Luke 9:13
New International Version
He replied, "You give them something to eat." They answered, "We have only five loaves of bread and two fish--unless we go and buy food for all this crowd."

New Living Translation
But Jesus said, "You feed them." "But we have only five loaves of bread and two fish," they answered. "Or are you expecting us to go and buy enough food for this whole crowd?"

English Standard Version
But he said to them, “You give them something to eat.” They said, “We have no more than five loaves and two fish—unless we are to go and buy food for all these people.”

Berean Study Bible
But Jesus told them, “You give them something to eat.” “We have only five loaves of bread and two fish,” they answered, “unless we go and buy food for all these people.”

New American Standard Bible
But He said to them, "You give them something to eat!" And they said, "We have no more than five loaves and two fish, unless perhaps we go and buy food for all these people."

King James Bible
But he said unto them, Give ye them to eat. And they said, We have no more but five loaves and two fishes; except we should go and buy meat for all this people.

Holman Christian Standard Bible
"You give them something to eat," He told them." We have no more than five loaves and two fish," they said, "unless we go and buy food for all these people."

International Standard Version
But he told them, "You give them something to eat." They replied, "We have nothing more than five loaves of bread and two fish—unless we go and buy food for all these people."

NET Bible
But he said to them, "You give them something to eat." They replied, "We have no more than five loaves and two fish--unless we go and buy food for all these people."

Aramaic Bible in Plain English
Yeshua said to them, “You give them food.” But they were saying, “We don't have more than five loaves and two fish, unless we go and buy provisions for this entire people.”

GOD'S WORD® Translation
Jesus replied, "You give them something to eat." They said to him, "We have five loaves of bread and two fish. Unless we go to buy food for all these people, that's all we have."

Jubilee Bible 2000
But he said unto them, Give ye them to eat. And they said, We have no more than five loaves and two fishes, unless we should go and buy food for all these people.

King James 2000 Bible
But he said unto them, Give you them to eat. And they said, We have no more but five loaves and two fishes; unless we should go and buy food for all this people.

American King James Version
But he said to them, Give you them to eat. And they said, We have no more but five loaves and two fishes; except we should go and buy meat for all this people.

American Standard Version
But he said unto them, Give ye them to eat. And they said, We have no more than five loaves and two fishes; except we should go and buy food for all this people.

Douay-Rheims Bible
But he said to them: Give you them to eat. And they said: We have no more than five loaves and two fishes; unless perhaps we should go and buy food for all this multitude.

Darby Bible Translation
And he said to them, Give *ye them to eat. And they said, We have not more than five loaves and two fishes, unless *we* should go and buy food for all this people;

English Revised Version
But he said unto them, Give ye them to eat. And they said, We have no more than five loaves and two fishes; except we should go and buy food for all this people.

Webster's Bible Translation
But he said to them, Give ye them to eat. And they said, We have no more than five loaves and two fishes; except we should go and buy provisions for all this people.

Weymouth New Testament
"You yourselves," He said, "must give them food." "We have nothing," they replied, "but five loaves and a couple of fish, unless indeed we were to go and buy provisions for all this host of people."

World English Bible
But he said to them, "You give them something to eat." They said, "We have no more than five loaves and two fish, unless we should go and buy food for all these people."

Young's Literal Translation
And he said unto them, 'Give ye them to eat;' and they said, 'We have no more than five loaves, and two fishes: except, having gone, we may buy for all this people victuals;'

Lukas 9:13 Afrikaans PWL
Yeshua sê vir hulle: “Gee julle vir hulle kos,” maar hulle sê: “Daar is nie meer as vyf brode en twee visse by ons nie, tensy ons kos gaan koop vir al hierdie mense,”

Luka 9:13 Albanian
Por ai u tha atyre: ''U jepni ju të hanë''. Ata u përgjigjen: ''Ne nuk kemi tjetër veç se pesë bukë e dy peshq; vetëm nëse shkojmë vetë të blejmë ushqim për gjithë këta njerëz''.

ﻟﻮﻗﺎ 9:13 Arabic: Smith & Van Dyke
فقال لهم اعطوهم انتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا اكثر من خمسة ارغفة وسمكتين الا ان نذهب ونبتاع طعاما لهذا الشعب كله.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 9:13 Armenian (Western): NT
Ըսաւ անոնց. «Դո՛ւք անոնց կերակուր տուէք»: Անոնք ալ ըսին. «Մենք հինգ նկանակէն ու երկու ձուկէն աւելի բան չունինք, եթէ չերթանք այդ ամբողջ ժողովուրդին համար կերակուր չգնենք»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  9:13 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina erran ciecén, Eyeçue çuec iatera. Eta hec erran ceçaten, Eztitiagu borz ogui eta bi arrain baina guehiago: Baldin guc ioanic populu hunen guciaren eros ezpadeçagu iateco.

Dyr Laux 9:13 Bavarian
Er gantwortt: "Göbtß ien halt +ös öbbs z össn!" Daa gaabnd s zo n Bedenken: "Ä, mir habnd y grad fümf Brooter und zween Fisch; mein, daa müesset myr zeerst non eyn Ort für die allsand öbbs z össn kaauffen +aau!"

Лука 9:13 Bulgarian
Но Той им каза: Дайте им вие да ядат. А те рекоха: Нямаме повече от пет хляба и две риби, освен,- да отидем ли и да купим храна за всички тия люде?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
但耶穌對他們說:「你們給他們吃的吧。」他們說:「我們只有五個餅和兩條魚,除非我們去為全體民眾買食物。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
但耶稣对他们说:“你们给他们吃的吧。”他们说:“我们只有五个饼和两条鱼,除非我们去为全体民众买食物。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌說:「你們給他們吃吧!」門徒說:「我們不過有五個餅、兩條魚,若不去為這許多人買食物就不夠。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣说:“你们给他们吃吧!”门徒说:“我们不过有五个饼、两条鱼,若不去为这许多人买食物就不够。”

路 加 福 音 9:13 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 說 : 你 們 給 他 們 吃 罷 ! 門 徒 說 : 我 們 不 過 有 五 個 餅 , 兩 條 魚 , 若 不 去 為 這 許 多 人 買 食 物 就 不 夠 。

路 加 福 音 9:13 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 说 : 你 们 给 他 们 吃 罢 ! 门 徒 说 : 我 们 不 过 有 五 个 饼 , 两 条 鱼 , 若 不 去 为 这 许 多 人 买 食 物 就 不 够 。

Evanðelje po Luki 9:13 Croatian Bible
A on im reče: Podajte im vi jesti! Oni rekoše: Nemamo više od pet kruhova i dvije ribe, osim da odemo kupiti hrane za sav ovaj narod.

Lukáš 9:13 Czech BKR
I řekl jim: Dejte vy jim jísti. A oni řekli: Nemámeť víc než pět chlebů a dvě rybě, leč bychom my snad šli a nakoupili na tento všecken lid pokrmů?

Lukas 9:13 Danish
Men han sagde til dem: »Giver I dem at spise!« Men de sagde: »Vi have ikke mere end fem Brød og to Fisk, med mindre vi skulle gaa bort og købe Mad til hele denne Mængde.«

Lukas 9:13 Dutch Staten Vertaling
Maar Hij zeide tot hen: Geeft gij hun te eten. En zij zeiden: Wij hebben niet meer dan vijf broden, en twee vissen; tenzij dan dat wij heengaan en spijs kopen voor al dit volk;

Nestle Greek New Testament 1904
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Δότε αὐτοῖς φαγεῖν ὑμεῖς. οἱ δὲ εἶπαν Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες δύο, εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα.

Westcott and Hort 1881
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Δότε αὐτοῖς φαγεῖν ὑμεῖς. οἱ δὲ εἶπαν Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες δύο, εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Δότε αὐτοῖς φαγεῖν ⇔ ὑμεῖς. οἱ δὲ εἶπαν Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες δύο, εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα.

RP Byzantine Majority Text 2005
Εἴπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. Οἱ δὲ εἴπον, Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ πέντε ἄρτοι καὶ ἰχθύες δύο, εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα.

Greek Orthodox Church 1904
εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ εἶπον· Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ πέντε ἄρτοι καὶ ἰχθύες δύο, εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσομεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα·

Tischendorf 8th Edition
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς· δότε αὐτοῖς φαγεῖν ὑμεῖς. οἱ δὲ εἶπαν. οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες δύο, εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα.

Scrivener's Textus Receptus 1894
εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ εἶπον, Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ πέντε ἄρτοι καὶ δύο ἰχθύες, εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα.

Stephanus Textus Receptus 1550
εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν οἱ δὲ εἶπον, Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ πέντε ἄρτοι καὶ δύο ἰχθύες εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ειπεν δε προς αυτους δοτε αυτοις φαγειν υμεις οι δε ειπαν ουκ εισιν ημιν πλειον η αρτοι πεντε και ιχθυες δυο ει μητι πορευθεντες ημεις αγορασωμεν εις παντα τον λαον τουτον βρωματα

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ειπεν δε προς αυτους δοτε αυτοις φαγειν υμεις οι δε ειπαν ουκ εισιν ημιν πλειον η αρτοι πεντε και ιχθυες δυο ει μητι πορευθεντες ημεις αγορασωμεν εις παντα τον λαον τουτον βρωματα

Stephanus Textus Receptus 1550
ειπεν δε προς αυτους δοτε αυτοις υμεις φαγειν οι δε ειπον ουκ εισιν ημιν πλειον η πεντε αρτοι και δυο ιχθυες ει μητι πορευθεντες ημεις αγορασωμεν εις παντα τον λαον τουτον βρωματα

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ειπε δε προς αυτους, Δοτε αυτοις υμεις φαγειν. οι δε ειπον, Ουκ εισιν ημιν πλειον η πεντε αρτοι και δυο ιχθυες, ει μητι πορευθεντες ημεις αγορασωμεν εις παντα τον λαον τουτον βρωματα.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ειπεν δε προς αυτους δοτε αυτοις υμεις φαγειν οι δε ειπον ουκ εισιν ημιν πλειον η πεντε αρτοι και ιχθυες δυο ει μητι πορευθεντες ημεις αγορασωμεν εις παντα τον λαον τουτον βρωματα

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ειπεν δε προς αυτους δοτε αυτοις {VAR1: φαγειν υμεις } {VAR2: υμεις φαγειν } οι δε ειπαν ουκ εισιν ημιν πλειον η αρτοι πεντε και ιχθυες δυο ει μητι πορευθεντες ημεις αγορασωμεν εις παντα τον λαον τουτον βρωματα

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
eipen de pros autous Dote autois phagein hymeis. hoi de eipan Ouk eisin hēmin pleion ē artoi pente kai ichthyes dyo, ei mēti poreuthentes hēmeis agorasōmen eis panta ton laon touton brōmata.

eipen de pros autous Dote autois phagein hymeis. hoi de eipan Ouk eisin hemin pleion e artoi pente kai ichthyes dyo, ei meti poreuthentes hemeis agorasomen eis panta ton laon touton bromata.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
eipen de pros autous Dote autois phagein hymeis. hoi de eipan Ouk eisin hēmin pleion ē artoi pente kai ichthyes dyo, ei mēti poreuthentes hēmeis agorasōmen eis panta ton laon touton brōmata.

eipen de pros autous Dote autois phagein hymeis. hoi de eipan Ouk eisin hemin pleion e artoi pente kai ichthyes dyo, ei meti poreuthentes hemeis agorasomen eis panta ton laon touton bromata.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:13 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
eipen de pros autous dote autois phagein umeis oi de eipan ouk eisin ēmin pleion ē artoi pente kai ichthues duo ei mēti poreuthentes ēmeis agorasōmen eis panta ton laon touton brōmata

eipen de pros autous dote autois phagein umeis oi de eipan ouk eisin Emin pleion E artoi pente kai ichthues duo ei mEti poreuthentes Emeis agorasOmen eis panta ton laon touton brOmata

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:13 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
eipen de pros autous dote autois umeis phagein oi de eipon ouk eisin ēmin pleion ē pente artoi kai ichthues duo ei mēti poreuthentes ēmeis agorasōmen eis panta ton laon touton brōmata

eipen de pros autous dote autois umeis phagein oi de eipon ouk eisin Emin pleion E pente artoi kai ichthues duo ei mEti poreuthentes Emeis agorasOmen eis panta ton laon touton brOmata

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:13 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
eipen de pros autous dote autois umeis phagein oi de eipon ouk eisin ēmin pleion ē pente artoi kai duo ichthues ei mēti poreuthentes ēmeis agorasōmen eis panta ton laon touton brōmata

eipen de pros autous dote autois umeis phagein oi de eipon ouk eisin Emin pleion E pente artoi kai duo ichthues ei mEti poreuthentes Emeis agorasOmen eis panta ton laon touton brOmata

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:13 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
eipen de pros autous dote autois umeis phagein oi de eipon ouk eisin ēmin pleion ē pente artoi kai duo ichthues ei mēti poreuthentes ēmeis agorasōmen eis panta ton laon touton brōmata

eipen de pros autous dote autois umeis phagein oi de eipon ouk eisin Emin pleion E pente artoi kai duo ichthues ei mEti poreuthentes Emeis agorasOmen eis panta ton laon touton brOmata

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:13 Westcott/Hort - Transliterated
eipen de pros autous dote autois phagein umeis oi de eipan ouk eisin ēmin pleion ē artoi pente kai ichthues duo ei mēti poreuthentes ēmeis agorasōmen eis panta ton laon touton brōmata

eipen de pros autous dote autois phagein umeis oi de eipan ouk eisin Emin pleion E artoi pente kai ichthues duo ei mEti poreuthentes Emeis agorasOmen eis panta ton laon touton brOmata

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9:13 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
eipen de pros autous dote autois {WH: phagein umeis } {UBS4: umeis phagein } oi de eipan ouk eisin ēmin pleion ē artoi pente kai ichthues duo ei mēti poreuthentes ēmeis agorasōmen eis panta ton laon touton brōmata

eipen de pros autous dote autois {WH: phagein umeis} {UBS4: umeis phagein} oi de eipan ouk eisin Emin pleion E artoi pente kai ichthues duo ei mEti poreuthentes Emeis agorasOmen eis panta ton laon touton brOmata

Lukács 9:13 Hungarian: Karoli
Õ pedig monda nékik: Adjatok nékik ti enni. Azok pedig mondának: Nincs nékünk több öt kenyerünknél és két halunknál; hanem ha elmegyünk és mi veszünk eledelt az egész sokaságnak.

La evangelio laŭ Luko 9:13 Esperanto
Sed li diris al ili:Vi donu al ili mangxi. Kaj ili diris:Ni havas ne pli ol kvin panojn kaj du fisxojn, se ni ne irus kaj acxetus mangxajxon por cxi tiu tuta homomulto.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 9:13 Finnish: Bible (1776)
Niin hän sanoi heille: antakaat te heille syötävää; mutta he sanoivat: ei meillä enempi ole kuin viisi leipää ja kaksi kalaa, ellemme mene ja osta ruokaa kaikelle tälle kansalle;

Luc 9:13 French: Darby
Mais il leur dit: Vous, donnez-leur à manger. Et ils dirent: Nous n'avons pas plus de cinq pains et de deux poissons, à moins que nous n'allions et que nous n'achetions de quoi manger pour tout ce peuple;

Luc 9:13 French: Louis Segond (1910)
Jésus leur dit: Donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais ils répondirent: Nous n'avons que cinq pains et deux poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple.

Luc 9:13 French: Martin (1744)
Mais il leur dit : donnez-leur vous-mêmes à manger. Et ils dirent : nous n'avons pas plus de cinq pains et de deux poissons; à moins que nous n'allions acheter des vivres pour tout ce peuple;

Lukas 9:13 German: Modernized
Er aber sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen: Wir haben nicht mehr denn fünf Brote und zwei Fische; es sei denn, daß wir hingehen sollen und Speise kaufen für so groß Volk.

Lukas 9:13 German: Luther (1912)
Er aber sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen, wir haben nicht mehr denn fünf Brote und zwei Fische; es sei denn, daß wir hingehen sollen und Speise kaufen für so großes Volk.

Lukas 9:13 German: Textbibel (1899)
Er aber sagte zu ihnen: gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagten: wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische, wir müßten denn fortgehen und Speisen kaufen, für dieses ganze Volk.

Luca 9:13 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ma egli disse loro: Date lor voi da mangiare. Ed essi risposero: Noi non abbiamo altro che cinque pani e due pesci; se pur non andiamo noi a comprar dei viveri per tutto questo popolo.

Luca 9:13 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma egli disse loro: Date lor voi da mangiare. Ed essi dissero: Noi non abbiam altro che cinque pani e due pesci; se già non andassimo a comperar della vittuaglia per tutto questo popolo.

LUKAS 9:13 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi kata Yesus kepada murid-murid itu, "Kamu berilah mereka itu makan." Maka kata murid-murid itu, "Tiadalah pada kami roti lebih daripada lima ketul, dan ikan dua ekor, kecuali kami pergi membeli makanan untuk kaum sebanyak ini."

Luke 9:13 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa yenna-yasen : Fket-asen kunwi s yiman-nwen ayen ara ččen. Erran-as : ?uṛ-nneɣ anagar xemsa teḥbulin n weɣṛum d sin yiselman. Neɣ tebɣiḍ a nṛuḥ nukni a d-naɣ ayen ara ččen lɣaci-agi ?

누가복음 9:13 Korean
예수께서 이르시되 너희가 먹을 것을 주어라 하시니 여짜오되 우리에게 떡 다섯 개와 물고기 두 마리 밖에 없으니 이 모든 사람을 위하여 먹을 것을 사지 아니하고는 할 수 없삽나이다 하였으니

Lucas 9:13 Latin: Vulgata Clementina
Ait autem ad illos : Vos date illis manducare. At illi dixerunt : Non sunt nobis plus quam quinque panes et duo pisces : nisi forte nos eamus, et emamus in omnem hanc turbam escas.

Sv. Lūkass 9:13 Latvian New Testament
Bet Viņš tiem sacīja: Dodiet jūs viņiem ēst! Bet tie atbildēja: Mums nav vairāk kā piecas maizes un divas zivis; vai atkal: Mēs iesim un nopirksim pārtiku visiem šiem ļaudīm.

Evangelija pagal Lukà 9:13 Lithuanian
Bet Jėzus tarė: “Jūs duokite jiems valgyti”. Jie atsakė: “Mes nieko daugiau neturime, tik penkis kepalus duonos ir dvi žuvis. Nebent nueitume ir nupirktume maisto visiems šitiems žmonėms”.

Luke 9:13 Maori
A ka mea ia ki a ratou, Ma koutou e hoatu he kai ma ratou. ka mea ratou, heoi ano a matou e rima nga taro, e rua nga ika; ki te kahore ano ia matou e haere ki te hoko kai ma tenei iwi katoa.

Lukas 9:13 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Han sa da til dem: Gi I dem å ete! Men de sa: Vi har ikke mere enn fem brød og to fisker, medmindre vi skulde gå bort og kjøpe mat til alt dette folk.

Lucas 9:13 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero El les dijo: Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente.

Lucas 9:13 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Denles ustedes de comer," les dijo Jesús. Y ellos dijeron: "No tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente."

Lucas 9:13 Spanish: Reina Valera Gómez
Y Él les dijo: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que cinco panes y dos pescados, a menos que vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud.

Lucas 9:13 Spanish: Reina Valera 1909
Y les dice: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que cinco panes y dos pescados, si no vamos nosotros á comprar viandas para toda esta compañía.

Lucas 9:13 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y les dice: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que cinco panes y dos pescados, si no vamos nosotros a comprar viandas para toda esta multitud.

Lucas 9:13 Bíblia King James Atualizada Português
No entanto, Ele lhes ordenou: “Dai-lhes vós algo com que possam se alimentar”. Mas eles replicaram: “Não temos nada além de cinco pães e dois peixes, a não ser que compremos comida para todo esse povo”.

Lucas 9:13 Portugese Bible
Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer. Responderam eles: Não temos senão cinco pães e dois peixes; salvo se nós formos comprar comida para todo este povo.   

Luca 9:13 Romanian: Cornilescu
Isus le -a zis: ,,Daţi-le voi să mănînce!`` Dar ei au răspuns: ,,N'avem decît cinci pîni şi doi peşti; afară numai dacă ne vom duce noi înşine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta.``

От Луки 9:13 Russian: Synodal Translation (1876)
Но Он сказал им: вы дайте им есть. Они сказали: у нас нет более пятихлебов и двух рыб; разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?

От Луки 9:13 Russian koi8r
Но Он сказал им: вы дайте им есть. Они сказали: у нас нет более пяти хлебов и двух рыб; разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?

Luke 9:13 Shuar New Testament
Tutai Jesus Tφmiayi "Atumsha ayuratarum." Tutai chichainiak "Iisha aya senku tanta tura namaksha Jφmiarchik takakji. Ju shuar ayuratin sumaktai tusar wΘtiniaitji" tiarmiayi.

Lukas 9:13 Swedish (1917)
Men han sade till dem: »Given I dem att äta.» De svarade: »Vi hava icke mer än fem bröd och två fiskar, såframt vi icke skola gå bort och köpa mat åt allt detta folk.»

Luka 9:13 Swahili NT
Lakini Yesu akawaambia, "Wapeni ninyi chakula." Wakamjibu, "Hatuna chochote ila mikate mitano na samaki wawili. Labda twende wenyewe tukawanunulie chakula watu wote hawa!"

Lucas 9:13 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Bigyan ninyo sila ng makakain. At sinabi nila, Wala tayo kundi limang tinapay at dalawang isda; malibang kami'y magsiyaon at ibili ng pagkain ang lahat ng mga taong ito.

Ǝlinjil wa n Luqa 9:13 Tawallamat Tamajaq NT
Inn-asan: «Satšat-tan kawanay iman-nawan da!» Ǝnnan-as: «Nakkanay wǝr nǝttef ar sǝmmosat tǝgǝlwen d ǝššin kifitan, kundaba za ad nǝglâ nazzanza-du imensewan i tǝxlǝk a kul.»

ลูกา 9:13 Thai: from KJV
แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่า "พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด" เขาทูลว่า "เราไม่มีอะไรมาก มีแต่ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว เว้นเสียแต่เราจะไปซื้ออาหารสำหรับคนทั้งปวงนี้"

Luka 9:13 Turkish
İsa, ‹‹Onlara siz yiyecek verin›› dedi. ‹‹Beş ekmekle iki balıktan başka bir şeyimiz yok›› dediler. ‹‹Yoksa bunca halk için yiyecek almaya biz mi gidelim?››

Лука 9:13 Ukrainian: NT
Рече ж до них: Дайте ви їм їсти. Вони ж сказали: Нема в нас більш, як пять хлібів та дві риби; хиба що пійшовши купимо для всього народу сього їжі.

Luke 9:13 Uma New Testament
Na'uli' Yesus: "Koi' -mi to mpopokoni' -ra." Ra'uli' ana'guru-na: "Beiwa-mi-kaina! Apa' muntu' lima meha' roti pai' rongkaju bau' uru-wadi to ria hi kai' -e. Ha kana hilou-kai mpo'oli pongkoni' to rapokoni' -raka tauna to wori' toera lau?"

Lu-ca 9:13 Vietnamese (1934)
Song Ngài phán rằng: Chính các ngươi hãy cho họ ăn. Các sứ đồ thưa rằng: Ví thử chính mình chúng tôi không đi mua đồ ăn cho hết thảy dân nầy, thì chỉ có năm cái bánh và hai con cá mà thôi.

Luke 9:12
Top of Page
Top of Page