Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Ǝrrum 1
Romans 1 Tawallamat Tamajaq NT

Ǝsǝnti

Assalam

1Awa nak Bulǝs akli n Ǝlmǝsix Ɣaysa, itiwaɣran ǝs tišit n anammazul itiwaskat deɣ y igi ǝn salan n Ǝlinjil ǝn Mǝššina. 2Ǝlinjil wen irǝw Mǝššina as iga arkawal-net y ǝnnǝbitan daɣ Ǝlkǝttaban win zaddognen. 3Isalan n Ǝlinjil win den ǝmmigradan daɣ batu ǝn Barar ǝn Mǝššina a d-ihǝwan daɣ ǝzzurrǝyya n ǝnnǝbi Dawǝd daɣ batu ta tǝqqalat tišit-net aggadǝm. 4Daɣ batu amaran ta tǝqqalat Infas wa Zǝddigan ǝn Mǝššina itawaxsab Barar ǝn Mǝššina ǝs tarna s ǝssǝbab ǝn tanakra-net daɣ tǝmattant. Ǝnta a imosan Ɣaysa Ǝlmǝsix Ǝmǝli-nana. 5Tarrayt-net as nǝgraw arraxmat ǝn tišit ǝn nǝmmuzal fǝl a du-nawǝy šimattiwen kul šin wǝr nǝmos Kǝl-Ǝlyǝhud s ǝbǝrdǝg wa d-itaway ǝzǝgzan, fǝl saɣmar n esǝm-net. 6Šimattiwen šin kawanay da tǝhâm-tanat, kawanay a iɣra Ɣaysa Ǝlmǝsix.

7Kattabaɣ-awan-in ketnawan kawanay a ǝhanen aɣrǝm n Ǝrrum tǝmosam win ikna Mǝššina tara tǝtiwaɣram s ad tizdagam. Ǝgmaya daɣ Mǝššina di n Abba-nana d Ǝmǝli Ɣaysa Ǝlmǝsix a dawan-igan arraxmat d alxer.

Igodan ǝd sǝsǝgritan

8Daɣ tizarat ǝggodayaɣ i Mǝššina ǝs tarrayt ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix daɣ batu-nawan ketnawan id ǝzǝgzan-nawan itiwasla daɣ ǝddǝnet ketnet. 9Iggiyyat-i Mǝššina a ǝɣbada s ǝwǝl iyyanda s amel wa taggaɣ isalan n Ǝlinjil ǝn Barar-net âs faw tahâm šiwatriwen-in. 10Faw da gammaya daɣ tǝwatriwen-in ad ǝgrǝwaɣ tǝmǝwit n a kawan-in-asa, as irda Mǝššina. 11Tidǝt as ǝkneɣ tara n a kawan-ǝnǝya fǝl a dǝr-wan ǝdrǝwaɣ arat ǝn tǝhǝkkuten šiyyad a d-ǝfalnen Infas wa Zǝddigan fǝl ad tǝgrǝwam ǝzǝzzǝwi daɣ ǝzǝgzan-nawan. 12Almaɣna as dǝr-wan namaggazaɣ edag, ǝzǝgzan wa nǝla nak dǝr-wan a danaɣ-isǝssuhǝt ketnana daɣ tarrayt ta nǝha, inǝmǝsǝsuhǝt deɣ ǝzǝgzan wa-nawan ǝd wa-nin. 13Ya imǝdrayan-in, areɣ ad tǝssǝnam as ǝyyǝwanaɣ tara n a kawan-in-asa fǝl ad ǝgrǝwa ɣur-wan tǝnfa n ǝššǝɣǝl-in wa n anammazul zun ta ǝgrawa ɣur tǝmattiwen šin hadatnen wǝr nǝmos Kǝl-Ǝlyǝhud. Mišan indar-i awen har harwa. 14Tišit-in anammazul tǝsiwar-i ǝššǝɣǝl daɣ aytedan kul gǝr Kǝl-Ǝlyunan as ǝmoranat šittawen-nasan wala win tan-wǝr-nǝmos, gǝr win musanan wala win aljahilan. 15Awen daɣ a fǝlas sidaranaɣ wǝllen a dawan-agaɣ isalan n Ǝlinjil kawanay da a ǝhanen aɣrǝm n Ǝrrum.

Awa daɣ tǝššewal širawt ta

16Fǝlas wǝr di-imos Ǝlinjil tǝkarakit id tarna ǝn Mǝššina a imos, itaway-du efsan s aytedan kul win ǝzzǝgzannen a obazan ɣur Kǝl-Ǝlyǝhud ikka aytedan win tan-wǝr-nǝmos. 17Illikan as taqqat ta n Mǝššina tǝnifalal daɣ Ǝlinjil s ǝzǝgzan, amaran s ǝzǝgzan ɣas, id ǝnnan Ǝlkǝttaban: «Awedan wa oɣadan daɣ tarrayt ta n ǝzǝgzan a igarrawan tǝmǝddurt taynayat.»

Ǝlinjil ǝnta immalan taqqat ǝn Mǝššina

Aytedan kul ibaz-tan ǝššǝriɣa ǝn Mǝššina

Inǝmmǝzray kul obâz-tan ǝššǝriɣa ǝn Mǝššina

18Alham ǝn Mǝššina iffal-du ijǝnnawan itakka-du aytedan kul win wǝr nǝksud Mǝššina d aytedan kul win wǝr noɣed, ǝwâɣan tidǝt ǝgdâlan-as ǝnǝfilal s iba n taqqat-nasan. 19Fǝlas arat wa ifragan ǝtǝwǝssan daɣ batu ǝn Mǝššina ibbiyyan-asan id Mǝššina iman-net a dasan-t-isannafalalan. 20Awalla, harwa ɣur ǝxluk ǝn Mǝššina ǝddǝnet da assayfaten-net šin wǝr nǝtǝwǝnǝy, ǝmosnen tarna-net tǝɣlâlat ǝd tišit-net Ǝmǝli, tawahannaynat, ǝmmunnat daɣ igitan-net. Daɣ adi wǝr ǝlen ǝsaru waliyyan a tan-ikkasan, 21id ǝssânan Mǝššina mišan wǝr das-ǝgen saɣmar wa dǝr ihor za wǝr das-ǝgen igodan. Kalar oyyan iman-nasan ǝssǝxrakan-tan medranan wǝr nǝnfa wala, ǝjawanken deɣ daɣ šiyyay id iwallan-nasan a ǝɣfalnen. 22Ǝgân iduf n as ǝmosan imalan ǝn tayttay, ǝntanay amaran imeskelan a ǝmosan. 23Ǝnkaran ǝs tanaya ǝn Mǝššina di n Amaɣlol ǝgan daɣ adag-net šaššelanan n aggadǝm wǝr nǝɣlel ǝd gǝḍad ǝd hǝrwan ǝd wǝxsan ǝd dǝmǝrdǝmaran.

24Awen daɣ a fǝl tan-oyya Mǝššina ǝlkaman y arak deranan-nasan. Ǝmmǝk en daɣ as samadasan iman-nasan ǝs tǝmǝwit tǝsifallasat aggadǝm.

25Ǝntanay a sammattaynen tidǝt ǝn Mǝššina ǝgan bahu daɣ adag-net, ǝɣbâdan ǝmǝttǝwexlǝk oyyan Wa d-ixallakan. Attamalet esǝm-net har faw! Amin!

26Awen daɣ a fǝl tan-oyya Mǝššina ǝggâzan tara ǝn man-nasan eway-du sǝr-san awen šifǝllas, har âs šidoden-nasan ab-as tinǝmǝnsinat ǝd meddan, kalar šidoden a dǝr tinǝmǝnsinat, imos awen arat immizrayan ǝttǝbiɣat n aggadǝm. 27Meddan deɣ ǝgan awen da. Ab-as tinǝmǝnsin ǝd tǝdoden-nasan, ad tinǝmǝggin ǝzzǝna gar-essan, ǝknân tara n awen. Aytedan win ǝxraknen en, a tan-abǝz ǝššǝriɣa ǝn Mǝššina s attadib wa dǝr ǝhoran mazalan wǝr nǝtǝwǝggu win taggin den.

28Dad zamas ugayan s ad ǝssǝnan Mǝššina, oyy-en Mǝššina ǝlkaman y arak tayttay-nasan ad taggin imazalan wǝr nǝmmǝkkan. 29Taggin ǝzzǝnǝfan kul ǝn mazalan wǝr noɣed, d aššar, d attama daɣ a wǝr ǝlen, d ǝzzǝngu ǝd manzaɣ, d igi ǝn man, ǝd kǝnnasan, ǝd tǝkǝrras, ǝd tišit ǝn maksanan. Sawaran aytedan bahu, 30akkiyyan igannu ark aratan ǝs wa hadan. Ǝmosan izǝnga ǝn Mǝššina, wǝr ǝlen aladab, tanarbadan, ih-en zazwar ǝn man, gammayan tarrayen kul šin igi ǝn tǝkma. Wǝr ǝbbǝrdagan i marwan-nasan. 31Wǝr ǝlen tayttay, wǝr ǝɣdelan, wǝr ǝlen tafrǝyt za wǝr tan-tǝha tahanint. 32Ǝknân masnat n ǝššǝriɣa imosan tamattant tǝɣlalat wa issǝnsa Mǝššina i win tagganen imazalan win den. Mišan dǝr iga awen da, ǝssǝrtayan as tamazalan ark aratan win den, d as ǝqbâlan aytedan win tan-tamazalnen.

Ǝlinjil ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix
Le Nouveau Testament en tamajaq tawallammat, écriture latine
1ère édition, 2015
© SIM Niger et Wycliffe Bible Translators Inc, 2015Bible Hub


Acts 28
Top of Page
Top of Page