2 Peter 3
Uma New Testament
1Ompi' -ompi' to kupe'ahi'! Toi sura-ku karongkani-na hi koi'. Rala sura-ku to rontau toi, ku'apui nono-ni hante mpopokiwoii-koi tudui' to makono, bona moroli' pekiri-ni. 2Patuju-ku bona nikiwoi lolita to raparata nabi-nabi to moroli' owi, pai' bona nikiwoi wo'o hawa' to ngkai Pue', Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko' -ta. Hawa' -na toe ni'epe ngkai kai' suro-na to mpokarebai-koi.

3Aga to meliu lia ngkai hawe'ea, kana nikiwoi tohe'i: hi eo-eo to tumai mpai', mehupa' tauna to nakuasai konoa nono-ra to dada'a. Tauna toera mpopo'ore' -koi, 4ra'uli': "Yesus mojanci tumai-i mpai'. Hiaa' hiapa-imi! Uma-kaina kipangalai', apa' ngkai kamate-ra ntu'a-ta to owi-era, uma-di ria kabalia' -na dunia' toi. Butu nyala-na bate-bate-na moto-di ngkai lomo' kajadi' dunia' duu' hewa toe lau." 5Tauna to mololita hewa toe, tungkai' mpopiri mata-ra. Batua-na, uma-ra dota mpokiwoi beiwa Alata'ala mpopajadi' langi' owi hante lolita-na-wadi. Pai' dunia' napajadi' hante ue, pai' role-na mehupa' ngkai ue. 6Pai' hante ue wo'o Alata'ala mpogero dunia' to owi toe. 7Pai' langi' bo dunia' to ria tempo toi napewili' hante lolita-na wo'o-wadi, bona ragero hante apu. Tempo toi langi' pai' dunia' napewili' -pidi duu' -na hi Eo Pobotuhia. Nto'u toe mpai' Alata'ala mpohuku' tauna to uma mengkoru hi Hi'a.

8 9Aga koi' ompi' -ompi' to kupe'ahi', to hanyala toi neo' mpu'u nilipo'. Ria tauna to mpo'uli' mahae rahi-mi, ko'ia oa' -di rata Pue' -e. Tapi' hi rala poncilo Pue', hancobu mpae hibalia ha'eo-wadi, pai' ha'eo hibalia hante hancobu mpae. Pue' uma lera' mpopadupa' tipa' -na. Ko'ia-i rata wae lau, apa' kamosabara-na hi koi', uma napokonoi ane ria nte hadua to rahuku'. Konoa-na bona hawe'ea tauna mologa medea ngkai jeko' -ra.

10Aga bate rata moto-i mpai' Pue' -e! Pai' karata-na toe mekoncehi lia hewa karata topanako. Hi eo toe mokero langi' hante moni to paguru, pai' butu nyala-na pumpu ridi' nakoni' apu, pai' dunia' toi hante hawe'ea ihi' -na mampu hangkaa-ngkania.

11Jadi' ompi' -ompi', ane hawe'ea to ria bate mogero hewa toe-e, beiwa mpu'u-tamo kita' toi-e? Bate kana tapakaroli' po'ingku-ta pai' -ta mengkoru hi Alata'ala. 12Apa' kita' toi mpopea Eo Pobotuhia-na Alata'ala. Agina petuku' -ta hi Pue' tapelompehi hudu pakulea' -ta bona sohi' rata Eo toe. Hi eo toe mpai', mampu langi' nakoni' apu, pai' butu nyala-na to ria mo'ono' ngkai karani' -na. 13Aga kita' mpopea to najanci-taka Alata'ala: langi' to bo'u pai' dunia' to bo'u, to rapo'ohai' tauna to monoa'.

14Toe-mi ompi' -ompi' to kupe'ahi', bula-ni mpopea eo toe, huduwukui-koi mpotuku' Pue', bona lompe' posidaia' -ni hante Hi'a, pai' bona uma ria kasalaia' ba ka'eaa' -ni ane rata-pokoi mpai' hi nyanyoa-na. 15Uli' -mi-hana kamosabara-na Pue' mpalogai manusia' bona tebahaka-ra ngkai huku' jeko' -ra. Hewa toe wo'o-wadi ihi' sura to na'uki' -kokoi Paulus, ompi' -ta to tape'ahi'. Na'uki' toe ntuku' kanotoa nono to narata ngkai Pue'. 16Hi rala hawe'ea sura-na, nakahangai' tudui' to hewa toe. Ria wo'o tudui' -na to mokoro tapaha. Pai' tudui' -na toe rapomewoli' lau-mi tauna to uma monoto pekiri-ra pai' to uma moroho pepangala' -ra. Wae wo'o-ra mpomewoli' ihi' Buku Tomoroli' to ntani' -na. Ngkai kehi-ra toe-mi mpai', pai' -ra mporata pehuku' Alata'ala. 17Aga koi', ompi' -ompi' to kupe'ahi', ni'inca ami' -mi hawe'ea toe lau. Jadi', mo'inga' -inga' -koi hi guru agama to boa' toera, bona neo' -koi himpataua' hante kasalaa' -ra, duu' -na monawu' -koi ngkai pokorea-ni to moroho. 18Donihii lau-mi petuku' -ni hi Pue' -ta Yesus Kristus, Magau' Tompohore-ta ngkai huku' jeko' -ta, bona nirasai mpu'u ahi' -na. Pai' donihii wo'o pe'inca-ni mpo'inca-i. Une' -imi wae lau duu' kahae-hae-na. Amin.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

2 Peter 2
Top of Page
Top of Page