1 Cronici 7
Romanian: Cornilescu
1Fiii lui Isahar: Tola, Pua, Iaşub şi Şimron, patru. 2Fiii lui Tola: Uzi, Refaia, Ieriel, Iahmai, Ibsam şi Samuel, căpeteniile caselor părinţilor lor, anume ai lui Tola, oameni viteji în neamul lor; pe vremea lui David numărul lor era de douăzeci şi două de mii şase sute. 3Fiul lui Uzi: Izrahia. Fiii lui Izrahia: Micael, Obadia, Ioel, Işia, de toţi cinci căpetenii; 4aveau cu ei, după neamurile lor, după casele părinţilor lor, treizeci şi şase de mii de oameni, ostaşi înarmaţi pentru război, căci aveau multe neveste şi fii. 5Fraţii lor, după toate familiile lui Isahar, oameni viteji erau de toţi optzeci şi şapte de mii, scrişi în spiţele de neam.

6Fiii lui Beniamin: Bela, Becher şi Iediael, trei. 7Fiii lui Bela: Eţbon, Uzi, Uziel, Ierimot, şi Iri, cinci căpetenii ai caselor părinţilor lor, oamenii viteji, şi scrişi în spiţele de neam în număr de douăzeci şi două de mii treizeci şi patru. - 8Fiii lui Becher: Zemira, Ioaş, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot şi Alamet; toţi aceştia erau fii ai lui Becher, 9şi scrişi în spiţele de neam, după neamurile lor, drept căpetenii ale caselor părinţilor lor, oameni viteji, în număr de douăzeci de mii două sute. - 10Fiul lui Iediael: Bilhan. Fiii lui Bilhan: Ieuş, Beniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarsis şi Ahişahar; 11toţi aceştia erau fii ai lui Iediael, căpetenii ale caselor părinţilor lor, oameni viteji, în număr de şaptesprezece mii două sute, în stare să poarte armele şi să meargă la răsboi. 12Şupim şi Hupim, fiii lui Ir; Huşim, fiul lui Aher.

13Fiii lui Neftali: Iahţiel, Guni, Ieţer şi Şalum, fiii Bilhei.

14Fiii lui Manase: Asriel, pe care l -a născut ţiitoarea sa siriacă; ea a născut pe Machir, tatăl lui Galaad. 15Machir a luat de nevastă pe sora lui Hupim şi Şupim. Numele sorei lui era Maaca. Numele celui de al doilea fiu era Ţelofhad; şi Ţelofhad a avut fete. 16Maaca, nevasta lui Machir, a născut un fiu, şi i -a pus numele Pereş; numele fratelui său era Şereş, şi fiii săi erau Ulam şi Rechem. 17Fiul lui Ulam: Bedan. Aceştia sînt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase. 18Soru-sa Homalechet a născut pe Işhod, pe Abiezer şi pe Mahla. 19Fiii lui Şemida erau: Ahian, Sihem, Lichi şi Aniam.

20Fiii lui Efraim: Şutelah; Bered, fiul său; Tahat, fiul său; Eleada, fiul său; Tahat, fiul său: 21Zabad, fiul său; Şutelah, fiul său; Ezer şi Elead. Oamenii din Gat, născuţi în ţară, i-au omorît, pentrucă se pogorîseră să le ia turmele. 22Efraim, tatăl lor, s'a jălit multă vreme, şi fraţii săi au venit să -l mîngîie. 23Apoi a intrat la nevastă-sa, şi ea a zămislit şi a născut un fiu; el i -a pus numele Beria (În nenorocire), pentrucă nenorocirea era în casă. 24A avut ca fiică pe Şeera care a zidit Bet-Horonul de jos şi Bet-Horonul de sus şi pe Uzen-Şeera. 25Refah, fiul său, şi Reşef; Telah, fiul său; Tahan, fiul său. 26Laedan, fiul său; Amihud, fiul său; Elişama, fiul său; 27Nun, fiul său; Iosua, fiul său.

28Ei aveau în stăpînire şi ca locuinţă Betelul cu satele lui; la răsărit: Naaran; la apus: Ghezer cu satele lui, Sihemul cu satele lui, pînă la Gaza cu satele ei. 29Fiii lui Manase stăpîneau Bet-Şeanul cu satele lui, Taanacul cu satele lui, Meghidoul cu satele lui, Dorul cu satele lui. În aceste cetăţi au locuit fiii lui Iosif, fiul lui Israel.

30Fiii lui Aşer: Imna, Işva, Işvi, şi Beria; şi Serah, sora lor. 31Fiii lui Beria: Eber şi Malchiel. 32Malchiel a fost tatăl lui Birzavit. Şi Eber a născut pe Iaflet, pe Şomer şi pe Hotam, şi pe sora lor Şua. - 33Fiii lui Iaflet: Pasac, Bimhal, şi Aşvat. Aceştia sînt fiii lui Iaflet. - 34Fiii lui Şamer: Ahi, Rohega, Huba şi Aram. - 35Fiii lui Helem, fratele său: Ţofah, Imna, Şeleş şi Amal. 36Fiii lui Ţofah: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Imra, 37Beţer, Hod, Şama, Şilşa, Itran şi Beera. 38Fiii lui Ieter: Iefune, Pispa şi Ara. - 39Fiii lui Ula: Arah, Haniel şi Riţia. - 40Toţi aceştia erau fiii lui Aşer, căpeteniile caselor părinţilor lor, oameni aleşi şi viteji, căpeteniile domnilor, scrişi în număr de douăzeci şi şase de mii de oameni, în stare să poarte armele şi să meargă la război.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

1 Chronicles 6
Top of Page
Top of Page