Matthew 7:11
New International Version
If you, then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him!

New Living Translation
So if you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask him.

English Standard Version
If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him!

Berean Study Bible
So if you who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask Him!

New American Standard Bible
"If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give what is good to those who ask Him!

King James Bible
If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him?

Holman Christian Standard Bible
If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask Him!

International Standard Version
So if you who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those who keep on asking him!

NET Bible
If you then, although you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him!

Aramaic Bible in Plain English
If therefore you who are evil know to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in Heaven give good things to those who ask him?

GOD'S WORD® Translation
Even though you're evil, you know how to give good gifts to your children. So how much more will your Father in heaven give good things to those who ask him?

Jubilee Bible 2000
If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father who is in the heavens give good things to those that ask him?

King James 2000 Bible
If you then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father who is in heaven give good things to them that ask him?

American King James Version
If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him?

American Standard Version
If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father who is in heaven give good things to them that ask him?

Douay-Rheims Bible
If you then being evil, know how to give good gifts to your children: how much more will your Father who is in heaven, give good things to them that ask him?

Darby Bible Translation
If therefore *ye*, being wicked, know [how] to give good gifts to your children, how much rather shall your Father who is in the heavens give good things to them that ask of him?

English Revised Version
If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him?

Webster's Bible Translation
If ye then being evil know how to give good gifts to your children, how much more shall your Father who is in heaven give good things to them that ask him?

Weymouth New Testament
If you then, imperfect as you are, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in Heaven give good things to those who ask Him!

World English Bible
If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him!

Young's Literal Translation
if, therefore, ye being evil, have known good gifts to give to your children, how much more shall your Father who is in the heavens give good things to those asking him?

Mattheus 7:11 Afrikaans PWL
As julle, alhoewel julle boos is, dan weet om goeie geskenke vir julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, aanhou om goeie dinge te gee vir die wat aanhou om Hom te vra!

Mateu 7:11 Albanian
Në qoftë se ju, që jeni të këqij, dini t'u jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq më tepër Ati juaj, që është në qiej, do t'u japë gjëra të mira atyre që ia kërkojnë.

ﻣﺘﻰ 7:11 Arabic: Smith & Van Dyke
فان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيدة فكم بالحري ابوكم الذي في السموات يهب خيرات للذين يسألونه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 7:11 Armenian (Western): NT
Ուրեմն եթէ դո՛ւք՝ որ չար էք, գիտէք բարի նուէրներ տալ ձեր զաւակներուն, ո՜րչափ աւելի ձեր Հայրը՝ որ երկինքն է, բարի՛ բաներ պիտի տայ անոնց՝ որ կը խնդրեն իրմէ:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  7:11 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Beraz çuec gaichto çaretelaric baldin badaquiçue gauça onén çuen haourrey emaiten: cembatez areago çuen Aita ceruètan denac emanen drauzte gauça onac escatzen çaizquioney?

Dyr Mathäus 7:11 Bavarian
Wenntß ietz schoon ös Zueggn yn enkerne Kinder grad öbbs Guets göbtß, wie vil meerer gibt dann enker Vater in n Himml dene öbbs Guets, die wo n bittnd drum?!

Матей 7:11 Bulgarian
И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него!

中文標準譯本 (CSB Traditional)
所以,如果你們做為惡人也知道把好的東西給自己的兒女,更何況你們在天上的父要把美好的賜給求他的人呢!

中文标准译本 (CSB Simplified)
所以,如果你们做为恶人也知道把好的东西给自己的儿女,更何况你们在天上的父要把美好的赐给求他的人呢!

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們雖然不好,尚且知道拿好東西給兒女,何況你們在天上的父,豈不更把好東西給求他的人嗎?

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们虽然不好,尚且知道拿好东西给儿女,何况你们在天上的父,岂不更把好东西给求他的人吗?

馬 太 福 音 7:11 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 雖 然 不 好 , 尚 且 知 道 拿 好 東 西 給 兒 女 , 何 況 你 們 在 天 上 的 父 , 豈 不 更 把 好 東 西 給 求 他 的 人 麼 ?

馬 太 福 音 7:11 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 虽 然 不 好 , 尚 且 知 道 拿 好 东 西 给 儿 女 , 何 况 你 们 在 天 上 的 父 , 岂 不 更 把 好 东 西 给 求 他 的 人 麽 ?

Evanðelje po Mateju 7:11 Croatian Bible
Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu!

Matouš 7:11 Czech BKR
Poněvadž tedy vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati synům vašim, čím více Otec váš, jenž jest v nebesích, dá dobré věci těm, kteříž ho prosí?

Matthæus 7:11 Danish
Dersom da I, som ere onde, vide at give eders Børn gode Gaver, hvor meget mere skal eders Fader, som er i Himlene, give dem gode Gaver, som bede ham!

Mattheüs 7:11 Dutch Staten Vertaling
Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze van Hem bidden!

Nestle Greek New Testament 1904
εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.

Westcott and Hort 1881
εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ οὖν ὑμεῖς, πονηροὶ ὄντες, οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν;

Greek Orthodox Church 1904
εἰ οὖν ὑμεῖς, πονηροὶ ὄντες, οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν;

Tischendorf 8th Edition
εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰ οὖν ὑμεῖς, πονηροὶ ὄντες, οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν;

Stephanus Textus Receptus 1550
εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ει ουν υμεις πονηροι οντες οιδατε δοματα αγαθα διδοναι τοις τεκνοις υμων ποσω μαλλον ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις δωσει αγαθα τοις αιτουσιν αυτον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ει ουν υμεις πονηροι οντες οιδατε δοματα αγαθα διδοναι τοις τεκνοις υμων ποσω μαλλον ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις δωσει αγαθα τοις αιτουσιν αυτον

Stephanus Textus Receptus 1550
ει ουν υμεις πονηροι οντες οιδατε δοματα αγαθα διδοναι τοις τεκνοις υμων ποσω μαλλον ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις δωσει αγαθα τοις αιτουσιν αυτον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ει ουν υμεις, πονηροι οντες, οιδατε δοματα αγαθα διδοναι τοις τεκνοις υμων, ποσω μαλλον ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις δωσει αγαθα τοις αιτουσιν αυτον;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ει ουν υμεις πονηροι οντες οιδατε δοματα αγαθα διδοναι τοις τεκνοις υμων ποσω μαλλον ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις δωσει αγαθα τοις αιτουσιν αυτον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ει ουν υμεις πονηροι οντες οιδατε δοματα αγαθα διδοναι τοις τεκνοις υμων ποσω μαλλον ο πατηρ υμων ο εν τοις ουρανοις δωσει αγαθα τοις αιτουσιν αυτον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ei oun hymeis ponēroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois hymōn, posō mallon ho Patēr hymōn ho en tois ouranois dōsei agatha tois aitousin auton.

ei oun hymeis poneroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois hymon, poso mallon ho Pater hymon ho en tois ouranois dosei agatha tois aitousin auton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ei oun hymeis ponēroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois hymōn, posō mallon ho patēr hymōn ho en tois ouranois dōsei agatha tois aitousin auton.

ei oun hymeis poneroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois hymon, poso mallon ho pater hymon ho en tois ouranois dosei agatha tois aitousin auton.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:11 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ei oun umeis ponēroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois umōn posō mallon o patēr umōn o en tois ouranois dōsei agatha tois aitousin auton

ei oun umeis ponEroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois umOn posO mallon o patEr umOn o en tois ouranois dOsei agatha tois aitousin auton

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:11 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ei oun umeis ponēroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois umōn posō mallon o patēr umōn o en tois ouranois dōsei agatha tois aitousin auton

ei oun umeis ponEroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois umOn posO mallon o patEr umOn o en tois ouranois dOsei agatha tois aitousin auton

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:11 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ei oun umeis ponēroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois umōn posō mallon o patēr umōn o en tois ouranois dōsei agatha tois aitousin auton

ei oun umeis ponEroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois umOn posO mallon o patEr umOn o en tois ouranois dOsei agatha tois aitousin auton

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:11 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ei oun umeis ponēroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois umōn posō mallon o patēr umōn o en tois ouranois dōsei agatha tois aitousin auton

ei oun umeis ponEroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois umOn posO mallon o patEr umOn o en tois ouranois dOsei agatha tois aitousin auton

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:11 Westcott/Hort - Transliterated
ei oun umeis ponēroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois umōn posō mallon o patēr umōn o en tois ouranois dōsei agatha tois aitousin auton

ei oun umeis ponEroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois umOn posO mallon o patEr umOn o en tois ouranois dOsei agatha tois aitousin auton

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7:11 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ei oun umeis ponēroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois umōn posō mallon o patēr umōn o en tois ouranois dōsei agatha tois aitousin auton

ei oun umeis ponEroi ontes oidate domata agatha didonai tois teknois umOn posO mallon o patEr umOn o en tois ouranois dOsei agatha tois aitousin auton

Máté 7:11 Hungarian: Karoli
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tõle?!

La evangelio laŭ Mateo 7:11 Esperanto
Se do vi, estante malbonaj, scias doni bonajn donacojn al viaj filoj, kiom pli certe via Patro, kiu estas en la cxielo, donos bonajxojn al tiuj, kiuj petas de Li?

Evankeliumi Matteuksen mukaan 7:11 Finnish: Bible (1776)
Jos siis te, jotka pahat olette, taidatte hyviä lahjoja antaa teidän lapsillenne, kuinka paljoa enempi teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa niille hyviä, jotka häneltä anovat?

Matthieu 7:11 French: Darby
Si donc vous, qui etes mechants, vous savez donner à vos enfants des choses bonnes, combien plus votre Pere qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent!

Matthieu 7:11 French: Louis Segond (1910)
Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent.

Matthieu 7:11 French: Martin (1744)
Si donc vous, qui êtes méchants, savez bien donner à vos enfants des choses bonnes, combien plus votre Père qui est aux cieux, donnera-t-il des biens à ceux qui les lui demandent?

Matthaeus 7:11 German: Modernized
So denn ihr, die ihr doch arg seid, könnt dennoch euren Kindern gute Gaben geben, wieviel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten!

Matthaeus 7:11 German: Luther (1912)
So denn ihr, die ihr doch arg seid, könnt dennoch euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten!

Matthaeus 7:11 German: Textbibel (1899)
Wenn nun ihr, die ihr böse seid, verstehet euren Kindern gute Gaben zu geben, wie viel mehr wird euer Vater in den Himmeln Gutes geben denen, die ihn bitten?

Matteo 7:11 Italian: Riveduta Bible (1927)
Se dunque voi che siete malvagi, sapete dar buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è ne’ cieli darà egli cose buone a coloro che gliele domandano!

Matteo 7:11 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dar buoni doni a’ vostri figliuoli, quanto maggiormente il Padre vostro, che è ne’ cieli, darà egli cose buone a coloro che lo richiederanno?

MATIUS 7:11 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sebab itu, jikalau kamu yang jahat sekalipun tahu juga memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apatah lagi Bapamu yang di surga akan memberi barang yang baik kepada orang yang memohonkan daripada-Nya?

Matthew 7:11 Kabyle: NT
Ma yella kunwi yellan d imcumen tessnem aț-țefkem ayen yelhan i warraw-nwen, amek Baba twen yellan deg igenwan ur d-ițțak ara ayen yelhan i wid ara s-t-issutren ?

마태복음 7:11 Korean
너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 ?

Matthaeus 7:11 Latin: Vulgata Clementina
Si ergo vos, cum sitis mali, nostis bona data dare filiis vestris : quanto magis Pater vester, qui in cælis est, dabit bona petentibus se ?

Sv. Matejs 7:11 Latvian New Testament
Ja tad jūs, kas esat ļauni, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs, kas debesīs, dos labu tiem, kas Viņu lūdz!

Evangelija pagal Matà 7:11 Lithuanian
Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti gerų dalykų, tai juo labiau jūsų Tėvas, kuris yra danguje, duos gera tiems, kurie Jį prašo.

Matthew 7:11 Maori
Na ki te matau koutou, te hunga kino, ki te hoatu mea papai ki a koutou tamariki, tera noa ake te homaitanga o nga mea papai e to koutou Matua i te rangi ki te hunga e inoi ana ki a ia.

Matteus 7:11 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Dersom da I, som er onde, vet å gi eders barn gode gaver, hvor meget mere skal da eders Fader i himmelen gi dem gode gaver som beder ham!

Mateo 7:11 Spanish: La Biblia de las Américas
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden?

Mateo 7:11 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que Le piden?

Mateo 7:11 Spanish: Reina Valera Gómez
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan?

Mateo 7:11 Spanish: Reina Valera 1909
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas á vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas á los que le piden?

Mateo 7:11 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden?

Mateus 7:11 Bíblia King James Atualizada Português
Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem!

Mateus 7:11 Portugese Bible
Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhas pedirem?   

Matei 7:11 Romanian: Cornilescu
Deci, dacă voi, cari sînteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cît mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce I le cer!

От Матфея 7:11 Russian: Synodal Translation (1876)
Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.

От Матфея 7:11 Russian koi8r
Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.

Matthew 7:11 Shuar New Testament
Nuikia ßtum yajauchitirmesha atumi Uchirφ pΘnker ana nu tuke S·uchakaitrum. Nuna nankaamas nuikia seakrumninkia atumi Aparφ nayaimpiniam pujana nu pΘnker ana nuna suramsashtatuak.'

Matteus 7:11 Swedish (1917)
Om nu I, som ären onda, förstån att giva edra barn goda gåvor, huru mycket mer skall icke då eder Fader, som är i himmelen, giva vad gott är åt dem som bedja honom!

Matayo 7:11 Swahili NT
Kama basi ninyi, ingawa ni waovu, mwajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, hakika Baba yenu wa mbinguni atafanya zaidi: atawapa mema wale wanaomwomba.

Mateo 7:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kung kayo nga, bagaman masasama ay marurunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa kaniya?

Ǝlinjil wa n Matta 7:11 Tawallamat Tamajaq NT
Dad zammas wala kawanay an nǝllubas da tǝssânam tehakkay n awa olaɣan i bararan-nawan, manǝmmǝk as kawan-wǝr-z-akfu Abba-nawan wa ihan ijǝnnawan awa tu-tonsayam?

มัทธิว 7:11 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่ว ยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์

Matta 7:11 Turkish
Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki Babanızın, kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi?

Матей 7:11 Ukrainian: NT
Коли ж ви, бувши лихими, умієте давати добрі дари дїтям вашим, то чи не більше ж давати ме все добре Отець ваш, що на небі, тим, хто просить у Него?

Matthew 7:11 Uma New Testament
Nau' hewa apa-mi kadada'a-nie, ni'inca moto mpowai' to lompe' hi ana' -ni. Peliu-liu-nami Tuama-ni to hi rala suruga! Na'inca lia mpewai' to lompe' hi tauna to merapi' hi Hi'a.

Ma-thi-ô 7:11 Vietnamese (1934)
Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?

Matthew 7:10
Top of Page
Top of Page