PROS EPHESIOUS 2
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1kai umas ontas nekrous tois paraptōmasin kai tais amartiais umōn 2en ais pote periepatēsate kata ton aiōna tou kosmou toutou kata ton archonta tēs exousias tou aeros tou pneumatos tou nun energountos en tois uiois tēs apeitheias 3en ois kai ēmeis pantes anestraphēmen pote en tais epithumiais tēs sarkos ēmōn poiountes ta thelēmata tēs sarkos kai tōn dianoiōn kai ēmetha tekna phusei orgēs ōs kai oi loipoi 4o de theos plousios ōn en eleei dia tēn pollēn agapēn autou ēn ēgapēsen ēmas 5kai ontas ēmas nekrous tois paraptōmasin sunezōopoiēsen tō christō chariti este sesōsmenoi 6kai sunēgeiren kai sunekathisen en tois epouraniois en christō iēsou 7ina endeixētai en tois aiōsin tois eperchomenois to uperballon ploutos tēs charitos autou en chrēstotēti eph ēmas en christō iēsou 8tē gar chariti este sesōsmenoi dia pisteōs kai touto ouk ex umōn theou to dōron 9ouk ex ergōn ina mē tis kauchēsētai 10autou gar esmen poiēma ktisthentes en christō iēsou epi ergois agathois ois proētoimasen o theos ina en autois peripatēsōmen

11dio mnēmoneuete oti pote umeis ta ethnē en sarki oi legomenoi akrobustia upo tēs legomenēs peritomēs en sarki cheiropoiētou 12oti ēte tō kairō ekeinō chōris christou apēllotriōmenoi tēs politeias tou israēl kai xenoi tōn diathēkōn tēs epangelias elpida mē echontes kai atheoi en tō kosmō 13nuni de en christō iēsou umeis oi pote ontes makran egenēthēte engus en tō aimati tou christou 14autos gar estin ē eirēnē ēmōn o poiēsas ta amphotera en kai to mesotoichon tou phragmou lusas 15tēn echthran en tē sarki autou ton nomon tōn entolōn en dogmasin katargēsas ina tous duo ktisē en autō eis ena kainon anthrōpon poiōn eirēnēn 16kai apokatallaxē tous amphoterous en eni sōmati tō theō dia tou staurou apokteinas tēn echthran en autō 17kai elthōn euēngelisato eirēnēn umin tois makran kai eirēnēn tois engus 18oti di autou echomen tēn prosagōgēn oi amphoteroi en eni pneumati pros ton patera

19ara oun ouketi este xenoi kai paroikoi alla este sumpolitai tōn agiōn kai oikeioi tou theou 20epoikodomēthentes epi tō themeliō tōn apostolōn kai prophētōn ontos akrogōniaiou autou christou iēsou 21en ō pasa oikodomē sunarmologoumenē auxei eis naon agion en kuriō 22en ō kai umeis sunoikodomeisthe eis katoikētērion tou theou en pneumati

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Ephesians 1
Top of Page
Top of Page