2 Chronicles 34:9 Hebrew Text Analysis
2 Chronicles 34:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֜אוּwhen they cameVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
2518 [e]ḥil-qî-yā-hūחִלְקִיָּ֣הוּ ׀HilkiahNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֣ןthe priestNoun
1419 [e]hag-gā-ḏō-wl,הַגָּד֗וֹלhighAdj
5414 [e]way-yit-tə-nūוַֽיִּתְּנוּ֮and they deliveredVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3701 [e]hak-ke-sep̄הַכֶּסֶף֮the moneyNoun
935 [e]ham-mū-ḇāהַמּוּבָ֣אthat was broughtVerb
1004 [e]ḇêṯ-בֵית־into the houseNoun
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִים֒of GodNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
622 [e]’ā-sə-p̄ū-אָסְפֽוּ־had gatheredVerb
3881 [e]hal-wî-yimהַלְוִיִּם֩the LevitesAdj
8104 [e]šō-mə-rêשֹׁמְרֵ֨יthat keptVerb
5592 [e]has-sap̄הַסַּ֜ףthe doorsNoun
3027 [e]mî-yaḏמִיַּ֧דof the handNoun
4519 [e]mə-naš-šehמְנַשֶּׁ֣הfrom ManassehNoun
669 [e]wə-’ep̄-ra-yim,וְאֶפְרַ֗יִםand EphraimNoun
3605 [e]ū-mik-kōlוּמִכֹּל֙and of allNoun
7611 [e]šə-’ê-rîṯשְׁאֵרִ֣יתthe remnantNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
3605 [e]ū-mik-kāl-וּמִכָּל־and of allNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הJudahNoun
1144 [e]ū-ḇin-yā-min;וּבִנְיָמִ֑ןand BenjaminNoun
  [wə-yō-šə-ḇê[וְיֹשְׁבֵי -  
  ḵ]כ] -  
3427 [e](way-yā-šu-ḇū(וַיָּשֻׁ֖בוּthe inhabitantsVerb
  q)ק) -  
3389 [e]yə-rū-šā-lim.יְרֽוּשָׁלִָֽם׃to JerusalemNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 34:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֜אוּ אֶל־חִלְקִיָּ֣הוּ ׀ הַכֹּהֵ֣ן הַגָּדֹ֗ול וַֽיִּתְּנוּ֮ אֶת־הַכֶּסֶף֮ הַמּוּבָ֣א בֵית־אֱלֹהִים֒ אֲשֶׁ֣ר אָסְפֽוּ־הַלְוִיִּם֩ שֹׁמְרֵ֨י הַסַּ֜ף מִיַּ֧ד מְנַשֶּׁ֣ה וְאֶפְרַ֗יִם וּמִכֹּל֙ שְׁאֵרִ֣ית יִשְׂרָאֵ֔ל וּמִכָּל־יְהוּדָ֖ה וּבִנְיָמִ֑ן [וְיֹשְׁבֵי כ] (וַיָּשֻׁ֖בוּ ק) יְרֽוּשָׁלִָֽם׃

דברי הימים ב 34:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבאו אל־חלקיהו ׀ הכהן הגדול ויתנו את־הכסף המובא בית־אלהים אשר אספו־הלוים שמרי הסף מיד מנשה ואפרים ומכל שארית ישראל ומכל־יהודה ובנימן [וישבי כ] (וישבו ק) ירושלם׃

Links
2 Chronicles 34:92 Chronicles 34:9 Text Analysis2 Chronicles 34:9 Interlinear2 Chronicles 34:9 Multilingual2 Chronicles 34:9 TSK2 Chronicles 34:9 Cross References2 Chronicles 34:9 Bible Hub2 Chronicles 34:9 Biblia Paralela2 Chronicles 34:9 Chinese Bible2 Chronicles 34:9 French Bible2 Chronicles 34:9 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 34:8
Top of Page
Top of Page