1 Cronici 8
Romanian: Cornilescu
1Beniamin a născut pe Bela, întîiul lui născut, pe Aşbel, al doilea, Ahrah, al treilea, 2Noha, al patrulea, şi Rafa, al cincilea. 3Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abihud, 4Abişua, Naaman, Ahoah, 5Ghera. Şefufan şi Huram. 6Iată fiii lui Ehud, cari erau capi de familie între locuitorii din Gheba, şi cari i-au strămutat la Manahat: 7Naaman, Ahia şi Ghera. Ghera, care i -a strămutat, a născut pe Uza şi pe Ahihud. 8Şaharaim a avut copii în ţara Moabului, dupăce a îndepărtat pe nevestele sale: Huşim şi Baara. 9Cu nevastă-sa Hodeş a avut pe: Iobab, Ţibia, Meşa, Malcam, 10Ieuţ, Şochia şi Mirma. Aceştia sînt fiii săi, capii de familie. 11Cu Huşim a avut pe: Abitub şi Elpaal. 12Fiii lui Elpaal: Eber, Mişeam, şi Şemer, care a zidit Ono, Lod şi satele lui. 13Beria şi Şema, cari erau capi de familie între locuitorii Aialonului, au pus pe fugă pe locuitorii din Gat. 14Ahio, Şaşac, Ieremot, 15Zebadia, Arad, Eder, 16Micael, Işfa şi Ioha erau fiii lui Beria. - 17Zebadia, Meşulam, Hizchi, Eber, 18Işmerai, Izlia şi Iobab erau fiii lui Elpaal. - 19Iachim, Zicri, Zabdi, 20Elienai, Ţiltai, Eliel, 21Adaia, Beraia şi Şimrat erau fiii lui Şimei. 22Işpan, Eber, Eliel, 23Abdon, Zicri, Hanan, 24Hanania, Elam, Antotia, 25Ifdeia şi Penuel erau fiii lui Şaşac. - 26Şamşerai, Şeharia, Atalia, 27Iaareşia, Elia şi Zicri erau fiii lui Ieroham. - 28Aceştia sînt capi de familie, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

29Tatăl lui Gabaon locuia la Gabaon, şi numele nevestei lui era Maaca. 30Abdon era fiul său întîi născut, apoi Ţur, Chis, Baal, Nadab, 31Ghedor, Ahio, şi Zecher. 32Miclot a născut pe Şimea. Şi ei locuiau tot la Ierusalim lîngă fraţii lor, împreună cu fraţii lor. -

33Ner a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Şua, pe Abinadab şi pe Eşbaal. 34Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica. 35Fiii lui Mica: Piton, Melec, Taerea şi Ahaz. 36Ahaz a născut pe Iehoada; Iehoada a născut pe Alemet, Azmavet şi Zimri; Zimri a născut pe Moţa; 37Moţa a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Rafa; Eleasa a fost fiul acestuia; Aţel a fost fiul acestuia; 38Aţel a avut şase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Toţi aceştia erau fiii lui Aţel. - 39Fiii fratelui său Eşec: Ulam, întîiul lui născut, Ieus, al doilea, şi Elifelet, al treilea. 40Fiii lui Ulam au fost oameni viteji, cari trăgeau cu arcul şi au avut mulţi fii şi nepoţi, o sută cinci zeci. Toţi aceştia sînt fiii lui Beniamin.



Romanian: Cornilescu

Bible Hub

1 Chronicles 7
Top of Page
Top of Page