2 Peter 3:16
New International Version
He writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, as they do the other Scriptures, to their own destruction.

New Living Translation
speaking of these things in all of his letters. Some of his comments are hard to understand, and those who are ignorant and unstable have twisted his letters to mean something quite different, just as they do with other parts of Scripture. And this will result in their destruction.

English Standard Version
as he does in all his letters when he speaks in them of these matters. There are some things in them that are hard to understand, which the ignorant and unstable twist to their own destruction, as they do the other Scriptures.

Berean Study Bible
He writes this way in all his letters, speaking in them about such matters. Some parts of his letters are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, as they do the rest of the Scriptures, to their own destruction.

New American Standard Bible
as also in all his letters, speaking in them of these things, in which are some things hard to understand, which the untaught and unstable distort, as they do also the rest of the Scriptures, to their own destruction.

King James Bible
As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction.

Holman Christian Standard Bible
He speaks about these things in all his letters in which there are some matters that are hard to understand. The untaught and unstable twist them to their own destruction, as they also do with the rest of the Scriptures.

International Standard Version
He speaks about this subject in all his letters. Some things in them are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, leading to their own destruction, as they do the rest of the Scriptures.

NET Bible
speaking of these things in all his letters. Some things in these letters are hard to understand, things the ignorant and unstable twist to their own destruction, as they also do to the rest of the scriptures.

Aramaic Bible in Plain English
Just as in all of his letters he spoke about these things, in which are things difficult for the intellect, which those who are without teaching and unstable, pervert, as also the other Scriptures, to their own destruction.

GOD'S WORD® Translation
He talks about this subject in all his letters. Some things in his letters are hard to understand. Ignorant people and people who aren't sure of what they believe distort what Paul says in his letters the same way they distort the rest of the Scriptures. These people will be destroyed.

Jubilee Bible 2000
in almost all his epistles, speaking in them of these things, among which are some things that are hard to understand, which those that are ignorant and unstable twist, as they do also the other scriptures, unto their own destruction.

King James 2000 Bible
As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable twist, as they do also the other scriptures, unto their own destruction.

American King James Version
As also in all his letters, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrest, as they do also the other scriptures, to their own destruction.

American Standard Version
as also in all his epistles, speaking in them of these things; wherein are some things hard to be understood, which the ignorant and unstedfast wrest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction.

Douay-Rheims Bible
As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are certain things hard to be understood, which the unlearned and unstable wrest, as they do also the other scriptures, to their own destruction.

Darby Bible Translation
as also in all [his] epistles, speaking in them of these things; among which some things are hard to be understood, which the untaught and ill-established wrest, as also the other scriptures, to their own destruction.

English Revised Version
as also in all his epistles, speaking in them of these things; wherein are some things hard to be understood, which the ignorant and unstedfast wrest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction.

Webster's Bible Translation
As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrest, as they do also the other scriptures, to their own destruction.

Weymouth New Testament
That is what he says in all his letters, when speaking in them of these things. In those letters there are some statements hard to understand, which ill-taught and unprincipled people pervert, just as they do the rest of the Scriptures, to their own ruin.

World English Bible
as also in all of his letters, speaking in them of these things. In those, there are some things that are hard to understand, which the ignorant and unsettled twist, as they also do to the other Scriptures, to their own destruction.

Young's Literal Translation
as also in all the epistles, speaking in them concerning these things, among which things are certain hard to be understood, which the untaught and unstable do wrest, as also the other Writings, unto their own destruction.

2 Petrus 3:16 Afrikaans PWL
Soos in al sy briewe, praat hy oor hierdie dinge, waarvan sommige moeilik is om te verstaan, wat die onkundiges en onstabiele mense verdraai, net soos die ander Skrifte, tot hul eie vernietiging;

2 Pjetrit 3:16 Albanian
Ashtu bën ai në të gjitha letrat e tij, ku flet për këto gjëra. Në to ka disa gjëra të vështira për t'u kuptuar, të cilat të paditurit dhe të paqëndrueshmit i shtrëmbërojnë, sikurse bëjnë me Shkrimet e tjera, për përhumbjen e tyre.

ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 3:16 Arabic: Smith & Van Dyke
كما في الرسائل كلها ايضا متكلما فيها عن هذه الامور. التي فيها اشياء عسرة الفهم يحرّفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب ايضا لهلاك انفسهم

2 ՊԵՏՐՈՍ 3:16 Armenian (Western): NT
Բոլոր նամակներուն մէջ ալ կը խօսի այս բաներուն մասին. անոնց մէջ կան քանի մը դժուարիմաց խօսքեր, որ տգէտներն ու անհաստատները կը խեղաթիւրեն՝ ինչպէս միւս Գիրքերն ալ՝ իրենց սեփական կորուստին համար:

2 S. Pierrisec. 3:16 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Quasi bere epistola gucietan nola punctu hauçaz minço baita: ceinétan baitirade batzu aditzeco gaitzic, ignorantéc eta fermetate gabéc makurtzen dituztenic, berce Scripturac-ere beçala, bere buruén destructionetan.

Dyr Peeters B 3:16 Bavarian
Es steet in alle seine Brief, daa wo yr auf dös z rödn kimmt. In ien ist mannigs nit leicht zo n Versteen, und ain, die wo kainn Durchblik und kainn Standpunt habnd, draend syr dös hin, wie s is brauchend, wie s is aau überhaaupt tuend mit dyr Schrift. Sö pfraittnd syr selbn dyrmit d Verdammniss.

2 Петрово 3:16 Bulgarian
както [пише] и във всичките [си] послания, когато говори в тях за тия работи; в които [послания] има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както [правят] и с другите писания, за своята погибел.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他在所有的信中也都說到這些事。那些沒有知識、不堅定的人曲解了他信中一些難懂的地方,正如他們也曲解其他經文,就導致了他們自己的滅亡。

中文标准译本 (CSB Simplified)
他在所有的信中也都说到这些事。那些没有知识、不坚定的人曲解了他信中一些难懂的地方,正如他们也曲解其他经文,就导致了他们自己的灭亡。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他一切的信上也都是講論這事。信中有些難明白的,那無學問、不堅固的人強解,如強解別的經書一樣,就自取沉淪。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他一切的信上也都是讲论这事。信中有些难明白的,那无学问、不坚固的人强解,如强解别的经书一样,就自取沉沦。

彼 得 後 書 3:16 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 一 切 的 信 上 也 都 是 講 論 這 事 。 信 中 有 些 難 明 白 的 , 那 無 學 問 、 不 堅 固 的 人 強 解 , 如 強 解 別 的 經 書 一 樣 , 就 自 取 沉 淪 。

彼 得 後 書 3:16 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 一 切 的 信 上 也 都 是 讲 论 这 事 。 信 中 有 些 难 明 白 的 , 那 无 学 问 、 不 坚 固 的 人 强 解 , 如 强 解 别 的 经 书 一 样 , 就 自 取 沉 沦 。

Druga Petrova poslanica 3:16 Croatian Bible
Tako u svim poslanicama gdje o tome govori. U njima ima ponešto nerazumljivo, što neupućeni i nepostojani iskrivljuju, kao i ostala Pisma - sebi na propast.

Druhá Petrův 3:16 Czech BKR
Jako i ve všech epištolách svých, mluvě v nich o těch věcech. Mezi nimiž některé jsou nesnadné k vyrozumění, kterýchžto neučení a neutvrzení natahují, jako i jiných Písem, k svému vlastnímu zatracení.

2 Peter 3:16 Danish
som han ogsaa gør i alle sine Breve, naar han i dem taler om disse Ting; i dem findes der Ting, vanskelige at forstaa, som de ukyndige og ubefæstede fordreje, ligesom ogsaa de øvrige Skrifter, til deres egen Undergang.

2 Petrus 3:16 Dutch Staten Vertaling
Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende; in welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.

Nestle Greek New Testament 1904
ὡς καὶ ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων, ἐν αἷς ἐστιν δυσνόητά τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν.

Westcott and Hort 1881
ὡς καὶ ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων, ἐν αἷς ἐστὶν δυσνόητά τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὡς καὶ ἐν πάσαις ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων, ἐν αἷς ἐστὶν δυσνόητά τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν.

RP Byzantine Majority Text 2005
ὡς καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἐπιστολαῖς, λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων· ἐν οἷς ἔστιν δυσνόητά τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν, ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφάς, πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν.

Greek Orthodox Church 1904
ὡς καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων, ἐν οἷς ἐστι δυσνόητά τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν.

Tischendorf 8th Edition
ὡς καί ἐν πᾶς ὁ ἐπιστολή λαλέω ἐν αὐτός περί οὗτος ἐν ὅς εἰμί δυσνόητος τὶς ὅς ὁ ἀμαθής καί ἀστήρικτος στρεβλόω ὡς καί ὁ λοιποί γραφή πρός ὁ ἴδιος αὐτός ἀπώλεια

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὡς καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἐπιστολαῖς, λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων, ἐν οἷς ἐστι δυσνόητά τινα, ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν, ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς, πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὡς καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων ἐν οἷς ἐστιν δυσνόητά τινα ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ως και εν πασαις επιστολαις λαλων εν αυταις περι τουτων εν αις εστιν δυσνοητα τινα α οι αμαθεις και αστηρικτοι στρεβλουσιν ως και τας λοιπας γραφας προς την ιδιαν αυτων απωλειαν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ως και εν πασαις ταις επιστολαις λαλων εν αυταις περι τουτων εν αις εστιν δυσνοητα τινα α οι αμαθεις και αστηρικτοι στρεβλουσιν ως και τας λοιπας γραφας προς την ιδιαν αυτων απωλειαν

Stephanus Textus Receptus 1550
ως και εν πασαις ταις επιστολαις λαλων εν αυταις περι τουτων εν οις εστιν δυσνοητα τινα α οι αμαθεις και αστηρικτοι στρεβλουσιν ως και τας λοιπας γραφας προς την ιδιαν αυτων απωλειαν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ως και εν πασαις ταις επιστολαις, λαλων εν αυταις περι τουτων, εν οις εστι δυσνοητα τινα, α οι αμαθεις και αστηρικτοι στρεβλουσιν, ως και τας λοιπας γραφας, προς την ιδιαν αυτων απωλειαν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ως και εν πασαις ταις επιστολαις λαλων εν αυταις περι τουτων εν οις εστιν δυσνοητα τινα α οι αμαθεις και αστηρικτοι στρεβλουσιν ως και τας λοιπας γραφας προς την ιδιαν αυτων απωλειαν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ως και εν πασαις επιστολαις λαλων εν αυταις περι τουτων εν αις εστιν δυσνοητα τινα α οι αμαθεις και αστηρικτοι στρεβλουσιν ως και τας λοιπας γραφας προς την ιδιαν αυτων απωλειαν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hōs kai en pasais epistolais lalōn en autais peri toutōn, en hais estin dysnoēta tina, ha hoi amatheis kai astēriktoi streblousin hōs kai tas loipas graphas pros tēn idian autōn apōleian.

hos kai en pasais epistolais lalon en autais peri touton, en hais estin dysnoeta tina, ha hoi amatheis kai asteriktoi streblousin hos kai tas loipas graphas pros ten idian auton apoleian.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hōs kai en pasais epistolais lalōn en autais peri toutōn, en hais estin dysnoēta tina, ha hoi amatheis kai astēriktoi streblousin hōs kai tas loipas graphas pros tēn idian autōn apōleian.

hos kai en pasais epistolais lalon en autais peri touton, en hais estin dysnoeta tina, ha hoi amatheis kai asteriktoi streblousin hos kai tas loipas graphas pros ten idian auton apoleian.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 3:16 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ōs kai en pasais tais epistolais lalōn en autais peri toutōn en ais estin dusnoēta tina a oi amatheis kai astēriktoi streblousin ōs kai tas loipas graphas pros tēn idian autōn apōleian

Os kai en pasais tais epistolais lalOn en autais peri toutOn en ais estin dusnoEta tina a oi amatheis kai astEriktoi streblousin Os kai tas loipas graphas pros tEn idian autOn apOleian

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 3:16 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ōs kai en pasais tais epistolais lalōn en autais peri toutōn en ois estin dusnoēta tina a oi amatheis kai astēriktoi streblousin ōs kai tas loipas graphas pros tēn idian autōn apōleian

Os kai en pasais tais epistolais lalOn en autais peri toutOn en ois estin dusnoEta tina a oi amatheis kai astEriktoi streblousin Os kai tas loipas graphas pros tEn idian autOn apOleian

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 3:16 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ōs kai en pasais tais epistolais lalōn en autais peri toutōn en ois estin dusnoēta tina a oi amatheis kai astēriktoi streblousin ōs kai tas loipas graphas pros tēn idian autōn apōleian

Os kai en pasais tais epistolais lalOn en autais peri toutOn en ois estin dusnoEta tina a oi amatheis kai astEriktoi streblousin Os kai tas loipas graphas pros tEn idian autOn apOleian

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 3:16 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ōs kai en pasais tais epistolais lalōn en autais peri toutōn en ois estin dusnoēta tina a oi amatheis kai astēriktoi streblousin ōs kai tas loipas graphas pros tēn idian autōn apōleian

Os kai en pasais tais epistolais lalOn en autais peri toutOn en ois estin dusnoEta tina a oi amatheis kai astEriktoi streblousin Os kai tas loipas graphas pros tEn idian autOn apOleian

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 3:16 Westcott/Hort - Transliterated
ōs kai en pasais epistolais lalōn en autais peri toutōn en ais estin dusnoēta tina a oi amatheis kai astēriktoi streblousin ōs kai tas loipas graphas pros tēn idian autōn apōleian

Os kai en pasais epistolais lalOn en autais peri toutOn en ais estin dusnoEta tina a oi amatheis kai astEriktoi streblousin Os kai tas loipas graphas pros tEn idian autOn apOleian

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 3:16 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ōs kai en pasais epistolais lalōn en autais peri toutōn en ais estin dusnoēta tina a oi amatheis kai astēriktoi streblousin ōs kai tas loipas graphas pros tēn idian autōn apōleian

Os kai en pasais epistolais lalOn en autais peri toutOn en ais estin dusnoEta tina a oi amatheis kai astEriktoi streblousin Os kai tas loipas graphas pros tEn idian autOn apOleian

2 Péter 3:16 Hungarian: Karoli
Szinte minden levelében is, a mikor ezekrõl beszél azokban; a melyekben vannak némely nehezen érthetõ dolgok, a miket a tudatlanok és állhatatlanok elcsûrnek-csavarnak, mint egyéb írásokat is, a magok vesztére.

De Petro 2 3:16 Esperanto
kiel ankaux en cxiuj siaj epistoloj, parolante en ili pri cxi tio; en kiuj estas iuj aferoj malfacile kompreneblaj, kiujn la malkleruloj kaj malkonstantuloj tordas, kiel ankaux la ceterajn skribajxojn, al sia propra pereo.

Ensimmäinen Johanneksen kirje 3:16 Finnish: Bible (1776)
Joka myös jokaisessa kirjassansa näistä puhuu, joissa muutamat ovat työläät ymmärtää, jotka taitamattomat ja huikentelevaiset turmelevat, niinkuin muutkin Raamatut, omaksi kadotukseksensa.

2 Pierre 3:16 French: Darby
qu' il le fait aussi dans toutes ses lettres, ou il parle de ces choses, parmi lesquelles il y en a de difficiles à comprendre, que les ignorants et les mal affermis tordent, comme aussi les autres ecritures, à leur propre destruction.

2 Pierre 3:16 French: Louis Segond (1910)
C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Ecritures, pour leur propre ruine.

2 Pierre 3:16 French: Martin (1744)
Ainsi que dans toutes ses Lettres, il parle de ces points, dans lesquels il y a des choses difficiles à entendre, que les ignorants et les mal-assurés tordent, comme [ils tordent] aussi les autres Ecritures, à leur propre perdition.

2 Petrus 3:16 German: Modernized
Wie er auch in allen Briefen davon redet, in welchen sind etliche Dinge schwer zu verstehen, welche verwirren die Ungelehrigen und Leichtfertigen wie auch die andern Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis.

2 Petrus 3:16 German: Luther (1912)
wie er auch in allen Briefen davon redet, in welchen sind etliche Dinge schwer zu verstehen, welche die Ungelehrigen und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die andern Schriften, zu ihrer eigenen Verdammnis.

2 Petrus 3:16 German: Textbibel (1899)
ebenso wie in allen seinen Briefen, da er von diesen Dingen redet, worin wohl einiges Schwerverständliche vorkommt, was die Ungelehrten und Unbefestigten verdrehen wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben.

2 Pietro 3:16 Italian: Riveduta Bible (1927)
e questo egli fa in tutte le sue epistole, parlando in esse di questi argomenti; nelle quali epistole sono alcune cose difficili a capire, che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come anche le altre Scritture, a loro propria perdizione.

2 Pietro 3:16 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Come ancora egli fa in tutte le sue epistole, parlando in esse di questi punti, nei quali vi sono alcune cose malagevoli ad intendere, le quali gli uomini male ammaestrati ed instabili torcono, come ancora le altre scritture, alla lor propria perdizione.

2 PET 3:16 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Demikianlah di dalam segala surat kirimannya dikatakannya dari hal segala perkara itu. Di dalamnya itu ada juga beberapa perkara yang susah dimengerti, maka orang yang tiada berpelajaran dan yang tiada tetap itu memutarbalikkan sama seperti kitab-kitab yang lain itu, sehingga mendatangkan kebinasaan atas dirinya sendiri.

2 Peter 3:16 Kabyle: NT
D ayen i wen-d-iqqaṛ daɣen di mkul tabṛaț i deg i d-immeslay ɣef temsalin-agi. Llan deg-sent imeslayen iweɛṛen i lefhama, daymi imdanen ur neǧhid ara di liman, ixuṣṣen di lefhama, sseɛwajen lmeɛna-nsen akken i sseɛwajen ula ț-țira nniḍen, ayagi xeddmen-t i nnger-nsen.

베드로후서 3:16 Korean
또 그 모든 편지에도 이런 일에 관하여 말하였으되 그 중에 알기 어려운 것이 더러 있으니 무식한 자들과 굳세지 못한 자들이 다른 성경과 같이 그것도 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이르느니라

II Petri 3:16 Latin: Vulgata Clementina
sicut et omnibus epistolis, loquens in eis de his in quibus sunt quædam difficilia intellectu, quæ indocti et instabiles depravant, sicut et ceteras Scripturas, ad suam ipsorum perditionem.

Pētera 2 vēstule 3:16 Latvian New Testament
Kā viņš runā par to savās vēstulēs, no kurām dažas grūti saprotamas, kuras, kā arī citus Rakstus nemācītie un nenostiprinātie sagroza sev par pazušanu.

Antrasis Petro laiðkas 3:16 Lithuanian
jis taip kalba apie šituos dalykus visuose laiškuose. Juose esama sunkiai suprantamų dalykų, kuriuos neišmokyti ir svyruojantys iškraipo, aiškindami, kaip ir kitus Raštus, savo pačių pražūčiai.

2 Peter 3:16 Maori
I pera ano i ana pukapuka katoa, i korerotia hoki enei mea ki reira; kei reira ano hoki etahi mea he pakeke nei ki te whakaaro, whakawiria ketia ake e te hunga kuware, e te hunga kahore ano i u; ko ta ratou hanga ano ia ki era atu karaipiture, a ngaro iho ratou.

2 Peters 3:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette; i dem er det noget som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang.

2 Pedro 3:16 Spanish: La Biblia de las Américas
Asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto; en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen--como también tuercen el resto de las Escrituras--para su propia perdición.

2 Pedro 3:16 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto; en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición (destrucción).

2 Pedro 3:16 Spanish: Reina Valera Gómez
como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición.

2 Pedro 3:16 Spanish: Reina Valera 1909
Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos é inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para perdición de sí mismos.

2 Pedro 3:16 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para perdición de sí mismos.

2 Pedro 3:16 Bíblia King James Atualizada Português
Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais Escrituras para a própria destruição deles.

2 Pedro 3:16 Portugese Bible
como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, mas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como o fazem também com as outras Escrituras, para sua própria perdição.   

2 Petru 3:16 Romanian: Cornilescu
ca şi în toate epistolele lui, cînd vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sînt unele lucruri grele de înţeles, pe cari cei neştiutori şi nestatornici le răstîlmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.

2-e Петра 3:16 Russian: Synodal Translation (1876)
как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания.

2-e Петра 3:16 Russian koi8r
как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания.

2 Peter 3:16 Shuar New Testament
Ashφ Papφ aarmia nui Pßpruka wi tajana nuna chichaawai. Kame ni aarmari Chφkichka ishichik nekaachminiusha ainiawai. NΘkachu ainia N· shuarsha, tura Y·snum tariarcha ainia nusha Papru aarman Yapajißwar Nushßa jintintiainiawai. Tura Chφkich chichamsha Yus-Chichamnumia ana nuna N·nisan T·ruiniawai. T·mainiakka ninki emesmamainiawai.

2 Petrusbrevet 3:16 Swedish (1917)
Så gör han i alla sina brev, när han i dem talar om sådant, fastän visserligen i dem finnes ett och annat som är svårt att förstå, och som okunniga och obefästa människor vrångt uttyda, såsom de ock göra med de övriga skrifterna, sig själva till fördärv.

2 Petro 3:16 Swahili NT
Hayo ndiyo asemayo katika barua zake zote anapozungumzia suala hilo. Yapo mambo kadhaa katika barua zake yaliyo magumu kuyaelewa, mambo ambayo watu wajinga, wasio na msimamo, huyapotosha kama wanavyopotosha sehemu nyingine za Maandiko Matakatifu. Hivyo wanasababisha maangamizi yao wenyewe.

2 Pedro 3:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sulat, na doo'y sinasalita ang mga bagay na ito; na doo'y may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila.

Širawt ta n sanatat iktab Butros 3:16 Tawallamat Tamajaq NT
Awen daɣ a itaggu daɣ šira-net kul šin daɣ iga batu ta. Šira šin, ǝhân-tanat daggan as izzǝwat ǝgǝrri-nasan. Idaggan win, safraɣan-tan aytedan win aljahilan, as irkam ǝzǝgzan-nasan, awa taggin y Ǝlkǝttaban win hadatnen, amaran awen hallakan sǝr-ǝs iman-nasan.

2 เปโตร 3:16 Thai: from KJV
เหมือนในจดหมายของท่านทุกฉบับ ท่านได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านั้น และในจดหมายนั้นมีบางข้อที่เข้าใจยาก ซึ่งคนทั้งหลายที่ไม่ได้เรียนรู้และไม่แน่นอนมั่นคงนั้นได้เปลี่ยนแปลงเสีย เหมือนเขาได้เปลี่ยนแปลงข้ออื่นๆในพระคัมภีร์ จึงเป็นเหตุกระทำให้ตัวพินาศ

2 Petrus 3:16 Turkish
Pavlus bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki, bilgisiz ve kararsız kişiler, öbür Kutsal Yazıları olduğu gibi bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar.

2 Петрово 3:16 Ukrainian: NT
яко ж і в усїх листах, говорячи в них про сї речі; в котрих дещо тяжко зрозуміти, що неуки і неутверджені перекручують, як і инші писання, на свою власну погибіль.

2 Peter 3:16 Uma New Testament
Hi rala hawe'ea sura-na, nakahangai' tudui' to hewa toe. Ria wo'o tudui' -na to mokoro tapaha. Pai' tudui' -na toe rapomewoli' lau-mi tauna to uma monoto pekiri-ra pai' to uma moroho pepangala' -ra. Wae wo'o-ra mpomewoli' ihi' Buku Tomoroli' to ntani' -na. Ngkai kehi-ra toe-mi mpai', pai' -ra mporata pehuku' Alata'ala.

2 Phi-e-rô 3:16 Vietnamese (1934)
Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thơ, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Kinh Thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình.

2 Peter 3:15
Top of Page
Top of Page