Philippians 4:8
New International Version
Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable--if anything is excellent or praiseworthy--think about such things.

New Living Translation
And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true, and honorable, and right, and pure, and lovely, and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise.

English Standard Version
Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things.

Berean Study Bible
Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable—if anything is excellent or praiseworthy—think on these things.

New American Standard Bible
Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence and if anything worthy of praise, dwell on these things.

King James Bible
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.

Holman Christian Standard Bible
Finally brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable--if there is any moral excellence and if there is any praise--dwell on these things.

International Standard Version
Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is fair, whatever is pure, whatever is acceptable, whatever is commendable, if there is anything of excellence and if there is anything praiseworthy—keep thinking about these things.

NET Bible
Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is worthy of respect, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if something is excellent or praiseworthy, think about these things.

Aramaic Bible in Plain English
Therefore, my brethren, those things that are true, those that are honorable, those that are righteous, those things that are pure, those things that are precious, those things that are praiseworthy, deeds of glory and of praise, meditate on these things.

GOD'S WORD® Translation
Finally, brothers and sisters, keep your thoughts on whatever is right or deserves praise: things that are true, honorable, fair, pure, acceptable, or commendable.

Jubilee Bible 2000
Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are honest, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is any praise, exercise yourselves in these things.

King James 2000 Bible
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.

American King James Version
Finally, brothers, whatever things are true, whatever things are honest, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.

American Standard Version
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honorable, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.

Douay-Rheims Bible
For the rest, brethren, whatsoever things are true, whatsoever modest, whatsoever just, whatsoever holy, whatsoever lovely, whatsoever of good fame, if there be any virtue, if any praise of discipline, think on these things.

Darby Bible Translation
For the rest, brethren, whatsoever things [are] true, whatsoever things [are] noble, whatsoever things [are] just, whatsoever things [are] pure, whatsoever things [are] amiable, whatsoever things [are] of good report; if [there be] any virtue and if any praise, think on these things.

English Revised Version
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honourable, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.

Webster's Bible Translation
Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are honest, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report; if there is any virtue, and if there is any praise, think on these things.

Weymouth New Testament
Finally, brethren, whatever is true, whatever wins respect, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovable, whatever is of good repute--if there is any virtue or anything deemed worthy of praise--cherish the thought of these things.

World English Bible
Finally, brothers, whatever things are true, whatever things are honorable, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report; if there is any virtue, and if there is any praise, think about these things.

Young's Literal Translation
As to the rest, brethren, as many things as are true, as many as are grave, as many as are righteous, as many as are pure, as many as are lovely, as many as are of good report, if any worthiness, and if any praise, these things think upon;

Filippense 4:8 Afrikaans PWL
daarom, my broers: voed julleself met alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat onskuldig en opreg is, alles wat skoon is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is en daardie werke van lof en eer, wat geprys word.

Filipianëve 4:8 Albanian
Së fundi, vëllezër, të gjitha gjërat që janë të vërteta, të gjitha gjërat që janë të ndershme, të gjitha gjërat që janë të drejta, të gjitha gjërat që janë të pastra, të gjitha gjërat që janë të dashura, të gjitha gjërat që janë me famë të mirë, nëse ka ndonjë virtyt dhe nëse ka ndonjë lëvdim, këto mendoni.

ﻓﻴﻠﻴﺒﻲ 4:8 Arabic: Smith & Van Dyke
اخيرا ايها الاخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسرّ كل ما صيته حسن ان كانت فضيلة وان كان مدح ففي هذه افتكروا.

ՓԻԼԻՊԵՑԻՆԵՐ 4:8 Armenian (Western): NT
Վերջապէս, եղբայրնե՛ր, ինչ որ ճշմարիտ է, ինչ որ՝ պատկառելի, ինչ որ՝ արդար, ինչ որ՝ անկեղծ, ինչ որ՝ սիրալիր, ինչ որ՝ բարի համբաւով, ինչ որ առաքինութեամբ եւ ինչ որ գովելի է, ատո՛նց մասին մտածեցէք:

Philippianoetara. 4:8 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Gaineracoaz, anayeác, gauça eguiazco diraden guciac gauça honest guciac, iustoac, purac, amoriotacoac, icen onetacoac, baldin edocein verthute bada eta edocein laudorio, gauça hautan pensa eçaçue:

D Filipper 4:8 Bavarian
Und schließlich, Brüeder: Allss, was waar und edl, recht und lautter, liebns- und lobnswerd ist, ob ayn Tuget older sünst ayn Werd, daa dyrnaach solltß trachtn.

Филипяни 4:8 Bulgarian
Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно,- ако има [нещо] добродетелно, и ако има нещо похвално,- това зачитайте.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
最後,弟兄們,凡是真實的、莊重的、公義的、純潔的、可羨慕的、高尚的,如果有什麼美德,如果有什麼可稱讚的,這些事你們就當思想;

中文标准译本 (CSB Simplified)
最后,弟兄们,凡是真实的、庄重的、公义的、纯洁的、可羡慕的、高尚的,如果有什么美德,如果有什么可称赞的,这些事你们就当思想;

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
弟兄們,我還有未盡的話,凡是真實的、可敬的、公義的、清潔的、可愛的、有美名的,若有什麼德行,若有什麼稱讚,這些事你們都要思念。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
弟兄们,我还有未尽的话,凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的,若有什么德行,若有什么称赞,这些事你们都要思念。

腓 立 比 書 4:8 Chinese Bible: Union (Traditional)
弟 兄 們 , 我 還 有 未 盡 的 話 : 凡 是 真 實 的 、 可 敬 的 、 公 義 的 、 清 潔 的 、 可 愛 的 、 有 美 名 的 , 若 有 甚 麼 德 行 , 若 有 甚 麼 稱 讚 , 這 些 事 你 們 都 要 思 念 。

腓 立 比 書 4:8 Chinese Bible: Union (Simplified)
弟 兄 们 , 我 还 有 未 尽 的 话 : 凡 是 真 实 的 、 可 敬 的 、 公 义 的 、 清 洁 的 、 可 爱 的 、 有 美 名 的 , 若 有 甚 麽 德 行 , 若 有 甚 麽 称 赞 , 这 些 事 你 们 都 要 思 念 。

Poslanica Filipljanima 4:8 Croatian Bible
Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala - to nek vam je na srcu!

Filipským 4:8 Czech BKR
Dále pak, bratří, kterékoli věci jsou pravé, kterékoli poctivé, kterékoli spravedlivé, kterékoli čisté, kterékoli milé, kterékoli dobropověstné, jest-li která ctnost, a jest-li která chvála, o těch věcech přemyšlujte.

Filipperne 4:8 Danish
I øvrigt, Brødre! alt, hvad der er sandt, hvad der er ærbart, hvad der er retfærdigt, hvad der er rent, hvad der er elskeligt, hvad der har godt Lov, enhver Dyd og enhver Hæder: lægger eder det paa Sinde!

Filippenzen 4:8 Dutch Staten Vertaling
Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;

Nestle Greek New Testament 1904
Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε·

Westcott and Hort 1881
Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε·

RP Byzantine Majority Text 2005
Tὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε.

Greek Orthodox Church 1904
Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε·

Tischendorf 8th Edition
ὁ λοιπόν ἀδελφός ὅσος εἰμί ἀληθής ὅσος σεμνός ὅσος δίκαιος ὅσος ἁγνός ὅσος προσφιλής ὅσος εὔφημος εἰ τὶς ἀρετή καί εἰ τὶς ἔπαινος οὗτος λογίζομαι

Scrivener's Textus Receptus 1894
Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε·

Stephanus Textus Receptus 1550
Τὸ λοιπόν ἀδελφοί ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ ὅσα σεμνά ὅσα δίκαια ὅσα ἁγνά ὅσα προσφιλῆ ὅσα εὔφημα εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος ταῦτα λογίζεσθε·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
το λοιπον αδελφοι οσα εστιν αληθη οσα σεμνα οσα δικαια οσα αγνα οσα προσφιλη οσα ευφημα ει τις αρετη και ει τις επαινος ταυτα λογιζεσθε

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
το λοιπον αδελφοι οσα εστιν αληθη οσα σεμνα οσα δικαια οσα αγνα οσα προσφιλη οσα ευφημα ει τις αρετη και ει τις επαινος ταυτα λογιζεσθε

Stephanus Textus Receptus 1550
το λοιπον αδελφοι οσα εστιν αληθη οσα σεμνα οσα δικαια οσα αγνα οσα προσφιλη οσα ευφημα ει τις αρετη και ει τις επαινος ταυτα λογιζεσθε

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Το λοιπον, αδελφοι, οσα εστιν αληθη, οσα σεμνα, οσα δικαια, οσα αγνα, οσα προσφιλη, οσα ευφημα, ει τις αρετη και ει τις επαινος, ταυτα λογιζεσθε·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
το λοιπον αδελφοι οσα εστιν αληθη οσα σεμνα οσα δικαια οσα αγνα οσα προσφιλη οσα ευφημα ει τις αρετη και ει τις επαινος ταυτα λογιζεσθε

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
το λοιπον αδελφοι οσα εστιν αληθη οσα σεμνα οσα δικαια οσα αγνα οσα προσφιλη οσα ευφημα ει τις αρετη και ει τις επαινος ταυτα λογιζεσθε

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
To loipon, adelphoi, hosa estin alēthē, hosa semna, hosa dikaia, hosa hagna, hosa prosphilē, hosa euphēma, ei tis aretē kai ei tis epainos, tauta logizesthe;

To loipon, adelphoi, hosa estin alethe, hosa semna, hosa dikaia, hosa hagna, hosa prosphile, hosa euphema, ei tis arete kai ei tis epainos, tauta logizesthe;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
To loipon, adelphoi, hosa estin alēthē, hosa semna, hosa dikaia, hosa hagna, hosa prosphilē, hosa euphēma, ei tis aretē kai ei tis epainos, tauta logizesthe;

To loipon, adelphoi, hosa estin alethe, hosa semna, hosa dikaia, hosa hagna, hosa prosphile, hosa euphema, ei tis arete kai ei tis epainos, tauta logizesthe;

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:8 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
to loipon adelphoi osa estin alēthē osa semna osa dikaia osa agna osa prosphilē osa euphēma ei tis aretē kai ei tis epainos tauta logizesthe

to loipon adelphoi osa estin alEthE osa semna osa dikaia osa agna osa prosphilE osa euphEma ei tis aretE kai ei tis epainos tauta logizesthe

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:8 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
to loipon adelphoi osa estin alēthē osa semna osa dikaia osa agna osa prosphilē osa euphēma ei tis aretē kai ei tis epainos tauta logizesthe

to loipon adelphoi osa estin alEthE osa semna osa dikaia osa agna osa prosphilE osa euphEma ei tis aretE kai ei tis epainos tauta logizesthe

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:8 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
to loipon adelphoi osa estin alēthē osa semna osa dikaia osa agna osa prosphilē osa euphēma ei tis aretē kai ei tis epainos tauta logizesthe

to loipon adelphoi osa estin alEthE osa semna osa dikaia osa agna osa prosphilE osa euphEma ei tis aretE kai ei tis epainos tauta logizesthe

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:8 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
to loipon adelphoi osa estin alēthē osa semna osa dikaia osa agna osa prosphilē osa euphēma ei tis aretē kai ei tis epainos tauta logizesthe

to loipon adelphoi osa estin alEthE osa semna osa dikaia osa agna osa prosphilE osa euphEma ei tis aretE kai ei tis epainos tauta logizesthe

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:8 Westcott/Hort - Transliterated
to loipon adelphoi osa estin alēthē osa semna osa dikaia osa agna osa prosphilē osa euphēma ei tis aretē kai ei tis epainos tauta logizesthe

to loipon adelphoi osa estin alEthE osa semna osa dikaia osa agna osa prosphilE osa euphEma ei tis aretE kai ei tis epainos tauta logizesthe

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:8 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
to loipon adelphoi osa estin alēthē osa semna osa dikaia osa agna osa prosphilē osa euphēma ei tis aretē kai ei tis epainos tauta logizesthe

to loipon adelphoi osa estin alEthE osa semna osa dikaia osa agna osa prosphilE osa euphEma ei tis aretE kai ei tis epainos tauta logizesthe

Filippiekhez 4:8 Hungarian: Karoli
Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírûek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekrõl gondolkodjatok.

Al la filipianoj 4:8 Esperanto
Fine, fratoj, kio ajn estas vera, kio ajn honesta, kio ajn justa, kio ajn cxasta, kio ajn sxatinda, kio ajn bonfama; se estas ia virto, se estas ia lauxdo, tion pripensu.

Kirje filippiläisille 4:8 Finnish: Bible (1776)
Vielä, rakkaat veljet, mikä tosi, mikä kunniallinen, mikä oikein, mikä puhdas, mikä otollinen on, mikä hyvin kuuluu, jos joku hyvä tapa ja jos joku kiitos on, ajatelkaat niitä.

Philippiens 4:8 French: Darby
Au reste, freres, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont venerables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommee, -s'il y a quelque vertu et quelque louange, -que ces choses occupent vos pensees:

Philippiens 4:8 French: Louis Segond (1910)
Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.

Philippiens 4:8 French: Martin (1744)
Au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, [toutes] celles où il y a quelque vertu et quelque louange, pensez à ces choses;

Philipper 4:8 German: Modernized
Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was lieblich, was wohl lautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach.

Philipper 4:8 German: Luther (1912)
Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was lieblich, was wohllautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem denket nach!

Philipper 4:8 German: Textbibel (1899)
Endlich, Brüder, was wahr ist, was ehrwürdig, was gerecht, was rein, was lieblich, was wohllautend, was eine Tugend, ein Lob, dem denket nach;

Filippesi 4:8 Italian: Riveduta Bible (1927)
Del rimanente, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri.

Filippesi 4:8 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Quant’è al rimanente, fratelli, tutte le cose che son veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che son giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che son di buona fama, se vi è alcuna virtù, e se vi è alcuna lode, a queste cose pensate.

FILIPI 4:8 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Lain daripada itu, hai saudara-saudaraku, barang apa yang benar, barang apa yang indah, barang apa yang adil, barang apa yang suci, barang apa yang molek, barang apa yang kedengaran baik, jikalau ada sesuatu kebaikan dan jikalau ada sesuatu kepujian, itulah yang hendak kamu pikirkan.

Philippians 4:8 Kabyle: NT
Taggara ay atmaten a wen-d iniɣ : ayen akk yellan d ṣṣeḥ, d lḥeṛma, d lḥeqq, d ṣṣfa, ayen akk yuklalen leḥmala d wayen yuklalen leqdeṛ akk-d leḥmadi, ad ilin d sebba n ixemmimen-nwen.

빌립보서 4:8 Korean
종말로 형제들아 무엇에든지 참되며, 무엇에든지 경건하며, 무엇에든지 옳으며, 무엇에든지 정결하며, 무엇에든지 사랑할 만하며, 무엇에든지 칭찬할 만하며, 무슨 덕이 있든지, 무슨 기림이 있든지, 이것들을 생각하라 !

Philippenses 4:8 Latin: Vulgata Clementina
De cetero fratres, quæcumque sunt vera, quæcumque pudica, quæcumque justa, quæcumque sancta, quæcumque amabilia, quæcumque bonæ famæ, siqua virtus, siqua laus disciplinæ, hæc cogitate.

Filipiešiem 4:8 Latvian New Testament
Beidzot, brāļi, kas ir patiess, kas godājams, kas taisnīgs, kas svēts, kas patīkams, kam laba slava, kas tikumīgs, kas cildināms, to domājiet!

Laiðkas filipieèiams 4:8 Lithuanian
Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama,­apie visa, kas dora ir šlovinga.

Philippians 4:8 Maori
Heoi, e oku teina, ko nga mea e pono ana, ko nga mea e whai honore ana, ko nga mea e tika ana, ko nga mea e kinokore ana, ko nga mea e ataahua ana, ko nga mea e korerotia paitia ana; ki te mea he pai, ki te mea he whakamoemiti; whakaaroa enei mea.

Filippenserne 4:8 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For øvrig, brødre, alt som er sant, alt som er ære verdt, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er elskelig, alt som tales vel om, enhver dyd, og alt det som priselig er - gi akt på det!

Filipenses 4:8 Spanish: La Biblia de las Américas
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad.

Filipenses 4:8 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten.

Filipenses 4:8 Spanish: Reina Valera Gómez
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad.

Filipenses 4:8 Spanish: Reina Valera 1909
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad.

Filipenses 4:8 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto ejercitaos.

Filipenses 4:8 Bíblia King James Atualizada Português
Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai.

Filipenses 4:8 Portugese Bible
Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.   

Filipeni 4:8 Romanian: Cornilescu
Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.

К Филиппийцам 4:8 Russian: Synodal Translation (1876)
Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, чтосправедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.

К Филиппийцам 4:8 Russian koi8r
Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.

Philippians 4:8 Shuar New Testament
Yamaisha yatsuru, J·chiniak Tφtiatjai. Yus-shuarti Enentßimsatniun chichastatjai yamaikia. Ashφ nekas ana nu Enentßimsatarum. Tura Ashφ anturkamnia ana nusha, naka chicham ana nusha Enentßimsatarum. Tura yajauch chichamsha Enentßimsairap. Tura antsu Ashφ shiir ana nusha, Chφkich shuarnasha pΘnker Enentßimtusminia nusha, kame Ashφ pΘnker ana nu Enentßimsatarum. Nuyßsha Chφkich shiir anturkamnia ana nusha Enentßimsatarum.

Filipperbrevet 4:8 Swedish (1917)
För övrigt, mina bröder, vad sant är, vad värdigt, vad rätt, vad rent är, vad som är älskligt och värt att akta, ja, allt vad dygd heter, och allt som förtjänar att prisas -- tänken på allt sådant.

Wafilipi 4:8 Swahili NT

Mga Taga-Filipos 4:8 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibigibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Filib 4:8 Tawallamat Tamajaq NT
Xasil imǝdrayan-in, aratan da win as ihor a tan-tagim faw da daɣ taytwen-nawan ǝd medranan-nawan: imazalan kul win ǝknanen ǝlluɣ, ǝhoran d i tan-imalan, ǝd mazalan win ǝmosnen tidǝt, ǝmosan ǝzzǝbun, oɣâdan, zaddogan, ǝssiran, tatamalan.

ฟีลิปปี 4:8 Thai: from KJV
พี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้ สิ่งใดที่จริง สิ่งใดที่น่านับถือ สิ่งใดที่ยุติธรรม สิ่งใดที่บริสุทธิ์ สิ่งใดที่น่ารัก สิ่งใดที่น่าฟัง คือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศ สิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้

Filipililer 4:8 Turkish
Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün.

Филипяни 4:8 Ukrainian: NT
На останок, браттє, що правдиве, що чесне, що праведне, що чисте, що любе, що хвалебне, коли (в в чому) яка чеснота й коли (є) яка похвала, про се помишляйте.

Philippians 4:8 Uma New Testament
Ka'omea-na ompi', kuperapi' bona nipenonoi oa' napa-napa to lompe' pai' to natao ra'une'. Napa to makono, napa to masipato', napa to monoa', napa to moroli', napa to ncola, pai' napa to lompe' ra'epe doo, toe-mi to nipenonoi.

Phi-líp 4:8 Vietnamese (1934)
Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều cho chơn thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.

Philippians 4:7
Top of Page
Top of Page