Romans 11:24
New International Version
After all, if you were cut out of an olive tree that is wild by nature, and contrary to nature were grafted into a cultivated olive tree, how much more readily will these, the natural branches, be grafted into their own olive tree!

New Living Translation
You, by nature, were a branch cut from a wild olive tree. So if God was willing to do something contrary to nature by grafting you into his cultivated tree, he will be far more eager to graft the original branches back into the tree where they belong.

English Standard Version
For if you were cut from what is by nature a wild olive tree, and grafted, contrary to nature, into a cultivated olive tree, how much more will these, the natural branches, be grafted back into their own olive tree.

Berean Study Bible
For if you were cut from a wild olive tree, and contrary to nature were grafted into one that is cultivated, how much more readily will these, the natural branches, be grafted into their own olive tree!

New American Standard Bible
For if you were cut off from what is by nature a wild olive tree, and were grafted contrary to nature into a cultivated olive tree, how much more will these who are the natural branches be grafted into their own olive tree?

King James Bible
For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature, and wert graffed contrary to nature into a good olive tree: how much more shall these, which be the natural branches, be graffed into their own olive tree?

Holman Christian Standard Bible
For if you were cut off from your native wild olive and against nature were grafted into a cultivated olive tree, how much more will these--the natural branches--be grafted into their own olive tree?

International Standard Version
After all, if you were cut off from what is naturally a wild olive tree, and contrary to nature were grafted into a cultivated olive tree, how much easier it will be for these natural branches to be grafted back into their own olive tree!

NET Bible
For if you were cut off from what is by nature a wild olive tree, and grafted, contrary to nature, into a cultivated olive tree, how much more will these natural branches be grafted back into their own olive tree?

Aramaic Bible in Plain English
For if you who are from a wild olive tree, which is your natural condition, were cut off and are grafted into the good olive tree apart from your natural condition, how much more will those surely be grafted into the olive tree of their own nature?

GOD'S WORD® Translation
In spite of the fact that you have been cut from a wild olive tree, you have been grafted onto a cultivated one. So wouldn't it be easier for these natural branches to be grafted onto the olive tree they belong to?

Jubilee Bible 2000
For if thou wert cut out of the olive tree which is wild by nature and wert grafted contrary to nature into the good olive tree, how much more shall these, which are the natural branches, be grafted into their own olive tree?

King James 2000 Bible
For if you were cut out of the olive tree which is wild by nature, and were grafted contrary to nature into a good olive tree: how much more shall these, who are the natural branches, be grafted into their own olive tree?

American King James Version
For if you were cut out of the olive tree which is wild by nature, and were grafted contrary to nature into a good olive tree: how much more shall these, which be the natural branches, be grafted into their own olive tree?

American Standard Version
For if thou wast cut out of that which is by nature a wild olive tree, and wast grafted contrary to nature into a good olive tree; how much more shall these, which are the natural branches , be grafted into their own olive tree?

Douay-Rheims Bible
For if thou wert cut out of the wild olive tree, which is natural to thee; and, contrary to nature, were grafted into the good olive tree; how much more shall they that are the natural branches, be grafted into their own olive tree?

Darby Bible Translation
For if *thou* hast been cut out of the olive tree wild by nature, and, contrary to nature, hast been grafted into the good olive tree, how much rather shall they, who are according to nature be grafted into their own olive tree?

English Revised Version
For if thou wast cut out of that which is by nature a wild olive tree, and wast grafted contrary to nature into a good olive tree: how much more shall these, which are the natural branches, be grafted into their own olive tree?

Webster's Bible Translation
For if thou wast cut out of the olive-tree which is wild by nature, and wast ingrafted contrary to nature into a good olive-tree; how much more shall these, which are the natural branches, be grafted into their own olive-tree?

Weymouth New Testament
and if you were cut from that which by nature is a wild olive and contrary to nature were grafted into the good olive tree, how much more certainly will these natural branches be grafted on their own olive tree?

World English Bible
For if you were cut out of that which is by nature a wild olive tree, and were grafted contrary to nature into a good olive tree, how much more will these, which are the natural branches, be grafted into their own olive tree?

Young's Literal Translation
for if thou, out of the olive tree, wild by nature, wast cut out, and, contrary to nature, wast graffed into a good olive tree, how much rather shall they, who are according to nature, be graffed into their own olive tree?

Romeine 11:24 Afrikaans PWL
want as jy afgekap is van die olyfboom wat van nature wild is en teen die natuur in op die mak olyfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan wat dit van nature is, op hul natuurlike olyfboom ingeënt word?

Romakëve 11:24 Albanian
Sepse, në qoftë se ti u këpute nga ulliri i egër prej natyre dhe u shartove kundër natyrës në ulli të butë, aq më tepër këto, që janë degë prej natyre, do të shartohen në ullirin e vet.

ﺭﻭﻣﻴﺔ 11:24 Arabic: Smith & Van Dyke
لانه ان كنت انت قد قطعت من الزيتونة البرية حسب الطبيعة وطعمت بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة فكم بالحري يطعّم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 11:24 Armenian (Western): NT
Քանի որ եթէ դուն կտրուեցար այն ձիթենիէն՝ որ բնութեամբ վայրի էր, եւ հակառակ բնութեան՝ պատուաստուեցար լաւ ձիթենիի մը վրայ, ա՛լ ո՜րչափ աւելի ասոնք՝ որ բնական ճիւղերն են, պիտի պատուաստուին իրենց սեփական ձիթենիին վրայ:

Romanoetara. 11:24 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen baldin hi naturaz bassa cen oliuatic ebaqui içan bahaiz, eta natura contra oliua onean charthatu bahaiz: cembatez areago natural diradenac charthaturen dirade bere oliua proprian ?

D Roemer 11:24 Bavarian
Bist also von n Wildölbaaum ausherghaut und gögn all Uret eyn dönn edln einpfropft, naacherd werdnd eerst recht de aignen, uretedln Zweig yn n Stammbaaum wider einpfropft.

Римляни 11:24 Bulgarian
Понеже, ако ти си бил отсечен от маслина по естество дива, и, против естеството, си бил присаден на питомна маслина, то колко повече ония, които са естествени [клони], ще се присадят на своята маслина!

中文標準譯本 (CSB Traditional)
要知道,如果你從天然的野橄欖樹上被砍下來,尚且能違反自然、被接在栽培的橄欖樹上,何況那些原生的樹枝,難道不更能接在自己的橄欖樹上嗎?

中文标准译本 (CSB Simplified)
要知道,如果你从天然的野橄榄树上被砍下来,尚且能违反自然、被接在栽培的橄榄树上,何况那些原生的树枝,难道不更能接在自己的橄榄树上吗?

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你是從那天生的野橄欖上砍下來的,尚且逆著性得接在好橄欖上,何況這本樹的枝子要接在本樹上呢?

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你是从那天生的野橄榄上砍下来的,尚且逆着性得接在好橄榄上,何况这本树的枝子要接在本树上呢?

羅 馬 書 11:24 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 是 從 那 天 生 的 野 橄 欖 上 砍 下 來 的 , 尚 且 逆 著 性 得 接 在 好 橄 欖 上 , 何 況 這 本 樹 的 枝 子 , 要 接 在 本 樹 上 呢 !

羅 馬 書 11:24 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 是 从 那 天 生 的 野 橄 榄 上 砍 下 来 的 , 尚 且 逆 着 性 得 接 在 好 橄 榄 上 , 何 况 这 本 树 的 枝 子 , 要 接 在 本 树 上 呢 !

Poslanica Rimljanima 11:24 Croatian Bible
Doista, ako si ti, po naravi divlja maslina, odsječen pa mimo narav pricijepljen na pitomu maslinu, koliko li će lakše oni po naravi biti pricijepljeni na vlastitu maslinu!

Římanům 11:24 Czech BKR
Nebo poněvadž ty vyťat jsi z přirozené plané olivy a proti přirození vštípen jsi v dobrou olivu, čím více pak ti, kteříž podle přirození jsou z dobré olivy, vštípeni budou v svou vlastní olivu.

Romerne 11:24 Danish
Thi naar du blev afhugget af det Olietræ, som er vildt af Naturen, og imod Naturen blev indpodet i et ædelt Olietræ, hvor meget mere skulle da disse indpodes i deres eget Olietræ, som de af Natur tilhøre!

Romeinen 11:24 Dutch Staten Vertaling
Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfboom ingeent; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geent worden?

Nestle Greek New Testament 1904
εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐνκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ.

Westcott and Hort 1881
εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐνκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐνκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου, καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι, οἱ κατὰ φύσιν, ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ;

Greek Orthodox Church 1904
εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ;

Tischendorf 8th Edition
εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐνκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου, καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι, οἱ κατὰ φύσιν, ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ;

Stephanus Textus Receptus 1550
εἰ γὰρ σὺ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἐξεκόπης ἀγριελαίου καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐγκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ει γαρ συ εκ της κατα φυσιν εξεκοπης αγριελαιου και παρα φυσιν ενεκεντρισθης εις καλλιελαιον ποσω μαλλον ουτοι οι κατα φυσιν εγκεντρισθησονται τη ιδια ελαια

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ει γαρ συ εκ της κατα φυσιν εξεκοπης αγριελαιου και παρα φυσιν ενεκεντρισθης εις καλλιελαιον ποσω μαλλον ουτοι οι κατα φυσιν ενκεντρισθησονται τη ιδια ελαια

Stephanus Textus Receptus 1550
ει γαρ συ εκ της κατα φυσιν εξεκοπης αγριελαιου και παρα φυσιν ενεκεντρισθης εις καλλιελαιον ποσω μαλλον ουτοι οι κατα φυσιν εγκεντρισθησονται τη ιδια ελαια

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ει γαρ συ εκ της κατα φυσιν εξεκοπης αγριελαιου, και παρα φυσιν ενεκεντρισθης εις καλλιελαιον, ποσω μαλλον ουτοι, οι κατα φυσιν, εγκεντρισθησονται τη ιδια ελαια;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ει γαρ συ εκ της κατα φυσιν εξεκοπης αγριελαιου και παρα φυσιν ενεκεντρισθης εις καλλιελαιον ποσω μαλλον ουτοι οι κατα φυσιν εγκεντρισθησονται τη ιδια ελαια

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ει γαρ συ εκ της κατα φυσιν εξεκοπης αγριελαιου και παρα φυσιν ενεκεντρισθης εις καλλιελαιον ποσω μαλλον ουτοι οι κατα φυσιν εγκεντρισθησονται τη ιδια ελαια

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ei gar sy ek tēs kata physin exekopēs agrielaiou kai para physin enekentristhēs eis kallielaion, posō mallon houtoi hoi kata physin enkentristhēsontai tē idia elaia.

ei gar sy ek tes kata physin exekopes agrielaiou kai para physin enekentristhes eis kallielaion, poso mallon houtoi hoi kata physin enkentristhesontai te idia elaia.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ei gar sy ek tēs kata physin exekopēs agrielaiou kai para physin enekentristhēs eis kallielaion, posō mallon houtoi hoi kata physin enkentristhēsontai tē idia elaia.

ei gar sy ek tes kata physin exekopes agrielaiou kai para physin enekentristhes eis kallielaion, poso mallon houtoi hoi kata physin enkentristhesontai te idia elaia.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:24 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ei gar su ek tēs kata phusin exekopēs agrielaiou kai para phusin enekentristhēs eis kallielaion posō mallon outoi oi kata phusin enkentristhēsontai tē idia elaia

ei gar su ek tEs kata phusin exekopEs agrielaiou kai para phusin enekentristhEs eis kallielaion posO mallon outoi oi kata phusin enkentristhEsontai tE idia elaia

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:24 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ei gar su ek tēs kata phusin exekopēs agrielaiou kai para phusin enekentristhēs eis kallielaion posō mallon outoi oi kata phusin enkentristhēsontai tē idia elaia

ei gar su ek tEs kata phusin exekopEs agrielaiou kai para phusin enekentristhEs eis kallielaion posO mallon outoi oi kata phusin enkentristhEsontai tE idia elaia

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:24 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ei gar su ek tēs kata phusin exekopēs agrielaiou kai para phusin enekentristhēs eis kallielaion posō mallon outoi oi kata phusin enkentristhēsontai tē idia elaia

ei gar su ek tEs kata phusin exekopEs agrielaiou kai para phusin enekentristhEs eis kallielaion posO mallon outoi oi kata phusin enkentristhEsontai tE idia elaia

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:24 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ei gar su ek tēs kata phusin exekopēs agrielaiou kai para phusin enekentristhēs eis kallielaion posō mallon outoi oi kata phusin enkentristhēsontai tē idia elaia

ei gar su ek tEs kata phusin exekopEs agrielaiou kai para phusin enekentristhEs eis kallielaion posO mallon outoi oi kata phusin enkentristhEsontai tE idia elaia

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:24 Westcott/Hort - Transliterated
ei gar su ek tēs kata phusin exekopēs agrielaiou kai para phusin enekentristhēs eis kallielaion posō mallon outoi oi kata phusin enkentristhēsontai tē idia elaia

ei gar su ek tEs kata phusin exekopEs agrielaiou kai para phusin enekentristhEs eis kallielaion posO mallon outoi oi kata phusin enkentristhEsontai tE idia elaia

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11:24 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ei gar su ek tēs kata phusin exekopēs agrielaiou kai para phusin enekentristhēs eis kallielaion posō mallon outoi oi kata phusin enkentristhēsontai tē idia elaia

ei gar su ek tEs kata phusin exekopEs agrielaiou kai para phusin enekentristhEs eis kallielaion posO mallon outoi oi kata phusin enkentristhEsontai tE idia elaia

Rómaiakhoz 11:24 Hungarian: Karoli
Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az õ saját olajfájokba.

Al la romanoj 11:24 Esperanto
CXar se vi eltrancxigxis el tio, kio estas nature sovagxa olivarbo, kaj kontrauxnature engreftigxis en bonan olivarbon, kiom pli cxi tiuj, kiuj estas la naturaj brancxoj, engreftigxos en sian propran olivarbon?

Kirje roomalaisille 11:24 Finnish: Bible (1776)
Sillä jos sinä olet luonnollisesta metsä-öljypuusta karsittu, ja olet vastoin luontoa hyvään öljypuuhun istutettu, kuinka paljon enemmin ne, jotka luonnolliset ovat, omaan öljypuuhunsa istutetaan?

Romains 11:24 French: Darby
Car si toi, tu as ete coupe de l'olivier qui selon la nature etait sauvage, et as ete ente contre nature sur l'olivier franc, combien plus ceux qui en sont selon la nature seront-ils entes sur leur propre olivier?

Romains 11:24 French: Louis Segond (1910)
Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et enté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison eux seront-ils entés selon leur nature sur leur propre olivier.

Romains 11:24 French: Martin (1744)
Car si tu as été coupé de l'olivier qui de sa nature était sauvage, et as été enté contre la nature sur l'olivier franc, combien plus ceux qui le sont selon la nature, seront-ils entés sur leur propre olivier?

Roemer 11:24 German: Modernized
Denn so du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, bist ausgehauen und wider die Natur in den guten Ölbaum gepfropfet, wieviel mehr werden die natürlichen eingepfropfet in ihren eigenen Ölbaum!

Roemer 11:24 German: Luther (1912)
Denn so du aus dem Ölbaum, der von Natur aus wild war, bist abgehauen und wider die Natur in den guten Ölbaum gepropft, wie viel mehr werden die natürlichen eingepropft in ihren eigenen Ölbaum.

Roemer 11:24 German: Textbibel (1899)
Wenn du aus dem von Natur wilden Oelbaum ausgeschnitten und gegen die Natur auf den edlen gepfropft wurdest, wie viel eher werden diese, deren Natur es entspricht, auf ihren ursprünglichen Baum gepfropft werden!

Romani 11:24 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché se tu sei stato tagliato dall’ulivo per sua natura selvatico, e sei stato contro natura innestato nell’ulivo domestico, quanto più essi, che son dei rami naturali, saranno innestati nel lor proprio ulivo?

Romani 11:24 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Imperocchè, se tu sei stato tagliato dall’ulivo che di natura era salvatico, e sei fuor di natura stato innestato nell’ulivo domestico; quanto più costoro, che son rami naturali, saranno innestati nel proprio ulivo?

ROMA 11:24 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena jikalau engkau sudah dikerat daripada asal pohon zaitun hutan, lalu disisipkan kepada pohon zaitun yang baik, yaitu yang bukan asalmu, maka terlebih pula cabang-cabang yang asal itu disisipkan kepada pohon-pohon zaitun sendiri itu."

Romans 11:24 Kabyle: NT
Ma yella kečč i d-ițwagezmen seg uḥeccad, tețțuleqmeḍ ɣef tzemmurt n lɛali ɣas akken d aḥeccad i telliḍ, acḥal ihi i sen-ishel i nutni yellan ț-țiṣeḍwa n tzemmurt iwakken ad uɣalen ad țțuleqmen ɣef tzemmurt-nsen.

로마서 11:24 Korean
네가 원 돌감람나무에서 찍힘을 받고 본성을 거스려 좋은 감람나무에 접붙임을 얻었은즉 원 가지인 이 사람들이야 얼마나 더 자기 감람나무에 접붙이심을 얻으랴

Romanos 11:24 Latin: Vulgata Clementina
Nam si tu ex naturali excisus es oleastro, et contra naturam insertus es in bonam olivam : quanto magis ii qui secundum naturam inserentur suæ olivæ ?

Romiešiem 11:24 Latvian New Testament
Jo ja tu esi nocirsts no meža olīvkoka, kam pēc dabas piederi, un pret dabu uzpotēts labajam olīvkokam, tad jo vairāk tie, kas attiecīgi savai dabai tiek uzpotēti savam olīvkokam.

Laiðkas romieèiams 11:24 Lithuanian
Tad jeigu buvai iškirstas iš prigimtojo laukinio alyvmedžio ir prieš prigimtį įskiepytas tauriajame alyvmedyje, tai juo labiau jie­ tikrosios šakos­bus priskiepyti savajame alyvmedyje.

Romans 11:24 Maori
Mehemea hoki ka tapahia mai koe i te oriwa ngahere, a ka honoa mai ki te oriwa pai, he mea rere ke i te tikanga; tera noa ake te honoa o enei, o nga manga tupu, ki to ratou oriwa ano.

Romerne 11:24 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For blev du avhugget av det oljetre som er vilt av naturen, og mot naturen innpodet i et godt oljetre, hvor meget mere skal de da bli innpodet i sitt eget oljetre, disse som av naturen hører det til.

Romanos 11:24 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo?

Romanos 11:24 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo?

Romanos 11:24 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo?

Romanos 11:24 Spanish: Reina Valera 1909
Porque si tú eres cortado del natural acebuche, y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva?

Romanos 11:24 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque si tú eres cortado de la oliva que es silvestre por naturaleza, y contra natura fuiste injertado en la buena oliva, ¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán injertados en su oliva?

Romanos 11:24 Bíblia King James Atualizada Português
Afinal de contas, se tu foste cortado de uma oliveira brava por natureza e, de forma sobrenatural, foste enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? O amor de Deus salvará Israel

Romanos 11:24 Portugese Bible
Pois se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira esses que são ramos naturais!   

Romani 11:24 Romanian: Cornilescu
Fiindcă, dacă tu, care ai fost tăiat dintr'un măslin, care din fire era sălbatec, ai fost altoit, împotriva firii tale, într'un măslin bun, cu cît mai mult vor fi altoiţi ei, cari sînt ramuri fireşti, în măslinul lor?

К Римлянам 11:24 Russian: Synodal Translation (1876)
Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине.

К Римлянам 11:24 Russian koi8r
Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине.

Romans 11:24 Shuar New Testament
T·ram Israer-shuarcha asam Niishßa numinmaya tsupikiar penkΘ numiniam anujnakuitrume. Nuna tura asa nekas ni kanawe tsupikia ajapamun Pßchitsuk atak anujkamniaiti.

Romabrevet 11:24 Swedish (1917)
Ty om du har blivit borthuggen från ditt av naturen vilda olivträd och mot naturen inympats i ett ädelt olivträd, huru mycket snarare skola då icke dessa kunna inympas i sitt eget äkta olivträd, det som de efter naturen tillhöra!

Warumi 11:24 Swahili NT
Ninyi watu wa mataifa mengine, kwa asili ni kama tawi la mzeituni mwitu, lakini mmeondolewa huko, mkapandikizwa katika mzeituni bustanini mahali ambapo kwa asili si penu. Lakini, Wayahudi kwa asili ni kama mzeituni bustanini, na itakuwa jambo rahisi zaidi kwao kupandikizwa tena katika mti huohuo wao.

Mga Taga-Roma 11:24 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't kung ikaw ay pinutol doon sa talagang olibong ligaw, at laban sa kaugalian ay isinanib ka sa mabuting punong olibo; gaano pa nga ang mga ito, na mga talagang sanga, na mangakakasanib sa kanilang sariling punong olibo?

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Ǝrrum 11:24 Tawallamat Tamajaq NT
Dad zamas kay tǝtawakaramme-du daɣ ašǝk ǝn zaytun n ǝsuf, tǝtawaggaɣ ǝlǝdlid ǝn zaytun wa n ǝnebǝl olâɣan, manǝmmǝk as du-wǝr-za-tǝwǝsuɣǝlan ǝntanay da tǝwǝggin daɣ azzaytun wa daɣ d-ǝxlakan?

โรม 11:24 Thai: from KJV
เพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงตัดท่านออกจากต้นมะกอกเทศป่าซึ่งเป็นต้นไม้ตามธรรมชาติ และทรงนำมาต่อกิ่งกับต้นมะกอกเทศพันธุ์ดีซึ่งผิดธรรมชาติของมันแล้ว การที่จะเอากิ่งเหล่านั้น ซึ่งเป็นกิ่งเดิมมาต่อกิ่งเข้ากับต้นของมันเอง ก็จะง่ายยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด

Romalılar 11:24 Turkish
Eğer sen doğal yapısı yabanıl zeytin ağacından kesilip doğaya aykırı olarak cins zeytin ağacına aşılandınsa, asıl dalların öz zeytin ağacına aşılanacakları çok daha kesindir!

Римляни 11:24 Ukrainian: NT
Коли бо ти відтятий від оливини, дикої по природі, і проти природи прищеплений до доброї оливини, то як більш сї, що по природі прищеплять ся до своєї сливини.

Romans 11:24 Uma New Testament
Apa' koi' rarapai' -ki ra'a ngkai kaju to uma rapiara, aga nau' wae rapopentaka' -mokoi hi woto kaju to rapiara. Jadi', ane ra'a ngkai kaju to uma rapiara ma'ala rapopentaka' hi woto kaju to rapiara, peliu-liu-nami mpai' ra'a ngkai kaju to rapiara bisa rapopentaka' nculii' hi karahepia' -na ami'.

Roâ-ma 11:24 Vietnamese (1934)
Nếu chính ngươi đã bị cắt khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tánh mình, mà được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tánh, thì huống chi những kẻ ấy là nhánh nguyên sẽ được tháp vào chính cây ô-li-ve mình!

Romans 11:23
Top of Page
Top of Page