Luke 9:33
New International Version
As the men were leaving Jesus, Peter said to him, "Master, it is good for us to be here. Let us put up three shelters--one for you, one for Moses and one for Elijah." (He did not know what he was saying.)

New Living Translation
As Moses and Elijah were starting to leave, Peter, not even knowing what he was saying, blurted out, "Master, it's wonderful for us to be here! Let's make three shelters as memorials--one for you, one for Moses, and one for Elijah."

English Standard Version
And as the men were parting from him, Peter said to Jesus, “Master, it is good that we are here. Let us make three tents, one for you and one for Moses and one for Elijah”—not knowing what he said.

Berean Study Bible
As Moses and Elijah were leaving, Peter said to Jesus, “Master, it is good for us to be here. Let us put up three shelters—one for You, one for Moses, and one for Elijah.” (He did not know what he was saying.)

New American Standard Bible
And as these were leaving Him, Peter said to Jesus, "Master, it is good for us to be here; let us make three tabernacles: one for You, and one for Moses, and one for Elijah "-- not realizing what he was saying.

King James Bible
And it came to pass, as they departed from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias: not knowing what he said.

Holman Christian Standard Bible
As the two men were departing from Him, Peter said to Jesus, "Master, it's good for us to be here! Let us make three tabernacles: one for You, one for Moses, and one for Elijah"--not knowing what he said.

International Standard Version
Just as Moses and Elijah were leaving, Peter told Jesus, "Master, it's good that we're here! Let's set up three shelters —one for you, one for Moses, and one for Elijah." (Peter didn't know what he was saying.)

NET Bible
Then as the men were starting to leave, Peter said to Jesus, "Master, it is good for us to be here. Let us make three shelters, one for you and one for Moses and one for Elijah"--not knowing what he was saying.

Aramaic Bible in Plain English
And when they began to part from him, Shimeon said to Yeshua, “Rabbi, it is beautiful for us to be here. Let us make three Tabernacles: one for you, one for Moses, and one for Elijah.” And he did not know what he said.

GOD'S WORD® Translation
As Moses and Elijah were leaving him, Peter said to Jesus, "Teacher, it's good that we're here. Let's put up three tents-one for you, one for Moses, and one for Elijah." Peter didn't know what he was saying.

Jubilee Bible 2000
And it came to pass as they departed from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to remain here; and let us make three tabernacles: one for thee and one for Moses and one for Elijah, not knowing what he said.

King James 2000 Bible
And it came to pass, as they departed from him, Peter said unto Jesus, Teacher, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for you, and one for Moses, and one for Elijah: not knowing what he said.

American King James Version
And it came to pass, as they departed from him, Peter said to Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for you, and one for Moses, and one for Elias: not knowing what he said.

American Standard Version
And it came to pass, as they were parting from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elijah: not knowing what he said.

Douay-Rheims Bible
And it came to pass, that as they were departing from him, Peter saith to Jesus: Master, it is good for us to be here; and let us make three tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias; not knowing what he said.

Darby Bible Translation
And it came to pass as they departed from him, Peter said to Jesus, Master, it is good for us to be here; and let us make three tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias: not knowing what he said.

English Revised Version
And it came to pass, as they were parting from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elijah: not knowing what he said.

Webster's Bible Translation
And it came to pass, as they departed from him, Peter said to Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elijah: not knowing what he said.

Weymouth New Testament
And when they were preparing to depart from Him, Peter said to Jesus, "Rabbi, we are thankful to you that we are here. Let us put up three tents--one for you, one for Moses, and one for Elijah." He did not know what he was saying.

World English Bible
It happened, as they were parting from him, that Peter said to Jesus, "Master, it is good for us to be here. Let's make three tents: one for you, and one for Moses, and one for Elijah," not knowing what he said.

Young's Literal Translation
And it came to pass, in their parting from him, Peter said unto Jesus, 'Master, it is good to us to be here; and we may make three booths, one for thee, and one for Moses, and one for Elijah,' not knowing what he saith:

Lukas 9:33 Afrikaans PWL
Terwyl hulle van Hom weggaan, sê Shim’on vir Yeshua: “Leermeester, dit is goed dat ons hier is; laat ons dan drie tente maak, een vir U, vir Moshe een en een vir Eliyahu.” Hy het nie geweet wat hy sê nie.

Luka 9:33 Albanian
Dhe, ndërsa këta po ndaheshin prej tij, Pjetri i tha Jezusit: ''Mësues, për ne është mirë të rrijmë këtu; le të bëjmë, pra, tri çadra: një për ty, një për Moisiun dhe një për Elian''; por ai nuk dinte ç'thoshte.

ﻟﻮﻗﺎ 9:33 Arabic: Smith & Van Dyke
وفيما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع يا معلّم جيد ان نكون ههنا. فلنصنع ثلاثة مظال. لك واحدة ولموسى واحدة ولايليا واحدة. وهو لا يعلم ما يقول.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 9:33 Armenian (Western): NT
Երբ անոնք զատուեցան անոր քովէն, Պետրոս ըսաւ Յիսուսի. «Վարդապե՛տ, լաւ է որ կենանք հոս եւ շինենք երեք վրան, մէկը՝ քեզի, մէկը՝ Մովսէսի ու մէկը՝ Եղիայի». որովհետեւ չէր գիտեր թէ ի՛նչ կը խօսէր:

Euangelioa S. Luc-en araura.  9:33 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta guertha cedin, hec partitu ciradenean harenganic: Pierrisec erran baitzieçón Iesusi, Magistruá, on duc gu hemen garen, eguin ditzagun bada hirur tabernacle, bat hire, eta bat Moysesen, eta bat Eliasen: Etzaquiala cer minço cen.

Dyr Laux 9:33 Bavarian
Wie die draufer geen gwollnd, gmaint dyr Peeters zo n Iesenn: "Maister, gel, guet, däß myr daa seind! I main, mir baund drei Hüttnen, aine für di, aine für n Mosenn und aine für n Eliesn." Er gwaiß aber gar nit, was yr gsait.

Лука 9:33 Bulgarian
И когато те се разделиха с Него, Петър рече на Исуса: Наставниче, добре е да сме тука: и нека направим три шатри, за Тебе една за Моисея една, и една за Илия без да знае какво дума.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
那兩個人正要離開耶穌的時候,彼得對耶穌說:「老師,我們在這裡真好!讓我們來搭三座帳幕,一座為你,一座為摩西,一座為以利亞。」他不知道自己在說什麼。

中文标准译本 (CSB Simplified)
那两个人正要离开耶稣的时候,彼得对耶稣说:“老师,我们在这里真好!让我们来搭三座帐幕,一座为你,一座为摩西,一座为以利亚。”他不知道自己在说什么。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
二人正要和耶穌分離的時候,彼得對耶穌說:「夫子,我們在這裡真好!可以搭三座棚:一座為你,一座為摩西,一座為以利亞。」他卻不知道所說的是什麼。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
二人正要和耶稣分离的时候,彼得对耶稣说:“夫子,我们在这里真好!可以搭三座棚:一座为你,一座为摩西,一座为以利亚。”他却不知道所说的是什么。

路 加 福 音 9:33 Chinese Bible: Union (Traditional)
二 人 正 要 和 耶 穌 分 離 的 時 候 , 彼 得 對 耶 穌 說 : 夫 子 , 我 們 在 這 裡 真 好 ! 可 以 搭 三 座 棚 , 一 座 為 你 , 一 座 為 摩 西 , 一 座 為 以 利 亞 。 他 卻 不 知 道 所 說 的 是 甚 麼 。

路 加 福 音 9:33 Chinese Bible: Union (Simplified)
二 人 正 要 和 耶 稣 分 离 的 时 候 , 彼 得 对 耶 稣 说 : 夫 子 , 我 们 在 这 里 真 好 ! 可 以 搭 三 座 棚 , 一 座 为 你 , 一 座 为 摩 西 , 一 座 为 以 利 亚 。 他 却 不 知 道 所 说 的 是 甚 麽 。

Evanðelje po Luki 9:33 Croatian Bible
I dok su oni odlazili od njega, reče Petar Isusu: Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji. Nije znao što govori.

Lukáš 9:33 Czech BKR
I stalo se, když oni odešli od něho, řekl Petr k Ježíšovi: Mistře, dobréť jest nám zde býti. Protož udělejme tuto tři stánky, tobě jeden, a Mojžíšovi jeden, a Eliášovi jeden, nevěda, co mluví.

Lukas 9:33 Danish
Og det skete, da disse skiltes fra ham, sagde Peter til Jesus: »Mester! det er godt, at vi ere her; og lader os gøre tre Hytter, en til dig og en til Moses og en til Elias;« men han vidste ikke, hvad han sagde.

Lukas 9:33 Dutch Staten Vertaling
En het geschiedde, als zij van Hem afscheidden, zo zeide Petrus tot Jezus: Meester, het is goed, dat wij hier zijn; en laat ons drie tabernakelen maken, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elias een; niet wetende, wat hij zeide.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ’ αὐτοῦ εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν Ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοὶ καὶ μίαν Μωϋσεῖ καὶ μίαν Ἡλείᾳ, μὴ εἰδὼς ὃ λέγει.

Westcott and Hort 1881
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ' αὐτοῦ εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν Ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοὶ καὶ μίαν Μωυσεῖ καὶ μίαν Ἠλείᾳ, μὴ εἰδὼς ὃ λέγει.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ' αὐτοῦ εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν Ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοὶ καὶ μίαν Μωυσεῖ καὶ μίαν Ἠλείᾳ / Ἠλίᾳ, μὴ εἰδὼς ὃ λέγει.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ’ αὐτοῦ, εἴπεν Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἴναι· καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοί, καὶ μίαν Μωσῇ, καὶ μίαν Ἠλίᾳ· μὴ εἰδὼς ὃ λέγει.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ’ αὐτοῦ εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν· Ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοὶ καὶ μίαν Μωϋσεῖ καὶ μίαν Ἠλίᾳ, μὴ εἰδὼς ὃ λέγει.

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ’ αὐτοῦ εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν· ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι, καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοὶ καὶ μίαν Μωϋσεῖ καὶ μίαν Ἡλείᾳ, μὴ εἰδὼς ὃ λέγει.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ’ αὐτοῦ, εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοὶ, καὶ Μωσεῖ μίαν, καὶ μίαν Ἠλίᾳ· μὴ εἰδὼς ὃ λέγει.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ' αὐτοῦ εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν Ἐπιστάτα καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς μίαν σοὶ καὶ Μωσεῖ μίαν καὶ μίαν Ἠλίᾳ μὴ εἰδὼς ὃ λέγει

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και εγενετο εν τω διαχωριζεσθαι αυτους απ αυτου ειπεν ο πετρος προς τον ιησουν επιστατα καλον εστιν ημας ωδε ειναι και ποιησωμεν σκηνας τρεις μιαν σοι και μιαν μωυσει και μιαν ηλια μη ειδως ο λεγει

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και εγενετο εν τω διαχωριζεσθαι αυτους απ αυτου ειπεν ο πετρος προς τον ιησουν επιστατα καλον εστιν ημας ωδε ειναι και ποιησωμεν σκηνας τρεις μιαν σοι και μιαν μωυσει και μιαν ηλεια μη ειδως ο λεγει

Stephanus Textus Receptus 1550
και εγενετο εν τω διαχωριζεσθαι αυτους απ αυτου ειπεν ο πετρος προς τον ιησουν επιστατα καλον εστιν ημας ωδε ειναι και ποιησωμεν σκηνας τρεις μιαν σοι και μωσει μιαν και μιαν ηλια μη ειδως ο λεγει

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και εγενετο, εν τω διαχωριζεσθαι αυτους απ αυτου, ειπεν ο Πετρος προς τον Ιησουν, Επιστατα, καλον εστιν ημας ωδε ειναι· και ποιησωμεν σκηνας τρεις, μιαν σοι, και Μωσει μιαν, και μιαν Ηλια· μη ειδως ο λεγει.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και εγενετο εν τω διαχωριζεσθαι αυτους απ αυτου ειπεν πετρος προς τον ιησουν επιστατα καλον εστιν ημας ωδε ειναι και ποιησωμεν σκηνας τρεις μιαν σοι και μιαν μωσει και μιαν ηλια μη ειδως ο λεγει

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και εγενετο εν τω διαχωριζεσθαι αυτους απ αυτου ειπεν ο πετρος προς τον ιησουν επιστατα καλον εστιν ημας ωδε ειναι και ποιησωμεν σκηνας τρεις μιαν σοι και μιαν μωυσει και μιαν ηλια μη ειδως ο λεγει

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai egeneto en tō diachōrizesthai autous ap’ autou eipen ho Petros pros ton Iēsoun Epistata, kalon estin hēmas hōde einai, kai poiēsōmen skēnas treis, mian soi kai mian Mōusei kai mian Hēleia, mē eidōs ho legei.

kai egeneto en to diachorizesthai autous ap’ autou eipen ho Petros pros ton Iesoun Epistata, kalon estin hemas hode einai, kai poiesomen skenas treis, mian soi kai mian Mousei kai mian Heleia, me eidos ho legei.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai egeneto en tō diachōrizesthai autous ap' autou eipen ho Petros pros ton Iēsoun Epistata, kalon estin hēmas hōde einai, kai poiēsōmen skēnas treis, mian soi kai mian Mōusei kai mian Ēleia, mē eidōs ho legei.

kai egeneto en to diachorizesthai autous ap' autou eipen ho Petros pros ton Iesoun Epistata, kalon estin hemas hode einai, kai poiesomen skenas treis, mian soi kai mian Mousei kai mian eleia, me eidos ho legei.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:33 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai egeneto en tō diachōrizesthai autous ap autou eipen o petros pros ton iēsoun epistata kalon estin ēmas ōde einai kai poiēsōmen skēnas treis mian soi kai mian mōusei kai mian ēleia mē eidōs o legei

kai egeneto en tO diachOrizesthai autous ap autou eipen o petros pros ton iEsoun epistata kalon estin Emas Ode einai kai poiEsOmen skEnas treis mian soi kai mian mOusei kai mian Eleia mE eidOs o legei

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:33 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai egeneto en tō diachōrizesthai autous ap autou eipen petros pros ton iēsoun epistata kalon estin ēmas ōde einai kai poiēsōmen skēnas treis mian soi kai mian mōsei kai mian ēlia mē eidōs o legei

kai egeneto en tO diachOrizesthai autous ap autou eipen petros pros ton iEsoun epistata kalon estin Emas Ode einai kai poiEsOmen skEnas treis mian soi kai mian mOsei kai mian Elia mE eidOs o legei

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:33 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai egeneto en tō diachōrizesthai autous ap autou eipen o petros pros ton iēsoun epistata kalon estin ēmas ōde einai kai poiēsōmen skēnas treis mian soi kai mōsei mian kai mian ēlia mē eidōs o legei

kai egeneto en tO diachOrizesthai autous ap autou eipen o petros pros ton iEsoun epistata kalon estin Emas Ode einai kai poiEsOmen skEnas treis mian soi kai mOsei mian kai mian Elia mE eidOs o legei

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:33 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai egeneto en tō diachōrizesthai autous ap autou eipen o petros pros ton iēsoun epistata kalon estin ēmas ōde einai kai poiēsōmen skēnas treis mian soi kai mōsei mian kai mian ēlia mē eidōs o legei

kai egeneto en tO diachOrizesthai autous ap autou eipen o petros pros ton iEsoun epistata kalon estin Emas Ode einai kai poiEsOmen skEnas treis mian soi kai mOsei mian kai mian Elia mE eidOs o legei

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:33 Westcott/Hort - Transliterated
kai egeneto en tō diachōrizesthai autous ap autou eipen o petros pros ton iēsoun epistata kalon estin ēmas ōde einai kai poiēsōmen skēnas treis mian soi kai mian mōusei kai mian ēlia mē eidōs o legei

kai egeneto en tO diachOrizesthai autous ap autou eipen o petros pros ton iEsoun epistata kalon estin Emas Ode einai kai poiEsOmen skEnas treis mian soi kai mian mOusei kai mian Elia mE eidOs o legei

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:33 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai egeneto en tō diachōrizesthai autous ap autou eipen o petros pros ton iēsoun epistata kalon estin ēmas ōde einai kai poiēsōmen skēnas treis mian soi kai mian mōusei kai mian ēlia mē eidōs o legei

kai egeneto en tO diachOrizesthai autous ap autou eipen o petros pros ton iEsoun epistata kalon estin Emas Ode einai kai poiEsOmen skEnas treis mian soi kai mian mOusei kai mian Elia mE eidOs o legei

Lukács 9:33 Hungarian: Karoli
És lõn, mikor azok eltávoztak õ tõle, monda Péter Jézusnak: Mester, jó nékünk itt lennünk: csináljunk azért három hajlékot, egyet néked, Mózesnek is egyet, és egyet Illésnek; nem tudván mit mond.

La evangelio laŭ Luko 9:33 Esperanto
Kaj dum ili foriris de li, Petro diris al Jesuo:Estro, estas bone por ni esti cxi tie; kaj ni faru tri lauxbojn:unu por vi, kaj unu por Moseo, kaj unu por Elija; li ne sciis, kion li diras.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 9:33 Finnish: Bible (1776)
Ja tapahtui, kuin he läksivät hänen tyköänsä, sanoi Pietari Jesukselle: Mestari, hyvä on meidän tässä olla, tehkäämme tähän kolme majaa, sinulle yhden, Mosekselle yhden ja Eliaalle yhden; eikä tietänyt, mitä sanoi.

Luc 9:33 French: Darby
Et il arriva, comme ils se separaient de lui, que Pierre dit à Jesus: Maitre, il est bon que nous soyons ici; et faisons trois tentes: une pour toi, et une pour Moise, et une pour Elie, ne sachant ce qu'il disait.

Luc 9:33 French: Louis Segond (1910)
Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: Maître, il est bon que nous soyons ici; dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Elie. Il ne savait ce qu'il disait.

Luc 9:33 French: Martin (1744)
Et il arriva comme ces personnages se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus : Maître, il est bon que nous soyons ici, faisons-y donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Elie; ne sachant ce qu'il disait.

Lukas 9:33 German: Modernized
Und es begab sich, da die von ihm wichen; sprach Petrus zu Jesu: Meister, hier ist gut sein; lasset uns drei Hütten machen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und wußte nicht, was er redete.

Lukas 9:33 German: Luther (1912)
Und es begab sich, da die von ihm wichen, sprach Petrus zu Jesu: Meister, hier ist gut sein. Lasset uns drei Hütten machen: dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wußte nicht, was er redete. {~}

Lukas 9:33 German: Textbibel (1899)
Und es geschah, da sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus: Meister, hier ist für uns gut sein; wir wollen drei Zelte aufschlagen, eines für dich, eines für Moses, und eines für Elias; und er wußte nicht was er redete.

Luca 9:33 Italian: Riveduta Bible (1927)
E come questi si partivano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, egli è bene che stiamo qui; facciamo tre tende: una per te, una per Mosè, ed una per Elia; non sapendo quel che si dicesse.

Luca 9:33 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E come essi si dipartivano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, egli è bene che noi stiamo qui; facciamo adunque tre tabernacoli: uno a te, uno a Mosè, ed uno ad Elia; non sapendo ciò ch’egli si dicesse.

LUKAS 9:33 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka tatkala kedua orang itu hendak bercerai daripada-Nya, kata Petrus kepada Yesus, "Ya Rabbi, baiklah kita diam di sini; biarlah kami membuat pondok tiga buah, yaitu sebuah bagi Rabbi dan sebuah bagi Musa, dan sebuah bagi Elias"; tetapi tiadalah ia sadar akan apa yang dikatakannya itu.

Luke 9:33 Kabyle: NT
Mi kkren ad ṛuḥen sin-nni yergazen, yenṭeq Buṭrus ɣer Sidna Ɛisa yenna : A Sidi, acḥal yelha m'akka nella dagi ! Ma tebɣiḍ a nesbedd tlata yiqiḍunen, yiwen i kečč, yiwen i Sidna Musa wayeḍ i Sidna Ilyas. Yenna-d akka, axaṭer ur yeẓri d acu i d-iqqaṛ !

누가복음 9:33 Korean
두 사람이 떠날 때에 베드로가 예수께 여짜오되 `주여, 우리가 여기 있는 것이 좋사오니 우리가 초막 셋을 짓되 하나는 주를 위하여, 하나는 모세를 위하여, 하나는 엘리야를 위하여 하사이다' 하되 자기의 하는 말을 자기도 알지 못하더라

Lucas 9:33 Latin: Vulgata Clementina
Et factum est cum discederent ab illo, ait Petrus ad Jesum : Præceptor, bonum est nos hic esse : et faciamus tria tabernacula, unum tibi, et unum Moysi, et unum Eliæ : nesciens quid diceret.

Sv. Lūkass 9:33 Latvian New Testament
Un notika, kad tie gāja no Viņa, ka Pēteris, pats nezinādams, ko runā, sacīja Jēzum: Mācītāj, mums labi šeit; mēs taisīsim trīs teltis: Tev vienu un Mozum vienu, un Elijam vienu.

Evangelija pagal Lukà 9:33 Lithuanian
Tiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų: “Mokytojau, gera mums čia būti! Pastatykime tris palapines: vieną Tau, kitą Mozei ir trečią Elijui”. Jis nežinojo, ką kalbąs.

Luke 9:33 Maori
A i a raua e mawehe atu ana i a ia, ka mea a Pita ki a Ihu, E kara, he pai kia noho tatou i konei: na kia hanga e matou etahi wharau kia toru; kia kotahi mou, kia kotahi mo Mohi, kia kotahi mo Iraia: kihai ia i mohio ki tana i korero ai.

Lukas 9:33 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og det skjedde da de skiltes fra ham, da sa Peter til Jesus: Mester! det er godt at vi er her; la oss gjøre tre boliger, en til dig, og en til Moses, og en til Elias! - han visste ikke hvad han sa.

Lucas 9:33 Spanish: La Biblia de las Américas
Y sucedió que al retirarse ellos de El, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí; hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías; no sabiendo lo que decía.

Lucas 9:33 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y al retirarse ellos de El, Pedro dijo a Jesús: "Maestro, es bueno quedarnos aquí; hagamos tres enramadas, una para Ti, otra para Moisés y otra para Elías." Pero Pedro no sabía lo que decía.

Lucas 9:33 Spanish: Reina Valera Gómez
Y aconteció que apartándose ellos de Él, Pedro dice a Jesús: Maestro, bien es que nos quedemos aquí, y hagamos tres tabernáculos, uno para ti, y uno para Moisés, y uno para Elías; no sabiendo lo que decía.

Lucas 9:33 Spanish: Reina Valera 1909
Y aconteció, que apartándose ellos de él, Pedro dice á Jesús: Maestro, bien es que nos quedemos aquí: y hagamos tres pabellones, uno para ti, y uno para Moisés, y uno para Elías; no sabiendo lo que se decía.

Lucas 9:33 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y aconteció, que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús: Maestro, bien es que nos quedemos aquí; y hagamos tres tabernáculos: uno para ti, y uno para Moisés, y uno para Elías; no sabiendo lo que decía.

Lucas 9:33 Bíblia King James Atualizada Português
Quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: “Mestre, como é bom que estejamos aqui! Vamos erguer três tabernáculos: um será teu, outro para Moisés, e outro, de Elias”. Mas Pedro não sabia, ao certo, o que estava propondo.

Lucas 9:33 Portugese Bible
E, quando estes se apartavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é estarmos nós aqui: façamos, pois, três cabanas, uma para ti, uma para Moisés, e uma para Elias, não sabendo o que dizia.   

Luca 9:33 Romanian: Cornilescu
În clipa cînd se despărţeau bărbaţii aceştia de Isus, Petru a zis lui Isus: ,,Învăţătorule, este bine să fim aici; să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise şi una pentru Ilie.`` Nu ştia ce spune.

От Луки 9:33 Russian: Synodal Translation (1876)
И когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу: Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, – не зная, что говорил.

От Луки 9:33 Russian koi8r
И когда они отходили от Него, сказал Петр Иисусу: Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, --не зная, что говорил.

Luke 9:33 Shuar New Testament
Tura nu aishman Jesusan ikiuki weenai Pφtiur Jesusan chicharuk "Uuntß, iisha ti shiir pujatsjik. Menaintiu aakmaktai, Aminiusha, Muisaisnasha, Erφasnasha aakmaktai" Tφmiayi. Tura Pφtrusha Enentßimtsuk nuna Tφmiayi.

Lukas 9:33 Swedish (1917)
När så dessa skulle skiljas ifrån honom, sade Petrus till Jesus: »Mästare, har är oss gott att vara; låt oss göra tre hyddor, en åt dig och en åt Moses och en åt Elias.» Han visste nämligen icke vad han sade.

Luka 9:33 Swahili NT
Basi, watu hao wawili walipokuwa wakiondoka, Petro alimwambia Yesu, "Bwana, ni vizuri kwamba tupo hapa: basi, tujenge vibanda vitatu: kimoja chako, kimoja cha Mose na kimoja cha Eliya." --Kwa kweli hakujua anasema nini.

Lucas 9:33 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nangyari, samantalang sila'y nagsisihiwalay sa kaniya, ay sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti sa atin ang tayo'y dumito: at magsigawa tayo ng tatlong dampa; isa ang sa iyo, at isa ang kay Moises, at isa ang kay Elias: na hindi nalalaman ang kaniyang sinasabi.

Ǝlinjil wa n Luqa 9:33 Tawallamat Tamajaq NT
As iggaz ǝnnǝbi Musa d Ilyas šin ǝgǝlli, inna Butros i Ɣaysa: «Ǝššex, olâɣ as nǝlla da. Ǝndawat ad nǝkrǝs karad hǝktan: iyyan i-nak, iyyan in Musa, iyyan in Ilyas.» Wǝr issen Butros a igannu den.

ลูกา 9:33 Thai: from KJV
ต่อมาเมื่อสองคนนั้นกำลังลาไปจากพระองค์ เปโตรจึงทูลพระเยซูว่า "พระอาจารย์เจ้าข้า ซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดี ให้พวกข้าพระองค์ทำพลับพลาสามหลัง สำหรับพระองค์หลังหนึ่ง สำหรับโมเสสหลังหนึ่ง สำหรับเอลียาห์หลังหนึ่ง" เปโตรไม่เข้าใจว่าตัวได้พูดอะไร

Luka 9:33 Turkish
Bunlar İsanın yanından ayrılırken Petrus İsaya, ‹‹Efendimiz›› dedi, ‹‹Burada bulunmamız ne iyi oldu! Üç çardak kuralım: Biri sana, biri Musaya, biri de İlyasa.›› Aslında ne söylediğinin farkında değildi.

Лука 9:33 Ukrainian: NT
І сталось, як розлучались від Него, каже Петр до Ісуса: Наставниче, добре нам тут бути: зробимо три намети, один Тобі, й Мойсею один, а один Ілиї, не знаючи, що каже.

Luke 9:33 Uma New Testament
Kaneo' -ra me'ongko' -mi to rodua toera, na'uli' Petrus: "Guru, lompe' lia-ta mo'oha' hi rehe'i! Agina kibabehi-damo tolu bamaru' hi rehe'i. Hameha' bagia-nu Guru, hameha' bagia-na Musa, pai' hameha' wo'o bagia-na Elia." (Aga uma-hawo na'incai kahompoa lolita-na.)

Lu-ca 9:33 Vietnamese (1934)
Lúc hai đấng ấy lìa khỏi Ðức Chúa Jêsus, Phi -e-rơ thưa Ngài rằng: Thưa thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, hãy đóng ba trại, một cái cho thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Vì Phi -e-rơ không biết mình nói chi.

Luke 9:32
Top of Page
Top of Page