PROS GALATAS 1
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1paulos apostolos ouk ap anthrōpōn oude di anthrōpou alla dia iēsou christou kai theou patros tou egeirantos auton ek nekrōn 2kai oi sun emoi pantes adelphoi tais ekklēsiais tēs galatias

3charis umin kai eirēnē apo theou patros kai kuriou ēmōn iēsou christou 4tou dontos eauton uper tōn amartiōn ēmōn opōs exelētai ēmas ek tou enestōtos aiōnos ponērou kata to thelēma tou theou kai patros ēmōn 5ō ē doxa eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn

6thaumazō oti outōs tacheōs metatithesthe apo tou kalesantos umas en chariti christou eis eteron euangelion 7o ouk estin allo ei mē tines eisin oi tarassontes umas kai thelontes metastrepsai to euangelion tou christou 8alla kai ean ēmeis ē angelos ex ouranou euangelizētai umin par o euēngelisametha umin anathema estō 9ōs proeirēkamen kai arti palin legō ei tis umas euangelizetai par o parelabete anathema estō

10arti gar anthrōpous peithō ē ton theon ē zētō anthrōpois areskein ei gar eti anthrōpois ēreskon christou doulos ouk an ēmēn

11gnōrizō de umin adelphoi to euangelion to euangelisthen up emou oti ouk estin kata anthrōpon 12oude gar egō para anthrōpou parelabon auto oute edidachthēn alla di apokalupseōs iēsou christou

13ēkousate gar tēn emēn anastrophēn pote en tō ioudaismō oti kath uperbolēn ediōkon tēn ekklēsian tou theou kai eporthoun autēn 14kai proekopton en tō ioudaismō uper pollous sunēlikiōtas en tō genei mou perissoterōs zēlōtēs uparchōn tōn patrikōn mou paradoseōn 15ote de eudokēsen o theos o aphorisas me ek koilias mētros mou kai kalesas dia tēs charitos autou 16apokalupsai ton uion autou en emoi ina euangelizōmai auton en tois ethnesin eutheōs ou prosanethemēn sarki kai aimati 17oude anēlthon eis ierosoluma pros tous pro emou apostolous all apēlthon eis arabian kai palin upestrepsa eis damaskon

18epeita meta etē tria anēlthon eis ierosoluma istorēsai petron kai epemeina pros auton ēmeras dekapente 19eteron de tōn apostolōn ouk eidon ei mē iakōbon ton adelphon tou kuriou 20a de graphō umin idou enōpion tou theou oti ou pseudomai 21epeita ēlthon eis ta klimata tēs surias kai tēs kilikias 22ēmēn de agnooumenos tō prosōpō tais ekklēsiais tēs ioudaias tais en christō 23monon de akouontes ēsan oti o diōkōn ēmas pote nun euangelizetai tēn pistin ēn pote eporthei 24kai edoxazon en emoi ton theon

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

2 Corinthians 13
Top of Page
Top of Page