PROS EPHESIOUS 1 Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
PROS EPHESIOUS 1

<< PROS EPHESIOUS 1 >>
Ephesians 1 Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
 

1 paulos apostolos christou iēsou dia thelēmatos theou tois agiois tois ousin [en ephesō] kai pistois en christō iēsou 2 charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou

3 eulogētos o theos kai patēr tou kuriou ēmōn iēsou christou o eulogēsas ēmas en pasē eulogia pneumatikē en tois epouraniois en christō 4 kathōs exelexato ēmas en autō pro katabolēs kosmou einai ēmas agious kai amōmous katenōpion autou en agapē 5 proorisas ēmas eis uiothesian dia iēsou christou eis auton kata tēn eudokian tou thelēmatos autou 6 eis epainon doxēs tēs charitos autou ēs echaritōsen ēmas en tō ēgapēmenō 7 en ō echomen tēn apolutrōsin dia tou aimatos autou tēn aphesin tōn paraptōmatōn kata to ploutos tēs charitos autou 8 ēs eperisseusen eis ēmas en pasē sophia kai phronēsei 9 gnōrisas ēmin to mustērion tou thelēmatos autou kata tēn eudokian autou ēn proetheto en autō 10 eis oikonomian tou plērōmatos tōn kairōn anakephalaiōsasthai ta panta en tō christō ta epi tois ouranois kai ta epi tēs gēs 11 en autō en ō kai eklērōthēmen prooristhentes kata prothesin tou ta panta energountos kata tēn boulēn tou thelēmatos autou 12 eis to einai ēmas eis epainon doxēs autou tous proēlpikotas en tō christō 13 en ō kai umeis akousantes ton logon tēs alētheias to euangelion tēs sōtērias umōn en ō kai pisteusantes esphragisthēte tō pneumati tēs epangelias tō agiō 14 o estin arrabōn tēs klēronomias ēmōn eis apolutrōsin tēs peripoiēseōs eis epainon tēs doxēs autou

15 dia touto kagō akousas tēn kath umas pistin en tō kuriō iēsou kai tēn {UBS4: agapēn tēn } eis pantas tous agious 16 ou pauomai eucharistōn uper umōn mneian poioumenos epi tōn proseuchōn mou 17 ina o theos tou kuriou ēmōn iēsou christou o patēr tēs doxēs dōē umin pneuma sophias kai apokalupseōs en epignōsei autou 18 pephōtismenous tous ophthalmous tēs kardias [umōn] eis to eidenai umas tis estin ē elpis tēs klēseōs autou tis o ploutos tēs doxēs tēs klēronomias autou en tois agiois 19 kai ti to uperballon megethos tēs dunameōs autou eis ēmas tous pisteuontas kata tēn energeian tou kratous tēs ischuos autou 20 ēn {WH: enērgēken } {UBS4: enērgēsen } en tō christō egeiras auton ek nekrōn kai kathisas en dexia autou en tois epouraniois 21 uperanō pasēs archēs kai exousias kai dunameōs kai kuriotētos kai pantos onomatos onomazomenou ou monon en tō aiōni toutō alla kai en tō mellonti 22 kai panta upetaxen upo tous podas autou kai auton edōken kephalēn uper panta tē ekklēsia 23 ētis estin to sōma autou to plērōma tou ta panta en pasin plēroumenou


<< Ephesians 1 >>
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Biblos.com Online Bible