PROS GALATAS 2
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

1epeita dia dekatessarōn etōn palin anebēn eis ierosoluma meta barnaba sumparalabōn kai titon 2anebēn de kata apokalupsin kai anethemēn autois to euangelion o kērussō en tois ethnesin kat idian de tois dokousin mēpōs eis kenon trechō ē edramon 3all oude titos o sun emoi ellēn ōn ēnankasthē peritmēthēnai 4dia de tous pareisaktous pseudadelphous oitines pareisēlthon kataskopēsai tēn eleutherian ēmōn ēn echomen en christō iēsou ina ēmas katadoulōsōntai 5ois oude pros ōran eixamen tē upotagē ina ē alētheia tou euangeliou diameinē pros umas 6apo de tōn dokountōn einai ti opoioi pote ēsan ouden moi diapherei prosōpon theos anthrōpou ou lambanei emoi gar oi dokountes ouden prosanethento 7alla tounantion idontes oti pepisteumai to euangelion tēs akrobustias kathōs petros tēs peritomēs 8o gar energēsas petrō eis apostolēn tēs peritomēs enērgēsen kai emoi eis ta ethnē 9kai gnontes tēn charin tēn dotheisan moi iakōbos kai kēphas kai iōannēs oi dokountes stuloi einai dexias edōkan emoi kai barnaba koinōnias ina ēmeis eis ta ethnē autoi de eis tēn peritomēn 10monon tōn ptōchōn ina mnēmoneuōmen o kai espoudasa auto touto poiēsai

11ote de ēlthen petros eis antiocheian kata prosōpon autō antestēn oti kategnōsmenos ēn 12pro tou gar elthein tinas apo iakōbou meta tōn ethnōn sunēsthien ote de ēlthon upestellen kai aphōrizen eauton phoboumenos tous ek peritomēs 13kai sunupekrithēsan autō kai oi loipoi ioudaioi ōste kai barnabas sunapēchthē autōn tē upokrisei 14all ote eidon oti ouk orthopodousin pros tēn alētheian tou euangeliou eipon tō petrō emprosthen pantōn ei su ioudaios uparchōn ethnikōs zēs kai ouk ioudaikōs ti ta ethnē anankazeis ioudaizein

15ēmeis phusei ioudaioi kai ouk ex ethnōn amartōloi 16eidotes oti ou dikaioutai anthrōpos ex ergōn nomou ean mē dia pisteōs iēsou christou kai ēmeis eis christon iēsoun episteusamen ina dikaiōthōmen ek pisteōs christou kai ouk ex ergōn nomou dioti ou dikaiōthēsetai ex ergōn nomou pasa sarx 17ei de zētountes dikaiōthēnai en christō eurethēmen kai autoi amartōloi ara christos amartias diakonos mē genoito 18ei gar a katelusa tauta palin oikodomō parabatēn emauton sunistēmi 19egō gar dia nomou nomō apethanon ina theō zēsō 20christō sunestaurōmai zō de ouketi egō zē de en emoi christos o de nun zō en sarki en pistei zō tē tou uiou tou theou tou agapēsantos me kai paradontos eauton uper emou 21ouk athetō tēn charin tou theou ei gar dia nomou dikaiosunē ara christos dōrean apethanen

Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated

Bible Hub

Galatians 1
Top of Page
Top of Page