1 Cronici 6
Romanian: Cornilescu
1Fiii lui Levi: Gherşom, Chehat şi Merari. 2Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel. 3Fiii lui Amram: Aaron şi Moise, şi Maria. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar. 4Eleazar a născut pe Fineas; Fineas a născut pe Abişua: 5Abişua a născut pe Buchi; Buchi a născut pe Uzi; 6Uzi a născut pe Zerahia; Zerahia a născut pe Meraiot; 7Meraiot a născut pe Amaria: Amaria a născut pe Ahitub; 8Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Ahimaaţ: 9Ahimaaţ a născut pe Azaria; Azaria a născut pe Iohanan; 10Iohanan a născut pe Azaria, care a fost preot în casa pe care a zidit -o Solomon la Ierusalim; 11Azaria a născut pe Amaria; Amaria a născut pe Ahitub; 12Ahitub a născut pe Ţadoc; Ţadoc a născut pe Şalum; 13Şalum a născut pe Hilchia, Hilchia a născut pe Azaria; 14Azaria a născut pe Seraia. Seraia a născut pe Iehoţadac. 15Iehoţadac a plecat şi el cînd a dus Domnul în robie pe Iuda şi Ierusalimul prin Nebucadneţar.

16Fiii lui Levi: Gherşom, Chehat şi Merari. - 17Iată numele fiilor lui Gherşom: Libni şi Şimei. - 18Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel. 19Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi. -Acestea sînt familiile lui Levi, după părinţii lor. 20Din Gherşom: Libni, fiul său; Iahat, fiul său; Zima, fiul său; 21Ioah, fiul său; Ido, fiul său; Zerah, fiul său; Ieatrai, fiul său. - 22Fiii lui Chehat: Aminadab, fiul său; Core, fiul său; Asir, fiul său; 23Elcana, fiul său; Ebiasaf, fiul său; Asir, fiul său; 24Tahat, fiul său; Uriel, fiul său; Ozia, fiul său; Saul, fiul său. 25Fiii lui Elcana: Amasai şi Ahimot; 26Elcana, fiul său; Elcana-Ţofai, fiul său; Nahat, fiul său; 27Eliab, fiul său; Ieroham, fiul său; Elcana, fiul său; 28şi fiii lui Samuel, întîiul născut: Vaşni şi Abia. - 29Fiii lui Merari: Mahli; Libni, fiul său; Şimei, fiul său; Uza, fiul său; 30Şimea, fiul său; Haghia, fiul său; Asaia, fiul său.

31Iată aceia pe cari i -a pus David pentru cîrmuirea cîntării în Casa Domnului, de cînd a avut chivotul un loc de odihnă: 32ei împlineau slujba de cîntăreţi înaintea locaşului cortului întîlnirii, pînă cînd a zidit Solomon Casa Domnului la Ierusalim, şi îşi făceau slujba după rînduiala care le era poruncită. 33Iată cei ce slujeau cu fiii lor. Dintre fiii Chehatiţilor: Heman, cîntăreţul, fiul lui Ioel, fiul lui Samuel, 34fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah, 35fiul lui Ţuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai, 36fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Ţefania, 37fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, 38fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. - 39Fratele său Asaf, care stătea la dreapta sa, Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Şimea, 40fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia, 41fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia, 42fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Şimei, 43fiul lui Iahat, fiul lui Gherşom, fiul lui Levi. - 44Fiii lui Merari, fraţii lor, la stînga; Etan, fiul lui Chişi, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc, 45fiul lui Haşabia, fiul lui Amaţia, fiul lui Hilchia, 46fiul lui Amţi, fiul lui Bani, fiul lui Şemer, 47fiul lui Mahli, fiul lui Muşi, fiul lui Merari, fiul lui Levi. 48Fraţii lor, Leviţii, erau însărcinaţi cu toată slujba locaşului Casei lui Dumnezeu.

49Aaron şi fiii săi aduceau jertfe pe altarul arderilor de tot şi tămîie pe altarul tămîiei, împlineau toate slujbele în Locul prea sfînt, şi făceau ispăşire pentru Israel, potrivit cu tot ce poruncise Moise, robul lui Dumnezeu. 50Iată fiii lui Aaron: Eleazar, fiul său; Fineas, fiul său; Abişua, fiul său; 51Buchi, fiul său; Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său; 52Meraiot, fiul său; Amaria, fiul său; Ahitub, fiul său; 53Ţadoc, fiul său; Ahimaaţ, fiul său.

54Iată locuinţele lor, după satele lor, în hotarele cari le-au fost însemnate. Fiilor lui Aaron din familia Chehatiţilor, ieşiţi cei dintîi la sorţ, 55li s'a dat Hebronul în ţara lui Iuda, şi locurile lui de păşunat; 56dar cîmpia cetăţii şi satele ei au fost date lui Caleb, fiul lui Iefune. 57Fiilor lui Aaron li s'a dat cetatea de scăpare Hebron, Libna, şi locurile ei de păşunat, Iatir, Eştemoa cu locurile ei de păşunat, 58Hilen cu locurile lui de păşunat, Debir cu locurile lui de păşunat, 59Aşan cu locurile lui de păşunat, Bet-Şemeş cu locurile lui de păşunat; 60şi din seminţia lui Beniamin: Gheba cu locurile lui de păşunat, Alemet cu locurile lui de păşunat, Anatot cu locurile lui de păşunat. Toate cetăţile lor erau treisprezece cetăţi, după familiile lor.

61Celorlalţi fii ai lui Chehat li s'au dat prin sorţi zece cetăţi din familiile seminţiei lui Efraim, din seminţia lui Dan, şi din jumătatea seminţiei lui Manase. 62Fiii lui Gherşom, după familiile lor, au căpătat treisprezece cetăţi din seminţia lui Isahar, din seminţia lui Aşer, din seminţia lui Neftali şi din seminţia lui Manase în Basan. 63Fiii lui Merari, după familiile lor, au căpătat prin sorţi douăsprezece cetăţi din seminţia lui Ruben, din seminţia lui Gad şi din seminţia lui Zabulon. 64Copiii lui Israel au dat astfel Leviţilor cetăţile şi locurile lor de păşunat. 65Au dat prin sorţi, din seminţia fiilor lui Iuda, din seminţia fiilor lui Simeon şi din seminţia fiilor lui Beniamin, aceste cetăţi, pe cari le-au numit pe nume.

66Cît pentru celelalte familii ale fiilor lui Chehat, cetăţile ţinutului lor au fost luate din seminţia lui Efraim. 67Le-au dat cetatea de scăpare Sihem cu locurile lui de păşunat, în muntele lui Efraim, Ghezer cu locurile lui de păşunat, 68Iocmeam cu locurile lui de păţunat, Bet-Horon cu locurile lui de păşunat, 69Aialon cu locurile lui de păşunat, şi Gat-Rimon cu locurile lui de păşunat; 70şi din jumătatea seminţiei lui Manase, au dat: Aner cu locurile lui de păşunat, şi Bileam cu locurile lui de păşunat, pentru familia celorlalţi fii ai lui Chehat.

71Fiilor lui Gherşom le-au dat: din familia jumătăţii seminţiei lui Manase, Golan în Basan cu locurile lui de păşunat, şi Aştarot cu locurile lui de păşunat; 72din seminţia lui Isahar: Chedeş cu locurile lui de păşunat, Dobrat cu locurile lui de păşunat, 73Ramot cu locurile lui de păşunat, şi Anem cu locurile lui de păşunat; 74din seminţia lui Aşer, Maşal cu locurile lui de păşunat, Abdon cu locurile lui de păşunat, 75Hucoc cu locurile lui de păşunat şi Rehob cu locurile lui de păşunat; 76şi din seminţia lui Neftali: Chedeş din Galilea cu locurile lui de păşunat, Hamon cu locurile lui de păşunat, şi Chiriataim cu locurile lui de păşunat.

77Celorlalţi Leviţi, fiilor lui Merari, le-au dat, din seminţia lui Zabulon: Rimono cu locurile lui de păşunat, şi Taborul cu locurile lui de păşunat, 78iar de cealaltă parte a Iordanului, în faţa Ierihonului, la răsărit de Iordan: din seminţia lui Ruben, Beţer, în pustie, cu locurile lui de păşunat, Iahţa cu locurile lui de păşunat, 79Chedemot cu locurile lui de păşunat, şi Mefaat cu locurile lui de păşunat; 80şi din seminţia lui Gad, Ramot din Galaad cu locurile lui de păşunat, Mahanaim cu locurile lui de păşunat, 81Hesbonul cu locurile lui de păşunat, şi Iaezer cu locurile lui de păşunat.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

1 Chronicles 5
Top of Page
Top of Page