KATA MATTHAION 1
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1biblos geneseōs iēsou christou uiou dabid uiou abraam

2abraam egennēsen ton isaak isaak de egennēsen ton iakōb iakōb de egennēsen ton ioudan kai tous adelphous autou 3ioudas de egennēsen ton phares kai ton zara ek tēs thamar phares de egennēsen ton esrōm esrōm de egennēsen ton aram 4aram de egennēsen ton aminadab aminadab de egennēsen ton naassōn naassōn de egennēsen ton salmōn 5salmōn de egennēsen ton booz ek tēs rachab booz de egennēsen ton ōbēd ek tēs routh ōbēd de egennēsen ton iessai 6iessai de egennēsen ton dabid ton basilea dabid de o basileus egennēsen ton solomōnta ek tēs tou ouriou 7solomōn de egennēsen ton roboam roboam de egennēsen ton abia abia de egennēsen ton asa 8asa de egennēsen ton iōsaphat iōsaphat de egennēsen ton iōram iōram de egennēsen ton ozian 9ozias de egennēsen ton iōatham iōatham de egennēsen ton achaz achaz de egennēsen ton ezekian 10ezekias de egennēsen ton manassē manassēs de egennēsen ton amōn amōn de egennēsen ton iōsian 11iōsias de egennēsen ton iechonian kai tous adelphous autou epi tēs metoikesias babulōnos

12meta de tēn metoikesian babulōnos iechonias egennēsen ton salathiēl salathiēl de egennēsen ton zorobabel 13zorobabel de egennēsen ton abioud abioud de egennēsen ton eliakeim eliakeim de egennēsen ton azōr 14azōr de egennēsen ton sadōk sadōk de egennēsen ton acheim acheim de egennēsen ton elioud 15elioud de egennēsen ton eleazar eleazar de egennēsen ton matthan matthan de egennēsen ton iakōb 16iakōb de egennēsen ton iōsēph ton andra marias ex ēs egennēthē iēsous o legomenos christos

17pasai oun ai geneai apo abraam eōs dabid geneai dekatessares kai apo dabid eōs tēs metoikesias babulōnos geneai dekatessares kai apo tēs metoikesias babulōnos eōs tou christou geneai dekatessares

18tou de iēsou christou ē gennēsis outōs ēn mnēsteutheisēs gar tēs mētros autou marias tō iōsēph prin ē sunelthein autous eurethē en gastri echousa ek pneumatos agiou 19iōsēph de o anēr autēs dikaios ōn kai mē thelōn autēn paradeigmatisai eboulēthē lathra apolusai autēn 20tauta de autou enthumēthentos idou angelos kuriou kat onar ephanē autō legōn iōsēph uios dabid mē phobēthēs paralabein mariam tēn gunaika sou to gar en autē gennēthen ek pneumatos estin agiou 21texetai de uion kai kaleseis to onoma autou iēsoun autos gar sōsei ton laon autou apo tōn amartiōn autōn 22touto de olon gegonen ina plērōthē to rēthen upo tou kuriou dia tou prophētou legontos 23idou ē parthenos en gastri exei kai texetai uion kai kalesousin to onoma autou emmanouēl o estin methermēneuomenon meth ēmōn o theos 24diegertheis de o iōsēph apo tou upnou epoiēsen ōs prosetaxen autō o angelos kuriou kai parelaben tēn gunaika autou 25kai ouk eginōsken autēn eōs ou eteken ton uion autēs ton prōtotokon kai ekalesen to onoma autou iēsoun

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Malachi 4
Top of Page
Top of Page