Numbers 34
Indonesian Terjemahan Lama

1Arakian, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian: 2Katakanlah kepada bani Israel demikian ini: Apabila kamu sudah sampai ke dalam negeri Kanaan, maka inilah akan menjadi perhinggaan negeri yang bahagian pusaka kamu dari pada negeri Kanaan itu. 3Bahwa ujung selatan tanah yang di sebelah Edom itu kamu punya, mulai dari padang Zin sampai perhinggaan pada sebelah selatan itu putus di sebelah timur pada tepi Tasik-Masin, 4maka dari sanalah perhinggaan selatan akan melengkung ke kenaikan Akrabim, lalu ke Zin sampai ke sebelah selatan Kades-Barnea, maka dari sana jalannya ke Hazar-Adar, lalu terus ke Azmon. 5Kemudian perhinggaan ini akan balik dari Azmon ke sungai Mesir, yaitu ujungnya sebelah barat.

6Maka perhinggaan kamu di sebelah barat itu lautan besar; ia itu perhinggaan negerimu pada sebelah barat.

7Adapun perhinggaan kamu disebelah utara: dari lautan besar hendaklah kamu menentukan peminggir sampai ke gunung Hor, 8dan dari gunung Hor itu hendaklah kamu menentukan peminggir sampai ke tempat orang masuk ke Hamat dan dari sana perhinggaan itu lalu sampai ke Zedad. 9Maka dari sana perhinggaan itu akan sampai ke Ziferon dan ujungnya akan ada di Hazar-Enan. Ia itulah perhinggaan kamu di sebelah utara.

10Maka akan perhinggaan kamu di sebelah timur hendaklah kamu menentukan peminggir dari Hazar-Enan lalu ke Sefam. 11Maka perhinggaan itu akan turun dari Sefam ke Ribla di sebelah timur mata air Yarden, lalu perhinggaan itu akan turun lagi sambil menyusur tepi tasik Kineret pada sebelah timur. 12Maka dari sana perhinggaan itu akan turun sepanjang Yarden sampai kesudahannya di Tasik-Masin. Demikianlah tanahmu kelak dengan perhinggaannya keliling.

13Arakian, maka berpesanlah Musa kepada bani Israel, katanya: Bahwa inilah tanah yang hendak kamu ambil akan bahagianmu pusaka dengan membuang undi dan yang telah disuruh Tuhan berikan kepada suku bangsa yang sembilan itu dan kepada setengah suku bangsa Manasye. 14Karena suku bani Rubin dengan bangsanya dan suku bani Gad dengan bangsanya dan setengah suku Manasyepun telah beroleh bahagian pusakanya. 15Dua suku setengah telah beroleh bahagian pusakanya di seberang Yarden bertentangan dengan Yerikho, di sebelah timur arah ke matahari terbit.

16Dan lagi firman Tuhan kepada Musa demikian: 17Bahwa inilah nama-nama segala orang yang akan membahagi-bahagi tanah itu kepadamu akan pusaka; yaitu Eliazar, yang imam, dan Yusak bin Nun. 18Dan bagi tiap-tiap suku bangsa hendaklah kauambil seorang penghulu, supaya dibahagikannya tanah itu akan pusaka. 19Maka inilah nama-nama orang itu: bagi suku Yehuda itu Kaleb bin Yefuna, 20dan bagi suku bani Simeon itu Semuel bin Amihud, 21dan bagi suku Benyamin itu Elidad bin Kislon, 22dan bagi suku bani Dan itu penghulu Buki bin Yojli, 23dan akan bani Yusuf bagi suku bani Manasye penghulu Haniel bin Efod, 24dan bagi suku bani Efrayim penghulu Kemuil bin Siftan, 25dan bagi suku bani Zebulon itu penghulu Elizafan bin Parnakh, 26dan bagi suku bani Isakhar penghulu Paltiel bin Azan, 27dan bagi suku bani Asyer penghulu Akhihud bin Selomi, 28dan bagi suku bani Naftali penghulu Pedail bin Amihud. 29Maka sekalian inilah orang yang telah disuruh Tuhan menentukan bahagian pusaka dalam negeri Kanaan kepada segala bani Israel.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Numbers 33
Top of Page
Top of Page