Romans 15:4
New International Version
For everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in the Scriptures and the encouragement they provide we might have hope.

New Living Translation
Such things were written in the Scriptures long ago to teach us. And the Scriptures give us hope and encouragement as we wait patiently for God's promises to be fulfilled.

English Standard Version
For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures we might have hope.

New American Standard Bible
For whatever was written in earlier times was written for our instruction, so that through perseverance and the encouragement of the Scriptures we might have hope.

King James Bible
For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope.

Holman Christian Standard Bible
For whatever was written in the past was written for our instruction, so that we may have hope through endurance and through the encouragement from the Scriptures.

International Standard Version
For everything that was written long ago was written to instruct us, so that we might have hope through the endurance and encouragement that the Scriptures give us.

NET Bible
For everything that was written in former times was written for our instruction, so that through endurance and through encouragement of the scriptures we may have hope.

Aramaic Bible in Plain English
For everything that is written from ancient times is written for our teaching, that by patience and by comfort of the Scriptures we should have hope.

GOD'S WORD® Translation
Everything written long ago was written to teach us so that we would have confidence through the endurance and encouragement which the Scriptures give us.

Jubilee Bible 2000
For the things that were written beforehand were written for our instruction that we, through patient endurance and through the comfort of the scriptures, might have hope.

King James 2000 Bible
For whatever things were written before were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope.

American King James Version
For whatever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope.

American Standard Version
For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that through patience and through comfort of the scriptures we might have hope.

Douay-Rheims Bible
For what things soever were written, were written for our learning: that through patience and the comfort of the scriptures, we might have hope.

Darby Bible Translation
For as many things as have been written before have been written for our instruction, that through endurance and through encouragement of the scriptures we might have hope.

English Revised Version
For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that through patience and through comfort of the scriptures we might have hope.

Webster's Bible Translation
For whatever things were written formerly, were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope.

Weymouth New Testament
For all that was written of old has been written for our instruction, so that we may always have hope through the power of endurance and the encouragement which the Scriptures afford.

World English Bible
For whatever things were written before were written for our learning, that through patience and through encouragement of the Scriptures we might have hope.

Young's Literal Translation
for, as many things as were written before, for our instruction were written before, that through the endurance, and the exhortation of the Writings, we might have the hope.

Romeine 15:4 Afrikaans PWL
Alles wat van die ou tyd af geskryf is, is geskryf vir ons tot lering sodat ons deur volhardende geduld en vertroosting vanuit die Skrifte ’n versekerde verwagting kan hê.

Romakëve 15:4 Albanian
Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën u shkruan për mësimin tonë, që me anë të këmbënguljes dhe të ngushëllimit të Shkrimeve, të kemi shpresë.

ﺭﻭﻣﻴﺔ 15:4 Arabic: Smith & Van Dyke
لان كل ما سبق فكتب كتب لاجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء.

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 15:4 Armenian (Western): NT
Որովհետեւ նախապէս գրուած ամէն ինչ՝ գրուեցաւ որ մե՛նք սորվինք, որպէսզի յոյս ունենանք՝ համբերութեամբ ու Գիրքերուն մխիթարութեամբ:

Romanoetara. 15:4 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen aitzinetic scribatu diraden gauça guciac, gure doctrinatan scribatu içan dirade, Scripturetaco patientiaz eta consolationez sperança dugunçát.

D Roemer 15:4 Bavarian
Und allss, was ainstmaals gschribn wordn ist, ist üns zuer Leer gschribn, auf däß myr voller Hoffnung bleibnd durch dö Geduld und dönn Muet, wo üns d Schrift gibt.

Римляни 15:4 Bulgarian
Защото всичко, що е било от по-напред писано, писано е било за наша поука, та чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
實際上,凡是先前被記載的,都是為了教導我們而寫的,好讓我們藉著忍耐和經上的安慰,懷有盼望。

中文标准译本 (CSB Simplified)
实际上,凡是先前被记载的,都是为了教导我们而写的,好让我们藉着忍耐和经上的安慰,怀有盼望。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
從前所寫的聖經都是為教訓我們寫的,叫我們因聖經所生的忍耐和安慰,可以得著盼望。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
从前所写的圣经都是为教训我们写的,叫我们因圣经所生的忍耐和安慰,可以得着盼望。

羅 馬 書 15:4 Chinese Bible: Union (Traditional)
從 前 所 寫 的 聖 經 都 是 為 教 訓 我 們 寫 的 , 叫 我 們 因 聖 經 所 生 的 忍 耐 和 安 慰 可 以 得 著 盼 望 。

羅 馬 書 15:4 Chinese Bible: Union (Simplified)
从 前 所 写 的 圣 经 都 是 为 教 训 我 们 写 的 , 叫 我 们 因 圣 经 所 生 的 忍 耐 和 安 慰 可 以 得 着 盼 望 。

Poslanica Rimljanima 15:4 Croatian Bible
Uistinu, što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama imamo nadu.

Římanům 15:4 Czech BKR
Nebo kteréžkoli věci napsány jsou, k našemu naučení napsány jsou, abychom skrze trpělivost a potěšení Písem naději měli.

Romerne 15:4 Danish
Thi alt, hvad der er skrevet tilforn, det er skrevet til vor Belæring, for at vi skulle have Haabet ved Udholdenheden og Skrifternes Trøst.

Romeinen 15:4 Dutch Staten Vertaling
Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden.

Nestle Greek New Testament 1904
ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν.

Westcott and Hort 1881
ὅσα γὰρ προεγράφη, πάντα εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὅσα γὰρ προεγράφη, (πάντα) εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν.

Greek Orthodox Church 1904
ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν.

Tischendorf 8th Edition
ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν ἐγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὅσα γὰρ προεγράφη εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οσα γαρ προεγραφη [παντα] εις την ημετεραν διδασκαλιαν εγραφη ινα δια της υπομονης και δια της παρακλησεως των γραφων την ελπιδα εχωμεν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οσα γαρ προεγραφη εις την ημετεραν διδασκαλιαν εγραφη ινα δια της υπομονης και δια της παρακλησεως των γραφων την ελπιδα εχωμεν

Stephanus Textus Receptus 1550
οσα γαρ προεγραφη εις την ημετεραν διδασκαλιαν προεγραφη ινα δια της υπομονης και της παρακλησεως των γραφων την ελπιδα εχωμεν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
οσα γαρ προεγραφη, εις την ημετεραν διδασκαλιαν προεγραφη, ινα δια της υπομονης και της παρακλησεως των γραφων την ελπιδα εχωμεν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οσα γαρ προεγραφη εις την ημετεραν διδασκαλιαν προεγραφη ινα δια της υπομονης και δια της παρακλησεως των γραφων την ελπιδα εχωμεν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οσα γαρ προεγραφη {VAR1: [παντα] } εις την ημετεραν διδασκαλιαν εγραφη ινα δια της υπομονης και δια της παρακλησεως των γραφων την ελπιδα εχωμεν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hosa gar proegraphē, eis tēn hēmeteran didaskalian egraphē, hina dia tēs hypomonēs kai dia tēs paraklēseōs tōn graphōn tēn elpida echōmen.

hosa gar proegraphe, eis ten hemeteran didaskalian egraphe, hina dia tes hypomones kai dia tes parakleseos ton graphon ten elpida echomen.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hosa gar proegraphē, panta eis tēn hēmeteran didaskalian egraphē, hina dia tēs hypomonēs kai dia tēs paraklēseōs tōn graphōn tēn elpida echōmen.

hosa gar proegraphe, panta eis ten hemeteran didaskalian egraphe, hina dia tes hypomones kai dia tes parakleseos ton graphon ten elpida echomen.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 15:4 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
osa gar proegraphē eis tēn ēmeteran didaskalian egraphē ina dia tēs upomonēs kai dia tēs paraklēseōs tōn graphōn tēn elpida echōmen

osa gar proegraphE eis tEn Emeteran didaskalian egraphE ina dia tEs upomonEs kai dia tEs paraklEseOs tOn graphOn tEn elpida echOmen

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 15:4 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
osa gar proegraphē eis tēn ēmeteran didaskalian proegraphē ina dia tēs upomonēs kai dia tēs paraklēseōs tōn graphōn tēn elpida echōmen

osa gar proegraphE eis tEn Emeteran didaskalian proegraphE ina dia tEs upomonEs kai dia tEs paraklEseOs tOn graphOn tEn elpida echOmen

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 15:4 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
osa gar proegraphē eis tēn ēmeteran didaskalian proegraphē ina dia tēs upomonēs kai tēs paraklēseōs tōn graphōn tēn elpida echōmen

osa gar proegraphE eis tEn Emeteran didaskalian proegraphE ina dia tEs upomonEs kai tEs paraklEseOs tOn graphOn tEn elpida echOmen

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 15:4 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
osa gar proegraphē eis tēn ēmeteran didaskalian proegraphē ina dia tēs upomonēs kai tēs paraklēseōs tōn graphōn tēn elpida echōmen

osa gar proegraphE eis tEn Emeteran didaskalian proegraphE ina dia tEs upomonEs kai tEs paraklEseOs tOn graphOn tEn elpida echOmen

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 15:4 Westcott/Hort - Transliterated
osa gar proegraphē [panta] eis tēn ēmeteran didaskalian egraphē ina dia tēs upomonēs kai dia tēs paraklēseōs tōn graphōn tēn elpida echōmen

osa gar proegraphE [panta] eis tEn Emeteran didaskalian egraphE ina dia tEs upomonEs kai dia tEs paraklEseOs tOn graphOn tEn elpida echOmen

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 15:4 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
osa gar proegraphē {WH: [panta] } eis tēn ēmeteran didaskalian egraphē ina dia tēs upomonēs kai dia tēs paraklēseōs tōn graphōn tēn elpida echōmen

osa gar proegraphE {WH: [panta]} eis tEn Emeteran didaskalian egraphE ina dia tEs upomonEs kai dia tEs paraklEseOs tOn graphOn tEn elpida echOmen

Rómaiakhoz 15:4 Hungarian: Karoli
Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tûrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.

Al la romanoj 15:4 Esperanto
CXar cxio, kio estas antauxe skribita, estas skribita por nia instruado, por ke per pacienco kaj per konsolo de la Skriboj ni havu esperon.

Kirje roomalaisille 15:4 Finnish: Bible (1776)
Sillä mitä ennen kirjoitettu on, se on meille opiksi kirjoitettu, että meillä kärsivällisyyden ja Raamattuin lohdutuksen kautta toivo olis.

Romains 15:4 French: Darby
Car toutes les choses qui ont ete ecrites auparavant ont ete ecrites pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation des ecritures, nous ayons esperance.

Romains 15:4 French: Louis Segond (1910)
Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience, et par la consolation que donnent les Ecritures, nous possédions l'espérance.

Romains 15:4 French: Martin (1744)
Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant, ont été écrites pour notre instruction; afin que par la patience et par la consolation des Ecritures nous ayons espérance.

Roemer 15:4 German: Modernized
Was aber zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, auf daß wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben.

Roemer 15:4 German: Luther (1912)
Was aber zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, auf daß wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben.

Roemer 15:4 German: Textbibel (1899)
Denn was einst geschrieben ward, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Beständigkeit und den Trost der Schrift die Hoffnung haben.

Romani 15:4 Italian: Riveduta Bible (1927)
Perché tutto quello che fu scritto per l’addietro, fu scritto per nostro ammaestramento, affinché mediante la pazienza e mediante la consolazione delle Scritture noi riteniamo la speranza.

Romani 15:4 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè tutte le cose, che furono già innanzi scritte, furono scritte per nostro ammaestramento; acciocchè, per la pazienza, e per la consolazione delle scritture, noi riteniamo la speranza.

ROMA 15:4 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena seberapa banyak hal yang tersurat terdahulu itu, sudah disuratkan akan menjadi pengajaran bagi kita, supaya kita menaruh harap dari sebab sabar dan dari sebab penghiburan, yang daripada Alkitab.

Romans 15:4 Kabyle: NT
Ayen akk yuran si zik, yura iwakken a nelmed amek ara nesɛu asirem s ṣṣbeṛ akk-d țmeṛǧiwt i d-țakent tira iqedsen.

로마서 15:4 Korean
무엇이든지 전에 기록한 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 안위로 소망을 가지게 함이니라

Romanos 15:4 Latin: Vulgata Clementina
Quæcumque enim scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt : ut per patientiam, et consolationem Scripturarum, spem habeamus.

Romiešiem 15:4 Latvian New Testament
Jo viss, kas ir uzrakstīts, ir rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs pacietībā un Rakstu iepriecinājumā smeltos cerību.

Laiðkas romieèiams 15:4 Lithuanian
O visa, kas anksčiau parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir Raštų paguoda turėtume viltį.

Romans 15:4 Maori
Ko nga mea katoa hoki i tuhituhia i mua he mea tuhituhi hei whakaako i a tatou, kia whai tumanakohanga ai tatou, i te mea ka whakamanawanui, ka whakamarietia hoki e nga karaipiture.

Romerne 15:4 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, forat vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir.

Romanos 15:4 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza.

Romanos 15:4 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia (perseverancia) y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza.

Romanos 15:4 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas; para que por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.

Romanos 15:4 Spanish: Reina Valera 1909
Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas; para que por la paciencia, y por la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.

Romanos 15:4 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas; para que por el padecer con paciencia, y por la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.

Romanos 15:4 Bíblia King James Atualizada Português
Porquanto tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança.

Romanos 15:4 Portugese Bible
Porquanto, tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança.   

Romani 15:4 Romanian: Cornilescu
Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentruca, prin răbdarea şi nu prin mîngîierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.

К Римлянам 15:4 Russian: Synodal Translation (1876)
А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду.

К Римлянам 15:4 Russian koi8r
А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду.

Romans 15:4 Shuar New Testament
N·nisan Ashφ yaunchu Yus-Papinium aarma iin jintintramatniun aararmiayi. Nujai atsantamkurin shiir Wßinkiattajnia nuka katsuntrar Nßkastatji.

Romabrevet 15:4 Swedish (1917)
Ty allt vad som fordom har blivit skrivet, det är skrivet oss till undervisning, för att vi, genom ståndaktighet och genom den tröst som skrifterna giva, skola bevara vårt hopp.

Warumi 15:4 Swahili NT
Maana yote yalioandikwa yameandikwa kwa ajili ya kutufundisha sisi ili kutokana na saburi na faraja tupewayo na Maandiko hayo Matakatifu tupate kuwa na matumaini.

Mga Taga-Roma 15:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa.

โรม 15:4 Thai: from KJV
เพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเรา เพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความเพียรและความชูใจด้วยพระคัมภีร์

Romalılar 15:4 Turkish
Önceden ne yazıldıysa, bize öğretmek için, sabırla ve Kutsal Yazıların verdiği cesaretle umudumuz olsun diye yazıldı.

Римляни 15:4 Ukrainian: NT
Скільки бо перше написано, нам на науку написано, щоб через терпіннє та утїшеннє (з) писання мали надію.

Romans 15:4 Uma New Testament
Hawe'ea to te'uki' owi hi Buku Tomoroli', te'uki' bona mpotudui' -ta. Ngkai tudui' to tarata hi Buku Tomoroli' toe, kita' jadi' ntaha hi rala kasusaa' pai' te'apui nono-ta, bona moroho-ta mposarumaka Alata'ala.

Roâ-ma 15:4 Vietnamese (1934)
Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy.

Romans 15:3
Top of Page
Top of Page