Sết. 4Sau khi A-đam sanh Sết rồi, còn sống được tám trăm năm, sanh con trai con gái. 5Vậy, A-đam hưởng thọ được chín trăm ba mươi tuổi, rồi qua đời.

6Sết được một trăm năm tuổi, sanh Ê-nót. 7Sau khi Sết sanh Ê-nót rồi, còn sống được tám trăm bảy năm, sanh con trai con gái. 8Vậy, Sết hưởng thọ được chín trăm mười hai tuổi, rồi qua đời.

9Ê-nót được chín mươi tuổi, sanh Kê-nan. 10Sau khi sanh Kê-nan rồi, còn sống được tám trăm mười lăm năm, sanh con trai con gái. 11Vậy, Ê-nót hưởng thọ được chín trăm năm tuổi, rồi qua đời.

12Kê-nan được bảy mươi tuổi, sanh Ma-ha-la-le. 13Sau khi Kê-nan sanh Ma-ha-la-le rồi, còn sống được tám trăm bốn mươi năm, sanh con trai con gái. 14Vậy, Kê-nan hưởng thọ được chín trăm mười tuổi, rồi qua đời.

15Ma-ha-la-le được sáu mươi lăm tuổi, sanh Giê-rệt. 16Sau khi Ma-ha-la-le sanh Giê-rệt rồi, còn sống được tám trăm ba mươi năm, sanh con trai con gái. 17Vậy, Ma-ha-la-le hưởng thọ được tám trăm chín mươi lăm tuổi, rồi qua đời.

18Giê-rệt được một trăm sáu mươi hai tuổi, sanh Hê-nóc. 19Sau khi Giê-rệt sanh Hê-nót rồi, còn sống được tám trăm năm, sanh con trai con gái. 20Vậy, Giê-rệt hưởng thọ được chín trăm sáu mươi hai tuổi, rồi qua đời.

21Hê-nóc được sáu mươi lăm tuổi, sanh Mê-tu-sê-la. 22Sau khi Hê-nóc sanh Mê-tu-sê-la rồi, đồng đi cùng Ðức Chúa Trời trong ba trăm năm, sanh con trai con gái. 23Vậy Hê-nóc hưởng thọ được ban trăm sáu mươi lăm tuổi. 24Hê-nóc đồng đi cùng Ðức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Ðức Chúa Trời tiếp người đi.

25Mê-tu-sê-la được một trăm tám mươi bảy tuổi, sanh Lê-méc. 26Sau khi Mê-tu-sê-la sanh Lê-méc rồi, còn sống được bảy trăm tám mươi hai năm, sanh con trai con gái. 27Vậy, Mê-tu-sê-la hưởng thọ được chín trăm sáu mươi chín tuổi, rồi qua đời.

28Lê-méc được một trăm tám mươi hai tuổi, sanh một trai, 29Ðặt tên là Nô-ê, mà nói rằng: Ðứa nầy sẽ an ủy lòng ta về công việc và về sự nhọc nhằn mà đất bắt tay ta phải làm, là đất Ðức Giê-hô-va đã rủa sả. 30Sau khi Lê-méc sanh Nô-ê rồi, còn sống được năm trăm chín mươi lăm năm, sanh con trai con gái. 31Vậy, Lê-méc hưởng thọ được bảy trăm bảy mươi bảy tuổi, rồi qua đời.

32Còn Nô-ê, khi đến năm trăm tuổi, sanh Sem Cham và Gia-phết.The 1934 Vietnamese Bible -- Published without a copyright statement. -- The Bible Text is PUBLIC DOMAIN -- Text supplied by Mr. Phien Nguyen of Hollywood, Florida -- 1.4 - Modifications by Nguyen Ly

Bible Hub

Genesis 4
Top of Page
Top of Page